Курсовик1
Корзина 0 0 руб.

Работаем круглосуточно

Доступные
способы
оплаты

Свыше
1 500+
товаров

Каталог товаров

Стилістичні особливості заголовків американських та британських періодичних видань

В наличии
1 500 руб.

Магістерська робота Стилістичні особливості заголовків американських та британських періодичних видань

После нажатия кнопки В Корзину нажмите корзину внизу экрана, в случае возникновения вопросов свяжитесь с администрацией заполнив форму

При оформлении заказа проверьте почту которую Вы ввели, так как на нее вам должно прийти письмо с вашим файлом

стаття+тези+захис

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАГОЛОВКІВ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ. 7

1.1. Загальна характеристика функціонального газетного стилю.. 7

1.2. Стилістичні, лексичні та граматичні особливості газетного та журнального стилів у контексті перекладу. 18

1.3. Роль і значення заголовків періодичних видань. 33

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕКСТІВ ГАЗЕТНОГО І ЖУРНАЛЬНОГО СТИЛІВ . 56

2.1 Стилістичні особливості статей на прикладі англомовних газет “The Independent”, “Evening News 24”. 59

2.2 Специфіка журнальних статей на прикладі періодичного видання “The New Times”. 63

2.3. Аналіз публікацій загальнонаціональної газети Великобританії «Times». 71

ВИСНОВКИ.. 77

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 79

ДОДАТКИ.. 88

ВСТУП

Сучасне суспільство абсолютно неможливо уявити собі без засобів масової інформації (ЗМІ). Їх роль настільки велика, що часто ЗМІ називають «четвертою владою».

Однією з найдавніших форм засобів масової інформації є преса. Вона незалежна, потенційно здатна виступати в якості самостійної сили. Преса займає важливе місце в культурному та політичному житті країни, допомагаючи людині орієнтуватися в навколишній дійсності.

Невід'ємною частиною газетних публікацій є заголовок. Хороший заголовок значною мірою підвищує конкурентоспроможність періодичного видання. У пресі заголовок займає найсильнішу позицію. Ефективність газетного тексту багато в чому визначається його заголовком, так як відомо, що за допомогою вміло складеного заголовка часто легше переконати читача, ніж за допомогою різкого памфлету. Саме на нього читач звертає увагу в першу чергу. Тому від характеру й оформлення заголовків залежить імідж газети чи журналу, а також і вплив тієї чи іншої публікації на читача: змістовну статтю з неправильно вибраним заголовком не помічають, у той час як навіть досить посередня стаття може завоювати популярність завдяки своєму яскравому, виразному заголовку. Заголовки відносяться до найважливіших елементів оформлення газети, бо вони керують увагою читача. Вони допомагають читачеві швидко ознайомитися з номером, отримати уявлення про зміст матеріалів, вибрати найголовніше і цікаве. Від характеру і оформлення заголовків в значній мірі залежить, чи буде прочитаний той чи інший матеріал. Таким чином, заголовок є важливим елемент текстової публікації [1].

Великий інтерес представляє собою переклад газетних заголовків. Особливості розвитку преси у Великобританії та США мали значний вплив на формування газетних заголовків, переклад яких часто пов'язаний з низкою труднощів. Для вироблення правильного розуміння і перекладу газетних заголовків англійських ЗМІ не досить знати теорію перекладу. Для правильного та ефективного перекладу газетних заголовків необхідно виділити їх особливості, а також труднощі, які можуть виникнути в процесі перекладу.

М. Антонович вважає, що основною функцією заголовків є привернення уваги, суть якої полягає в тому, що заголовки містять чітке, стисле повідомлення, яке запалює іскру зацікавленості у потенційного читача [1, с. 103]. Іншими словами, іменникові фрази – газетні заголовки привертають увагу читача завдяки комунікативній насиченості, багатозначності та завуальованості їхнього змісту. Г. Гасюк стверджує, що іменникові фрази відображають вищий ступінь лексико-граматичної єдності: вони надзвичайно різноманітні за складністю побудови, є відкритою системою, яка криє в собі безкінечні можливості для розвитку семантичної структури лексико-граматичних одиниць [3, с. 67].

В. Іллів вважає, що заголовок концентрує в собі властивості окремого слова й убирає в себе в узагальненому вигляді те, що потім знаходить своє втілення у художній системі [4, с. 209].

Важливість лінгвістичного вивчення газетних текстів очевидна, тому що, незважаючи на потужний розвиток таких засобів масової комунікації, як радіо і телебачення, газета продовжує займати важливе місце в житті сучасного суспільства.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що нами розглядаються заголовки та тексти англомовних статй як особливі види мовної комунікації.

Метою дослідження є виявилення стилістичних особливостей текстів та заголовків американських і британських періодичних видань.

Для досягнення означеної мети вважається необхідним розв’язання низки взаємопов’язаних завдань:

  • Визначити лексико-стилістичні характеристики текстів газетного і журнального стилів.
  • Розглянути лексико-граматичні та структурні особливості газетних заголовків.
  • Виявити особливості перекладу газетних та журнальних заголовків з англійської мови на українську.
  • Розглянути використання експресивних засобів у перекладі заголовків перодичних видань.

Об'єктом дослідження магістерської роботи є тексти і заголовки статей британських та американських періодичних видань.

Предмет дослідження стилістичні особливості тексті і заголовків англомовних періодичних видань та способи їх перекладу українською мовою.

Матеріалом дослідження у роботі слугували періодичні видання США і Великобританії: The Times, The Sunday Times, The Sun, The Daily Telegraph, The Economist, The Financial Times, The Independent.

Відповідно до поставлених завдань використано комплекс методів дослідження:

  • метод формалізації – спрямований на розгляд виключно формальної сторони англійських газетних заголовків, ігноруючи змістовну. Текст сприймається як сума художніх прийомів;
  • абстрагування – метод наукового дослідження, заснований на тому, що при вивченні певного явища (в нашому випадку мова йдеться побудову англійських газетних заголовків), процесу не враховуються його неістотні сторони і ознаки; це дозволяє спрощувати картину досліджуваного явища і розглядати його ніби в «чистому вигляді»;

- функціонально-комунікативний аналіз;

- узагальнення;

- систематизація.

Наукова новизна роботи полягає у спробі послідовного, системного вивчення стилістичних особливостей текстів і заголовків американських та британських газет з позиції загальної теорії перекладу.

Теоретичне значення магістерської роботи полягає в її спрямовуванні на розв’язання сучасних проблем перекладу текстів і заголовків періодичних британських та американських видань. Отримані результати сприятимуть подальшому удосконаленню перекладу тексту, глибшому осмисленню зв’язку між його компонентами, а отже, є певним внеском у розвиток перекладу заголовків газет і журналів загалом.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть використовуватись студентами при підготовці до занять (семінарських і практичних) з теорії і практики перекладу, написанні рефератів, курсових і дипломних робіт, виконанні студентських наукових досліджень з проблем перекладу газетної інформації, а також під час проходження різних форм перекладацької практики.

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та практики іноземних мов, студентської проблемної групи “Сучасні засади розвитку англійської лексикології”, ІІ Міжнародній науково-практична інтернет-конференції «Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (м. Умань, 2 листопада 2015 р.), Міжнародому дискусійному форумі «Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування» (19–20 травня 2016 р.), звітній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (15 травня 2016 р.).

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені у 2 публікаціях:

1) Білоусова Олена. Стилістичні особливості заголовків американських та британських періодичних видань / Олена Білоусова // Збірник наукових праць студентів та молодих учених / упоряд. Т. О. Піонтковська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 15–23.

Структура магістерської роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку.

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки виконаної роботи, можна зробити висновок про те, що в ході даного дослідження нам вдалося домогтися реалізації всіх поставлених завдань.

Слідуючи поставленому завданню визначити характерні особливості публіцистичного стилю, нам вдалося з'ясувати, що цей стиль охоплює ряд жанрів: інформаційні, аналітичні, сатиричні, художньо-публіцистичні та рекламні. Характерною рисою публіцистичних текстів є багатостильність лексики і широта кола тем. До особливостей публіцистичного стилю можна віднести використання спеціальної термінології, емоційно забарвленої лексики, неологізмів, абстрактної і конкретної лексики, охоплення лексичних одиниць від наукових до розмовних. Публіцистичний стиль виконує такі важливі функції, як інформаційну, комунікативну, експресивну, естетичну.

Дотримуючись завдання уточнити особливості використання заголовків в газетно-журнальних публікаціях, ми виявили, що характерними рисами мови газетно-журнальних видань є використання синонімічних повторів, слів нестійкого типу, «заголовки жаргону», змішання лексики різних сфер спілкування, вживання фразеологічних сполучень, культуроспеціфічної лексики, а також таких лексичних засобів вираження, як метафора і порівняння. Ці мовні засоби сприяють реалізації інформації та впливають на досягнення головної мети публіцистичного стилю, тобто повідомлення про значущі для суспільства проблеми і надання читачеві певного емоційного впливу. До відмінних рис відносять також високий відсоток власних імен: топонімів, антропонімів, назв установ і організацій, числівників, а також абстрактних слів і оцінної і експресивної лексики.

Для газетно-журнальних публікацій характерна велика кількість дат і скорочень, газетних штампів, неологізмів. Заголовки газетно-журнальних публікацій включає з одного боку терміни, а з іншого – загальновживані лексичні одиниці.

Розглянувши теоретичні основи, ми намагалися проаналізувати тексти публікацій з періодичних видань “The Independent”, “Evening News 24” і застосувати отримані знання та виявлені особливості на практиці.

З огляду на те, що статті носять різний характер спрямованості матеріалу, можна простежити різноманітність як лексики, так і стилістичних прийомів в публіцистичних матеріалах.

Аналіз журнальних статей на прикладі журналу “The New Times» показав, що серед виразних засобів були виявлені яскраві авторські і звичні метафори, порівняльні звороти, епітети, ідіоми, а також синонімія, за допомогою яких автори статей прагнули привернути увагу читача, переконати його в певному відношенні до змісту статті, певної реакції на прочитане. Примітно, що одним з яскравих засобів виразності була метафора, яку автори статей використовували з метою емоційного і естетичного впливу на читача, створення оціночного ефекту, позитивного або негативного, для вираження сильних почуттів, переконання, загострення теми. Крім того, виявилося, що порівняння в аналізованих журналах часто супроводжувалися метафорами, що сприяло створенню ще більшого експресивного ефекту.

Loading...

Последние статьи из блога

Пожизненная рента

Анализ структуры и динамики средств пенсионной системы РФ 2024

Интеграция и причины кооперации предприятий в условиях рыночных трансформаций

Деятельность Росфинмониторинга

​Современная рекламная коммуникация как доминирующий фактор формирования потребительского сознания

Теоретические аспекты социализации младших школьников посредством игровой деятельности на уроках физической культуры

Право на социальное обеспечение в РОССИИ

Субъекты гражданского права

Солнечные затмения

Техника управления церковным хором

Историко-культурный анализ церковного пения

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

Теоретические основы управления процессами интеграции

Диагностика сформированности конфликтной компетентности студентов педагогического вуза

Теоретические основы формирования конфликтной компетентности будущего педагога-психолога

Физико-химические свойства эпоксидных связующих

Вопросы по международному праву

Задачи по УК РФ

Структурно-логическая схема состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ

Методы очистки сточных вод от СПАВ