Шляхи підвищення мотивації при вивченні англійської мови

Анотація. Дано визначення мотивації. Розглянуто основні шляхи підвищення мотивації у студентів технічних вузів при вивченні англійської мови. Представлені різні точки зору про важливість мотивації в навчальному процесі. Розглянуто види мотивації, визначено їх взаємозв'язок з процесом навчання. Проведено аналіз письмового опитування про різні мотиви вивчення англійської мови у студентів молодших і старших курсів МГТУ ім. Н.е. Баумана.

Ключові слова: мотивація, студенти, навчання, аналіз, підвищення.

Мотивація відіграє величезну роль при вивченні іноземних мов. Успіх багато в чому залежить від того, які мотиви переслідують студенти в процесі навчання будь-якій іноземній мові. Згідно з визначенням І. А. Зимової [5], «мотив - це те, що визначає, стимулює, спонукає людину до вчинення будь - якої дії, включеного в визначену цим мотивом діяльність». Отже, «поняття діяльності необхідно пов'язувати з поняттям мотиву. Діяльності без мотиву не буває »[11]. С. Л. Рубінштейн вважає [11]: «Будь-яка дія виходить з мотиву, тобто, яка спонукає до дії переживання чого - то значимого, що надає даній дії сенс для індивіда». Таким чином, діяльність і мотив взаємопов'язані. Однак важливо розділяти поняття «мотив» і «мотивація».

Мотивація - основний компонент структури навчальної діяльності. При цьому велике значення самої особистості як суб'єкта цієї діяльності. В. Г. Асєєв [1] зазначає, що мотиваційна система людини має дуже складну структуру, тобто «Складну, багаторівневу систему збудників, що включає в себе: потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емоції, норми, цінності і т. д. Така структура вмотивованої сфери визначає спрямованість особистості людини, яка має різний характер в залежності від того, які мотиви за своїм змістом і будовою стали домінуючими ».

Найбільш повним є визначення мотиву, запропоноване одним з провідних дослідників - Л. І. Божович на її думку [2], «мотив - це те, заради чого здійснюється діяльність. Як мотив можуть виступати предмети зовнішнього світу, уявлення, ідеї, почуття і переживання. Словом, все те, в чому знайшла своє втілення потреба». Виходячи з цього, можна стверджувати, що, незважаючи на різноманітність підходів, мотивація розуміється як сукупність систем психологічно різноманітних факторів, що визначають поведінку і діяльність людини. У даній статті ми будемо за мотивацію приймати педагогічний вплив, тобто методи і прийоми навчання володіння англійською мовою, які стимулюють студента на краще засвоєнню досліджуваного предмета.

Мета даної статті - визначити шляхи підвищення мотивації при вивченні англійської мови на прикладі студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» КПІ). Відомо, що англійська мова - це мова, на якій люди більшості країн світу не тільки говорять, а й вважають її своєю рідною мовою. Англійська є офіційною мовою міжнародних конференцій і зустрічей на вищому рівні. Це мова економічних і політичних переговорів, дебатів, мова науки, мистецтва, літератури і освіти, мову багатьох громадських організацій. Однак як предмет він має низку специфічних рис, одна з яких - оволодіння англійською мовою шляхом навчання вмінню спілкування іноземною мовою.

Сьогодні вивчення англійської мови актуально в КПІ в зв'язку з проведенням щорічних міжнародних конференцій, конгресів, зустрічей з носіями іноземної мови, прийомом іноземних делегацій. У вузі щороку проводиться ярмарок вакансій, в якій беруть участь вітчизняні і зарубіжні фірми. В ході зустрічі з зарубіжними фірмами було виявлено величезне прагнення студентів до спілкування з носіями англійської мови. У зв'язку з цим перед викладачами стоїть завдання створення обстановки іноземного спілкування в процесі навчання мови, максимально наближеною до природних умов. Найважливішим фактором у навчанні мовного спілкування англійською мовою служить мотивація засвоєння іноземної мови. За словами І.А. Зимової [5], «мотив - це те, що пояснює характер даного мовного дії, тоді як комунікативний намір виражає те, яку комунікативну мету переслідує що говорить, плануючи ту чи іншу форму впливу на слухача». Під мотивацією слід розуміти організацію такої навчальної діяльності, яка спрямована на більш глибоке вивчення англійської мови, його вдосконалення і прагнення розвивати потреби пізнання іноземної мови. Тому необхідно створювати такі умови в освітній діяльності, які сприяють розвитку у студента високого рівня пізнавального інтересу до вивчення англійської мови. Мотив - основна рушійна сила у вивченні мови. Існує багато різних думок щодо визначення видів мотивів, які є у студентів при вивченні англійської мови. Деякі дослідники (наприклад, В.Д. Шадрикова і ін.) Вважають, що «мотивація обумовлена потребами і цілями особистості, ідеалами людини, умовами його діяльності (як об'єктивними, зовнішніми, так і суб'єктивними, внутрішніми - знаннями, вміннями, здібностями, а також характером) ». Р.А. Готліб [3] вважає, що «мотивація - це така рушійна сила, яка спонукає людину до успішного вивчення іноземної мови. Однак занадто високий рівень мотивації викликає небажані (негативні) емоції і сприяє поганий успішності студентів з даного предмету. Необхідно знайти ту золоту середину, щоб вивчення іноземної мови викликало у нього величезне бажання вчити мову, радість і задоволення від навчання, задоволеність результатами своєї праці ». Отже, мотив розглядається як внутрішнє спонукання до навчальної діяльності, викликане особистими потребами самого студента, його життєвою позицією, вихованням в сім'ї.

Розрізняють два види мотивів: внутрішні і зовнішні. Внутрішні мотиви розвиваються під впливом власних думок студента, його прагнень, переживань, виникнення певних потреб, в результаті чого з'являється усвідомлення внутрішньої необхідності.

Мотив може бути позитивний і негативний. Основні фактори, що сприяють формуванню у студентів позитивних мотивів до вивчення англійської мови, такі:

• розуміння цілей навчання;

• зміст навчального матеріалу;

• розвиток пізнавальних здібностей студентів;

• зацікавленість предметом;

• професійна спрямованість;

• емоційна форма ведення занять викладачем;

• постановка викладачем досить складних, але цікавих завдань, що сприяють розвитку творчої активності студентів;

• усвідомлення важливості отриманих знань;

• оцінка знань;

• величезне бажання вивчати англійську мову, без знання якого неможливо жити в сучасному світі. Зовнішні мотиви не пов'язані зі змістом навчального матеріалу.

До них відносяться:

• борг, обов'язок (студент повинен вивчати даний предмет, щоб отримати залік, скласти іспит);

• оцінка (прагнення набрати якомога більше балів за модуль, за семестр). Однак тут слід враховувати не тільки позначку за знання того чи іншого навчального матеріалу, а й мотивуючу роль самого студента, яка дуже велика, а саме - оцінку викладача (поглядом, жестом, словом);

• оцінка студента викладачем.

Викладач створює мотивацію у студента своїм прикладом, зацікавленістю, яскравістю. Ставлення до викладача автоматично переходить в відношення до предмету. Викладач повинен бути лідером в процесі пізнання, авторитетом у всіх сферах спілкування зі студентами. Немає більш сильного мотивуючого прикладу, ніж власний позитивний приклад, інтерес викладача до англійської мови і культури країни досліджуваної мови;

• особиста зацікавленість (знайти добре оплачувану роботу в фірмі). Сьогодні знання англійської мови стає обов'язковою вимогою не тільки зарубіжних, але й російських роботодавців. Вільне володіння іноземною мовою, поряд з хорошими професійними навичками, дозволить фахівцеві отримати гідну роботу і домогтися успішної кар'єри;

• розвиток лінгвістичного мислення - розвиток навички мислити англійською мовою, логічного мислення, вміння чітко висловити свою думку, використовуючи всі виражальні засоби мови;

• використання англійської мови як засобу отримання і обміну інформацією, користування комп'ютером та мережею Інтернет для отримання знань в різних областях науки і техніки, користування різними програмами для виконання розрахунків, курсових проектів і навчальних завдань;

• вивчення англійської мови з метою кар'єрного росту - здача іспитів на сертифікати TOIFL, IELTS з метою знайти роботу за кордоном;

• вивчення культури та історії країни, що вивчається;

• вивчення мови з метою здійснення туристичних подорожей для спілкування з іншими людьми та ін .;

• бажання вдосконалювати свої знання шляхом навчання за кордоном;

• отримання задоволення від вивчення іноземних мов з метою спілкування з однолітками із зарубіжних країн; підвищення навичок розмовної мови для участі в міжнародних конференціях і зустрічах;

• самоствердження (студент вивчає мову, щоб досягти певного положення в житті);

• самореалізація в житті (студент хоче досягти великих успіхів під час навчання. Отримувати відмінні оцінки на іспитах, захистити диплом);

• соціальний мотив (студент усвідомлює соціальну значимість вивчення англійської мови);

• будь-які інші мотиви. Зовнішня мотивація зумовлена обставинами, що вимушують студента вчити англійські слова, читати текст, робити вправи всупереч бажанню, настрою, самопочуття та зайнятості.

Зовнішніми факторами можуть бути заліки, іспити, робота, відрядження тощо. Студентам рекомендується постійно вдосконалювати свої знання у вивченні англійської мови, самим створювати умови для занять, не робити тривалих перерв, так як вони не сприяють глибоким знанням. Перерви можуть надовго затягнутися, а часом будуть тривати вічно. Внутрішня мотивація, переважна над іншими мотивами, забезпечує успішну навчальну діяльність, викликає задоволення самим процесом навчання, результатами своєї праці і набутими навичками.

Внутрішні мотиви пов'язані зі змістом навчального матеріалу, оволодінням навичками читання і письма англійською мовою. Комунікативний мотив - одне з найнеобхідніших умінь будь-якої людини спілкуватися однією мовою з іншими людьми. Тому розвиток комунікативних здібностей студентів, їх підготовка до життя в суспільстві є основною метою навчання англійської мови в університеті. Однак це не тільки мета навчання, яке ставлять перед собою викладачі вузу, це обумовлює методи і прийоми навчання англійській мові на заняттях.

Отже, завдання викладача - навчити студентів спілкуватися англійською мовою, створюючи певні ситуації, які допоможуть їм у житті і навчать їх знаходити оптимальне рішення. Це вимагає підвищення професійного рівня викладача, постійного вдосконалення знання свого предмета. Інтерес до процесу навчання іноземної мови тримається на внутрішніх мотивах, які виходять з самої іншомовної діяльності. Навчально-пізнавальний мотив пов'язаний з проявом інтересу до змісту навчального матеріалу. Навчально-пізнавальний мотив є основним, визначальним навчальну діяльність мотивом, так як в його основі закладено постійне прагнення до пізнання. Також він пов'язаний з змістовної та організаційної сторонами навчальної діяльності. Пізнавальна мотивація найбільш важлива в навчанні іноземної мови. Однак необхідно, щоб вона стала основою для розвитку професійної спрямованості студентів, стимулювала їх навчальну активність, хорошу успішність, позитивне ставлення до досліджуваного мови. Ставлення до англійської мови багато в чому залежить від оцінки важливості їх професійної підготовки за фахом.

Пізнавальний мотив в оволодінні англійською мовою пояснюється:

• інтересом до іноземної мови як такого, який сприяє формуванню мотивів до аналізу мовних явищ;

• проведенням викладачем різноманітних за формою і змістом занять на мові, що вивчається. Викладач повинен правильно організувати навчальну діяльність, враховуючи професійну спрямованість студентів, застосовуючи різноманітні методи ведення занять, а також давати об'єктивну оцінку знань студентів. Велику роль в підвищенні мотивації у студентів відіграє чергування різноманітних видів діяльності. Викладачі використовують на уроці різні види цікавої роботи: уроки-обговорення різних тем, в тому числі за спеціальністю; уроки-спілкування зі студентами через Інтернет; круглі столи; міні-конференції в групах; уроки-тести; уроки в режимі online; уроки-презентації, а також відеоуроки. Важливу роль відіграють лабораторні роботи по відеофільмів англійською мовою без перекладу, що демонструє різні виробничі процеси, нанотехнології, методи нанесення покриттів, роботу різних пристроїв. Суттєве значення останнім часом мають уроки, спрямовані на навчання студентів, магістрантів і аспірантів робити презентації англійською мовою за своїми спеціальностями. Позитивний резонанс отримала спільна робота викладача і куратора групи з підготовки презентацій на тему «Вступ до спеціальності» для студентів 1-го курсу силами старшокурсників. Студенти відбирають матеріал для свого виступу за допомогою мережі Інтернет та технічних статей англійською мовою з журналів в оригіналі. Вони готують свої презентації в вигляді слайдів в програмі Power Point за певними правилами, наприклад, «Правило 6». Викладачі не тільки перевіряють готові презентації і доповіді, але також проводять заняття зі студентами дистанційно в режимі Skype.

В останні роки кафедра «Лінгвістика» активно проводить науково-технічні конференції англійською мовою, де студенти старших курсів, магістранти та аспіранти представляють свої презентації англійською мовою за новими, самостійно розробленим пристроїв і методів. Студенти, відмінно володіють англійською мовою, беруть участь в міжвузівських конференціях, де подаються на конкурс кращі презентації від університету. Але для багатьох студентів основним мотивом є здача заліку або іспиту та отримання позитивної оцінки з англійської мови. Тому перед викладачем стоїть завдання: розвинути позитивні, пізнавальні мотиви у тих студентів, у яких відсутній інтерес до даного предмету, тобто підвищити рівень позитивної внутрішньої мотивації. Це залежить від успіху студента, його умінь і навичок, кваліфікації викладача, методів навчання, що сприяють отриманню відмінних знань, і багатьох інших факторів. Погана якість викладання, нерозуміння предмета, численні помилки, навпаки, відбивають інтерес у студентів до вивчення мови. З метою розвитку пізнавальних мотивів у студентів у всіх кабінетах кафедри «Лінгвістика» встановлено фінське обладнання Sanako, за допомогою якого ведеться навчання володінню англійською мовою відповідно до навчальної програми, спрямованої на розвиток навичок говоріння. Студенти 3-го курсу займаються за підручником «Cambridge English for Engineering», призначеному для розвитку навичок розмовної мови в області машинобудування. У кількох кабінетах встановлено сучасне обладнання Smart-Board. Викладачі використовують дошку для пояснення граматичного матеріалу і виконання різного роду вправ. Всі ці методи сприяють підвищенню мотивації у студентів до вивчення англійської мови. Для досягнення успіхів важливі багато факторів, перш за все - кваліфікація викладача, його ерудиція, відмінне знання предмета і захопленість ім. Все це передається студентам і сприяє підвищенню позитивної мотивації при вивченні англійської мови. Великою популярністю користуються курси розмовної англійської мови для студентів різних рівнів знань (платні), які активно діють на кафедрі «Лінгвістика» протягом вже багатьох років. Крім того, студенти можуть готуватися до здачі міжнародного іспиту на курсах Pearson Test of English, організованих на кафедрі.

Після закінчення цих курсів видається сертифікат міжнародного рівня, який визнається більш ніж в 30 країнах світу. Слухачі опановують умінням спілкуватися з діловими партнерами, вивчати спеціальну літературу, вести переговори, не вдаючись до послуг професійних перекладачів. Таким чином, мотиваційний аспект має важливе значення для активізації всіх психологічних процесів - мислення, сприйняття, розуміння і засвоєння іншомовного матеріалу. Мотиви, сфери бажань, інтересів і схильностей, світогляду, статус студента, його життєві позиції, а також різні ситуації взаємообумовлені і складають гармонійну єдність особистості. Все це є внутрішньою силою, яка спонукає студента вивчати іноземну мову і створює позитивні установки на вивчення англійської мови. Для цього необхідно підвищувати рівні мотивації, сприяючи розвитку пізнання і інтелектуальної діяльності у студентів, що, в свою чергу, призводить до підвищення ефективності процесу навчання.

ЛІТЕРАТУРА

[1] Асєєв В.Г. Мотивація поведінки і формування особистості. Москва, 1976.

[2] Божович Л.І. Вибрані психологічні праці. Москва, 1995, с. 148-153.

[3] Готліб Р.А. Соціальна затребуваність. Знання іноземної язика.Соціологіческіе дослідження, 2009, № 2, с. 122-127.

[4] Джідарьян І.А. Про місце потреб, емоцій і почуттів у мотивації особистості. Москва, 1974, с. 64.

[5] Зимова І.А. Педагогічна психологія. Москва, 1986, с. 130-134.

[6] Ільїн Є.П. Мотивація і мотиви (Майстри психології). Санкт-Петербург, Пітер, 2006, с. 481-501.

[7] Леонтьєв А.Н. Вибрані психологічні твори. У 2 т. Т. 2. Москва, 1983.

[8] Маркова А.К. Психологія засвоєння мови як засобу спілкування. Москва, 1974.

[9] Маркова А.К., Матіс Т.А., Орлов А.Б. Формування мотивації навчання. Москва, 1990.

[10] Модернізація російського освіти і мотивація навчання у студентів. Праці конференції 21 лютого 2003 р Самарський держ. ун-т. Самара, Універ.-група, 2003 (Вісник навчально-методичної ради Самарського держ. Ун-ту).

[11] Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. Москва, 1989, с. 111-112.

[12] Навчання іноземним мовам. Матеріали для фахівця освітніх установ Москва, 2003, 192 с.

[13] Плігін А.А. Посилення мотивації до вивчення англійської мови. URL: www.homeenglish.ru / Articles Usiln. htm.

Анотація. Дано определение мотивации. Рассмотрены основные пути повышения мотивации у студентов технических вузов при изучении английского языка. Представлены различные точки зрения о важности мотивации в учебном процессе. Рассмотрены виды мотивации, определена их взаимосвязь с процессом обучения. Проведен анализ письменного опроса о различных мотивах изучения английского языка у студентов младших и старших курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Ключевые слова: мотивация, студенты, обучение, анализ, повышение.

Anotatsiya. The definition of motivation is given. The main ways to increase the motivation of students of technical universities in the study of English are considered. Different points of view on the importance of motivation in the teaching process are presented. The types of motivation are considered, their interrelation with the learning process is defined. The analysis of a written questionnaire on various motives for studying English at students of junior and senior courses of the Bauman Moscow State Technical University is conducted. N.E. Bauman.

Key words: motivation, students, training, analysis, improvement.