Курсовик1
Корзина 0 0 руб.

Работаем круглосуточно

Доступные
способы
оплаты

Свыше
1 500+
товаров

Каталог товаров

Пріоритетні напрями торговельно-економічного співробітництва України та КНР

В наличии
1 000 руб.

Придбати дипломну Пріоритетні напрями торговельно-економічного співробітництва України та КНР

После нажатия кнопки В Корзину нажмите корзину внизу экрана, в случае возникновения вопросов свяжитесь с администрацией заполнив форму

При оформлении заказа проверьте почту которую Вы ввели, так как на нее вам должно прийти письмо с вашим файлом

Дніпро

2021

АНОТАЦІЯ

Пріоритетні напрями торговельно-економічного співробітництва України та КНР. На здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». – Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2021.

Об'єкт дослідження – процес розвитку українсько-китайських відносин.

Предмет дослідження – основи обґрунтування стратегічних пріоритетів та рекомендації щодо розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Китаєм.

Мета написання дипломної роботи: визначення стратегічних пріоритетів та рекомендацій щодо розвитку українсько-китайських торговельно-економічних відносин.

Методи дослідження: аналізу і синтезу, науково-аналітичний, систематизації, класифікаційний, порівняльний, статистичний, графічний.

Встановлено, що Китай стабільно входить до першої десятки торгівельних партнерів України. Виявлено чинники впливу на торговельно-економічні відносини України і Китаю. Проаналізовано основні етапи становлення українсько-китайських відносин, особливості їх розвитку на сучасному етапі та окреслено подальші перспективи взаємин між Україною і КНР. Обґрунтовано перспективи зміцнення відносин через участь у спільних проектах, у тому числі «Один пояс, один шлях», та підписання угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Китаєм. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності та розвитку зовнішньоторговельних відносин України з КНР.

Робота викладена на сторінках складається зі змісту, вступу, 3 розділів, 8 підрозділів, рисунків, таблиці та джерел.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ.

ABSTRACT

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………... 5

ВСТУП……………………………………………………………………………. 6

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КИТАЄМ ……………………... 9

1.1 Сутність, види та форми міжнародно економічних відносин ……………. 9

1.2 Договірно-правова база та етапи співробітництва між Україною та Китаєм…………………………………………………………………………… 14

ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ ………………………………………………….. 25

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА…………………………………….. 26

2.1 Оцінка сучасних тенденцій розвитку України та Китаю торговельно-економічних відносин…………………………………………………………... 26

2.2 Аналіз інвестиційного співробітництва України для Китаю ……………. 34

ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ…………………………………………………… 40

РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ І КИТАЄМ …………………………………………..………………..…..…......... 42

3.1 Напрями розвитку співробітництва між Україною та Китаєм…………… 42

3.2 Діяльність України в концепції «Один пояс, один шлях» ……………….. 46

3.3 Зона вільної торгівлі між Україною та Китаєм в рамках побудови ініціативи «Один пояс, один шлях»…………………………….………………………….. 47

ВИСНОВКИ ДО 3 РОЗДІЛУ…………………………………………………… 50

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………. 5

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

МЕВ - міжнародні економічні відносини

ВВП – валовий внутрішній продукт

ПІІ – прямі іноземні інвестиції

СБ – світовий банк

ПКС – паритет купівельної спроможності

ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність

НАТО - Організація Північноатлантичного договору

ЗТО – зовнішньоторговелний оборот

АПК – агропромисловий комплекс

OBOR – «Один пояс, один шлях»

ЮНКТАД - Конференція ООН по торгівлі і розвитку

GII - Global Innovation Index

RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnershi

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Зовнішньоторговельне співробітництво, як риса притаманна економіці будь-якої держави, є однією з найважливіших складових зовнішньоекономічних відносин України, особливо в умовах швидкого розвитку процесів глобалізації, що ставить актуальні завдання, пов’язані з пошуком нових джерел конкурентоспроможності, а також партнерів, у співпраці з якими можна було б прискорити процеси модернізації та розвитку економіки. На сучасному етапі одними з найперспективніших зовнішньоторговельних партнерів для України є КНР.

Китайська Народна Республіка є найбільшим у світі виробником товарів та експортером, вплив якого на світову торгівлю постійно збільшується. Протягом останніх років Китай завершив модернізацію виробництва та продовжує процес переорієнтації своїх експортних потоків з дешевих споживчих товарів та напівфабрикатів на готову продукцію з високо технологічною складовою, що спричиняє посилення конкуренції з боку китайських виробників на традиційних для України зовнішніх ринках.

Сьогодні Китай має один із найбільших у світі інвестиційний потенціал та є найбільш очікуваним світовим інвестором на найближчі декілька років. КНР є прикладом для багатьох країн, що розвиваються. Завдяки реалізації ініціативи уряду «Один пояс, один шлях» інші держави мають можливість запозичувати китайський досвід ведення зовнішньої політики, яка спрямована на мирне життя та сталий розвиток.

Участь України в концепції «Одного поясу, одного шляху», має значні переваги у розгортанні торговельно-економічного співробітництва між двома країнами: низька ринкова собівартість, низька собівартість оплати праці, гарні умови для розташування об'єктів, а також сильна науково-технічна, промислова та сільськогосподарська база. Велика кількість компаній за участі китайського капіталу демонструють значний інтерес та ентузіазм щодо торговельно-економічного співробітництва з Україною.

Проблемам зовнішньоторговельної політики Китаю присвячені роботи таких видатних вітчизняних та іноземних дослідників, як О. Олійник, О. Яценко, М. Амайті, Н. Гончарук, В. Новик, В. Поляков, Е. Преседа, О. Приходько, К. Френда, О. Шкарпова.

Зовнішня торгівля КНР була предметом досліджень китайських вчених Ван Пена, Чена Хунцзе, Чжана Юаня та Лі Чжоу. Дослідження українсько-китайського В. Величко, співробітництва здійснювали вітчизняні науковці О. Борзенко, Л. Власенко, А. Гончарук, Р. Зварич, В. Левківський, І. Литвин.

Незважаючи на значний науковий доробок, залишаються недостатньо вивченими питання щодо подальшої зовнішньоекономічної співпраці Китаю і України, реалізації китайської ініціативи, з врахуванням китайської ініціативи рeгiонального співробітництва «Один пояс, один шлях».

Мета дипломної роботи: дослідити розвиток зовнішньоекономічних відносин України та Китаю, а також визначити напрями розвитку співробітництва між двома країнами. Досягнення означеної мети передбачає постановку і вирішення таких завдань:

 • визначити сутність та форми міжнародно економічних відносин;
 • розглянути договірно-правову базу зовнішньоторговельних відносин між Україною та Китаєм та етапи розвитку їх співробітництва;
 • дослідити домінантні тенденції розвитку українсько-китайських торговельно-економічних відносин;
 • проаналізувати інвестиційну привабливість України для КНР;
 • оцінити напрями розвитку співробітництва між Україною та Китаєм;
 • дослідити діяльність України в концепції «Один пояс, один шлях»;
 • запропонувати перспективи створення зони вільної торгівлі між Китаєм та Україною в рамках побудови «Один пояс, один шлях».

Об’єктом дослідження є форми міжнародних економічних відносин.

Предметом дослідження є напрями розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Китаєм.

Методологія дослідження ґрунтується на методах: теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, абстрактно-логічного, економіко-математичного моделювання, порівняльних та експертних оцінок, а також методи логічного, системно-структурного аналізу економічних процесів та зв’язків, статистичного, порівняльного.

Практична значущість дипломної роботи: подальше створення правових, економічних та політичних умов забезпечення інвестиційної привабливості України для Китаю та перспективи створення зони вільної торгівлі між Китаєм та Україною в рамках побудови ініціативи «Один пояс, один шлях».

Інформаційну та статистичну базу дипломної роботи становлять: наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців; інституціональний базис; дані Державної служби статистики України, Національного бюро статистики КНР; матеріали та аналітичні звіти міжнародних організацій (МВФ, ЮНКТАД, СОТ); публікації періодичних видань; офіційні Інтернет – ресурси.

Робота викладена на 61 сторінках, складається зі змісту, вступу, 3 розділів, 7 підрозділів, на останніх 6 сторінках було розміщено список використаних джерел, який містить 48 позицій. Для графічного підкріплення інформації було побудовано 18 рисунків та 7 таблиць.

ВИСНОВКИ

Опрацювавши публічні матеріали на тему цієї дипломної роботи можна зробити висновки, які свідчать про виконання поставлених завдань.

 • Встановлено сутність, види та форми міжнародно економічних відносин. Міжнародні економічні відносини (МЕВ) – це сукупність зв'язків, що встановлюються між країнами світу в результаті торгівлі, міграції робочої сили, вивезення капіталу, міжнародного кредитування, валютних відносин та науково-технічного співробітництва. Існують такі форми МЕВ, як міжнародні транспортні відносини, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародні фінансово-кредитні відносини, міжнародні валютно-кредитні відносини, міжнародне виробниче співробітництво, міжнародна торгівля послугами, міжнародна торгівля товарами.
 • Виявлено основні документи договірно-правової бази між Україною та Китаєм. Визначено етапи розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та КНР. Проаналізовано негативні явища, які які загрожують економічній безпеці і гальмують подальший розвиток взаємовигідного співробітництва, зокрема :негативне сальдо зовнішньої торгівлі з КНР і випереджаючі темпи зростання китайського імпорту; нераціональні зміни товарної структури зовнішньої торгівлі, активізація китайського експорту до України; низький рівень показника покриття експортом імпорту, надмірно висока частка високотехнологічної продукції в імпорті.
 • Проаналізовано сучасний стан торговельно-економічної співпраці двох країн, а саме: Динаміка українсько-китайської двосторонньої торгівлі, показує, що порівнюючи 2020 рік з попередніми роками, бачимо, що ситуація значно покращилася і негативне сальдо становить лише - 1,2 млрд.дол.США; згідно зі статистичними даними України, за 2020 року зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг склав 15,7 млрд. дол. США та зріс на 22,5%; у структурі експорту України в Китай у 2019 році найбільша частка припадала на руди, шлак і зола - 33% і зернові культури – 28%; у структурі імпорту з Китаю ядерні реактори, котли, машини, електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали, різні хімічні продукти та чорні метали; у структурі українського експорту послуг до Китаю у 2019 р. майже 50% займали транспортні послуги (52 млн. дол США), причому переваж-на частка з них припадала на повітряний транспорт (37 млн. дол. США); у імпорті послуг з Китаю до України переважають послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю Попит України на ділові та транспортні послуги (переважно морського транспорту) також високий – 14,4% та 13,1%. В імпорті послуг роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності, домінують послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю (6%). Україна також імпортує послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги і державні та урядові послуги, послуги, пов’язані з подорожами.
 • Було проведено аналіз інвестиційного співробітництва, а саме: за даними Державної служби статистики України, загальний обсяг прямих китайських інвестицій в статутний капітал України на початок 2019 року становив 33,6 млн. дол. США; за галузевою структурою прямих інвестицій Китаю у статутному капіталі найбільшу частку займає промисловість - 33,1%, зокрема переробна промисловість - 30,6%, добувна промисловість - 1,8%; професійна та науково-технічна діяльність - 24,3%, а також сільське господарство - 19,9%; на початок 2019 року було 1 162 підприємства з китайськими інвестиціями. Це понад 1% від загальної кількості підприємств в Україні. У рамках проекту «Один пояс, один шлях» було укладено 5 контрактів на загальну суму 1,5 млрд. У період 2015-2019 рр. На українському ринку злиттів та поглинань було укладено три угоди між китайськими та українськими компаніями в енергетичному, металургійному та банківському секторах.
 • Розглянуто основні напрями співробітництва, наприклад інвестування в агропромисловий комплекс; створення спільних підприємств в хімічній, металургійній, машинобудівній та авіабудівній промисловості на умовах надання гарних умов ведення бізнесу, дешевої робочої сили, території; розвиток науково-технічної сфери, сприяння роботі україно-китайських учених в напрямку фундаментальних досліджень і науково-технічного співробітництва в сферах космонавтики, сільського господарства і військово-промислового комплексу. З метою визначення чинників, які впливають на розвиток торговельних відносин між Україною та Китаєм було проведено SWOT-аналіз, який дав змогу визначити сильні, слабкі сторони та можливості і загрози.
 • Було запропоновано напрями ефективної співпраці в концепції «Один пояс, один шлях»: будівництво українських логістичних терміналів в Китаї; формування зворотного зв’язку, коли українські товари мають доступ на китайські ринки збуту; зниження ввізного мита на високоякісний імпорт при умові, що дані товари не виробляються на території України; спрощення процедури перетину українських товарів з високою доданою вартість (авіабудування, космічна галузь) на територію Китаю; створення інноваційний центрів з китайськими інвестиціями у провідних галузях України.
 • Було розкрито ризики для України при створенні ЗВТ - можливе ускладнення просування експортних поставок української продукції на ринок КНР; більш висока конкурентоспроможність китайських товарів порівняно з українськими аналогами може витіснити вітчизняного товаровиробника з власного ринку; закриття вітчизняних підприємств, відтік висококваліфікованих кадрів за кордон. Запропоновано ряд нових можливостей і для китайських, і для українських виробників, що, у свою чергу, сприятиме подальшому поглибленню співробітництва в різних галузях економіки.
Loading...

Последние статьи из блога

Пожизненная рента

Анализ структуры и динамики средств пенсионной системы РФ 2024

Интеграция и причины кооперации предприятий в условиях рыночных трансформаций

Деятельность Росфинмониторинга

​Современная рекламная коммуникация как доминирующий фактор формирования потребительского сознания

Теоретические аспекты социализации младших школьников посредством игровой деятельности на уроках физической культуры

Право на социальное обеспечение в РОССИИ

Субъекты гражданского права

Солнечные затмения

Техника управления церковным хором

Историко-культурный анализ церковного пения

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

Теоретические основы управления процессами интеграции

Диагностика сформированности конфликтной компетентности студентов педагогического вуза

Теоретические основы формирования конфликтной компетентности будущего педагога-психолога

Физико-химические свойства эпоксидных связующих

Вопросы по международному праву

Задачи по УК РФ

Структурно-логическая схема состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ

Методы очистки сточных вод от СПАВ