September 10, 2020

Анотація: У статті розглядаються питання, пов'язані з вивченням питання про вплив архітектурного середовища на психологічний стан людини. Проаналізовано сприйняття різних архітектурних форм та середовищ людиною.

Ключові слова: архітектурне середовище, психологія, сприйняття, поведінка.

Дана робота полягає в дослідженні і аналізі взаємодії людини та архітектурного середовища. В даний час існує ряд проблем, пов'язаних з формуванням комфортного для людини з психологічної точки зору архітектурного середовища, що і обумовлює актуальність теми дослідження.

Метою даної роботи є вивчення особливостей впливу архітектурного середовища на людину.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

• ознайомитися з психологічними особливостями сприйняття архітектурної форми, простору, середовища;

• виявити вплив архітектурного середовища на емоційно-психологічний стан людини.

В наші дні соціум все частіше звертає увагу на психологічний вплив середовища на людину. В області психоемоційного впливу все частіше згадується архітектура, дизайн і середовище. Ця область піддається особливій увазі вчених і громадськості.

При зчитуванні архітектурних форм, людина миттєво може зорієнтуватися і виробити динаміку своїх вчинків і реакції організму на свідомому і підсвідомому рівнях. Таким чином, інформація, що йде від архітектури, є засобом управління станом і поведінкою людини, тобто носить психотропні функції.

Абаньшина Ю.В., Косенкова Н.А. вважають, що емоційна реакція на взаємодію з архітектурним середовищем показує ставлення до неї людини. Одна і та ж форма об'єкта може сприйматися декількома людьми по-різному. Причина полягає в тому, що зачіпаються різні рівні емоційного світу кожного з них. У цілісному, тобто в об'єктивному сприйнятті, органічно поєднуються всі аспекти переживань, властивих людині. Оцінка емоційних якостей - це реакція особистості на середовище, яка підсумовує особистісні властивості і властивості стимулів середовища. Ці оцінки несуть в собі синтез суб'єктивно - об'єктивних факторів середовища і реакцій людини на ці фактори.

Нижче наведені деякі з них:

 • Почуття впевненості виникає у відомому, передбачуваному середовищі.
 • Відчуття невпевненості виникає в незнайомому, неясному середовищі, при змішуванні головних і другорядних смислів, акцентів, ознак.
 • Почуття піднесення виникає в особливій тектоніці об'єкта, коли акценти ведуть погляд від важких нижніх форм до легких верхніх.
 • Почуття пригніченості (депресії) виникає при тяжких верхніх формах об'єкта і скользінню погляду зверху вниз.
 • Почуття рівноваги виникає при погляді на співмірні, врівноважені форми.
 • Почуття сили передає наповненість форм, простота, монолітність, монументальність форм.
 • Почуття шляхетності виникає при злагодженій роботі всіх принципів формування і гармонізації образу, при відсутності перевантаженості форм [1, с.20-21].

Також вчені вказують, що люди, в залежності від своїх особливостей прийняття інформації та сформованих звичок, вибирають або уникають ті чи інші місця існування, що володіють певними характеристиками:

1. У непривабливих просторах характерним для людей є девіантна (лат. deviatio - ухилення) поведінка. Емоційний фон, властивий людям, - дискомфорт, тривога, страх, підвищене почуття контролю або відсутність контролю, самотність, відраза.

2. Малі розміри і замкнутість простору відбиваються на таких факторах поведінки, як близькість спілкування. У них виникають емоційні переживання спокою і підконтрольності простору.

3. Великі відкриті простори сприяють фізичної активності, спорту, іграм підлітків, роботі. Супутні переживання, характерні при цьому людям, - активність, відсутність контролю (кордонів).

4. Сучасне середовище в більшій мірі асоціюється зі спортом, господарськими справами, викликає активність, надію.

5. Для історичного середовища характерні такі особливості поведінки, як свято, спілкування. Воно оцінюється як приємне, створює відчуття спокою, наявності контролю, викликає інтерес [1, с.21-22].

Отже, для створення найбільш комфортною і приємною людині середовища необхідно враховувати вже накопичений досвід щодо впливу різних архітектурних форм і типів простору на емоційний стан людей, особливо їхньої поведінки.

Архітектор може так чи інакше впливати на стороннього спостерігача за допомогою наступних засобів: композиція, простір, колір, звук, акустика, матеріал, світло.

Шилін В.В. зазначає, що система архітектурних потреб включає в себе:

• семантику середовища, яка викликає потреби в смисловий орієнтації серед архітектурних форм і просторів;

• задоволення пізнавальних потреб архітектурного середовища;

• естетичні потреби в гармонізації архітектурного середовища;

• структурно-логічні потреби в раціональної організації всіх аспектів архітектурного середовища;

• емоційно-психологічні потреби в спілкуванні і відкликання середовища, в емоційно-художньої виразності архітектурних форм і просторів;

• функціонально-планувальну впорядкованість і керованість;

• екологічні потреби комфорту і здорового середовища життєдіяльності;

• потреби в безпеці інформаційної, функціональної, екологічної, матеріально-технологічної [3].

Сомов Г.Ю вважає, що характер сприйняття оточення багато в чому визначається особливостями поведінки людини в даному середовищі - поспішає вона, цілком зайнята діловими турботами, або спокійно споглядає оточення, чи включена в напружений ритм праці або відпочиває, як саме відпочиває, і т.д. Конкретні особливості сприйняття середовища обумовлені, звичайно, і самим призначенням архітектурних об'єктів з переважаючими в них типами діяльності, поведінки і настрою людей. Одні типи середовища характеризуються складним з'єднанням і взаємодією різних процесів, в них відбиваються різноманітні потреби людей (міське середовище вулиць і площ, житлове середовище, промислове середовище); в інших домінують процеси вузько утилітарного характеру (торгові установи, транспортні вузли, підприємства побутового обслуговування) або яскраво вираженого емоційного стану (Палаци культури, театри і кінотеатри, Палаци одруження, меморіальні комплекси, кладовища); по-третє - процеси одночасно утилітарного і емоційно-естетичного характеру (ресторани, кафе, плавальні басейни і т.п.) [2].

На нашу думку, ця складна залежність емоційного впливу архітектурного середовища від характеру самої діяльності людини по-своєму проявляється в середовищі різних типів.

У реальному сприйнятті архітектурного середовища різні потреби і пов'язані з ними емоції переломлюються зазвичай в нероздільній єдності (що особливо характерно для естетичного сприйняття). Однак для більш глибокого аналізу даної проблеми необхідна диференціація емоцій, нехай навіть умовна.

Вважаємо, що об'єктивний взаємозв'язок емоційних впливів архітектурного середовища з фундаментальними фізіологічними потребами людини заснований на корисних матеріальних властивостях цього середовища, на його оцінці як дійсно зручного, здорового, захищеного, доцільною і т. д. Досить очевидно, що саме максимальна відповідність середовища фізіологічним потребам і утилітарним цілям об'єктивно зумовлює виникнення позитивних емоцій.


Список літератури

 • Абаньшина Ю.В., Косенкова Н.А. Влияние архитектурной среды на психологию человека / Научный альманах. Технические науки. -2017. - №3-3. – С.19-22.
 • Раппапорт А.Г., Сомов Г.Ю. Форма в архитектуре: Проблемы теории и методологии./ ВНИИ теории архитектуры и градостр-ва. - М.: Стройиздат, 1990 г.-344с.:ил.
 • Шилин, В. В. Архитектура и психология. Краткий конспект лекций / В. В. Шилин – Нижн. Новгород : Изд-во Нижегород. гос. архит.-строит. ун.та, 2017. – 66 с.

September 10, 2020

В настоящее время употребление словосочетания «образовательная услуга» достаточно привычно, причем как для лиц, которые предоставляют образовательные услуги, так и тех, кто их потребляет. При этом однозначность формулировки понятия «образовательные услуги» до сих пор является предметом широкой дискуссии исследователей.

Определение «услуги» можно найти в Гражданском и Налоговом кодексе РФ. Гражданский кодекс РФ (N 51-ФЗ) определяет услугу как деятельность исполнителя, создающую определенный полезный эффект не в виде овеществленного результата, а в виде самой деятельности [3]. В Налоговом кодекс Российской Федерации под услугой понимается «деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности» [7].

Ф. Котлер считает, что «услуга - любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо» [6]. С.С. Демцура утверждает, что многие ученые определяют понятие «услуга» как результат совместных экономических отношений между потребителем и исполнителем определенного заказа [4].

Однозначность формулировки понятия «образовательные услуги» до сих пор является предметом широкой дискуссии исследователей. Различные подходы в смысловом определении данного понятия рассматривались отечественными и зарубежными авторами (A.P. Whitehall S.P. Heyneman, О.С. Баталова, Р.Н. Джапарова, С.А. Зайчикова, Е.Д. Липкина, Т.А. Половова, А.М. Стрижов и др.).

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» не содержится понятие «образовательная услуга», но в ч. 1, ст. 101 дается дефиниция понятию «платные образовательные услуги»: «Осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг» [8].

Возникает противоречие между Налоговым кодексом и ФЗ «Об образовании» о возможности «материального выражения» образовательных услуг. Это определение фигурирует в Постановлении Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», в письме Минобрнауки России от 15.01.2015 г. №АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг» и других нормативно-правовых документах регионального уровня.

П.Г. Рябчук, С.С. Демцура, Д.С. Гордеева понимают под образовательными услугами продукт учреждения сферы образования, ресурсы, удовлетворяющие потребности обучающегося в навыках, знаниях и умениях [5]. Это вид и результат деятельности, которая направлена на получение образования, а не только объем информации, передаваемый конкретному человеку. Образовательные услуги представляют собой социально значимый и высоколиквидный товар, который важен не только для потребителя услуг, но и для всего общества в целом. В нашем исследовании мы остановимся на дефиниции С.А. Михеевой: «Образовательная услуга – это деятельность, в процессе которой одно лицо (производитель/продавец услуги) передает другому лицу (покупателю/потребителю услуги) комплекс информации, нацеленный на развитие личности, её духовный и интеллектуальный рост, овладение компетенциями и приобщение к опыту человечества, воплощенному в определенных научных, культурных и духовных идеях, концепциях и открытиях».

Филип Котлер выделил основные характеристики услуги: низкая степень осязаемости, неотделимость от источника, несохраняемость, нематериальность, непостоянство качества [6]. В Гражданском кодексе РФ приведены следующие характеристиками услуги: результат полезного эффекта не может быть выражен в овеществленной форме и исполнитель не гарантирует достижение результата услуги [3]. С.А. Михеева выделяет такие характеристики образовательных услуг: нематериальность, негомогенность (неоднородность) услуг, неотделимость от производителя услуги, несохраняемость, участие потребителя услуги в ее формировании, непостоянство качества и отсроченность результата. Характеристики образовательных услуг во многом пересекаются с характеристиками услуги.

September 10, 2020

В российской экономической литературе встречается достаточно много определений образовательной услуги. Под образовательными услугами предлагается понимать комплекс таких услуг, которые непосредственно связаны с реализацией главных целей образования, осуществлением его миссии[1]. Такое определение, очевидно, является слишком обобщенным – оно мало что говорит о структуре понятия, механизме реализации и организационно-правовой форме.

Чаще всего под образовательной услугой понимается некий комплекс учебной и научной информации, передаваемой гражданину в виде суммы знаний общеобразовательного и специального характера, а также практических навыков для последующего применения[2].

Наиболее известным и широко тиражируемым является определение В.П. Щетинина: образовательные услуги представляют собой систему знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности, общества, государства[3].

На наш взгляд данное определение является дефиницией понятия фактора «труд». Кроме того, такая трактовка образовательных услуг не совсем согласуется с организационно-правовой конструкцией отношений по поводу оказания услуг. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги[4]. Другими словамис юридической точки зрения под услугами понимаются определенные действия или определенная деятельность[5].

Чтобыопределить, что представляет собой образовательная услуга, необходимо изначально определить понятие «услуги» как таковой.

Ф. Котлер предлагает следующее определение: «Услуга - любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо»[6].

Как категория рыночной экономики услуга представляет собой некий нематериальный эквивалент товара. С этой позиции оказание услуг, в свою очередь, может быть охарактеризовано как экономическая активность, которая не имеет своим результатом передачу права собственности – в этом отличие экономических операций, связанных с оказанием услуг от операций по передаче материальных товаров.

То есть и правовая и экономическая трактовка услуг сводится к тому, что услуги представляют собой некую деятельность, процесс или набор действий, который создает определенные выгоды для тех, кому услуги оказываются – заказчиков.

Образовательная услуга – это деятельность, в процессе которой одно лицо (производитель/продавец услуги) передает другому лицу (покупателю/ потребителю услуги) комплекс информации, нацеленный на развитие личности, её духовный и интеллектуальный рост, овладение компетенциями и приобщение к опыту человечества, воплощенному в определенных научных, культурных и духовных идеях, концепциях и открытиях.

Образовательные услуги можно классифицировать по ряду критериев (рис.5).

Рис. 5. Классификация образовательных услуг

Свойства образовательных услуг:

 • Нематериальность – заключается в невозможности ее обособления в вещной форме.
 • Негомогенность (неоднородность) услуг – услуги в подавляющем большинстве случаев модифицируются таким образом, чтобы соответствовать данному конкретному клиенту и(или) данной конкретной ситуации. Другими словами услуги в большинстве своем, чтобы быть реализованными, должны быть индивидуализированными.
 • Неотделимость от производителя услуги – услугаоказывается только в процессе деятельности субъекта, её оказывающего. При этом процессы производства и потребления происходят синхронно (совпадают по времени).
 • Несохраняемость – возможностьпотребления услуги только в процессе ее производства. Современные технологии позволяют записывать учебные аудио и видео материалы на цифровые носители, проводить вебинары и т.п. Однако в этих ситуациях образовательная услуга переходит из категории услуг в категорию «образовательных товаров» (термин В.В. Чекмарёва), которые не совпадают по своему содержанию и эффекту.К категории «образовательных товаров» (educationalgoods)[7], к которым можно отнести, в частности, книги (учебники, пособия, справочники и т.п.), программное обеспечение, наглядные пособия и т.д.). Получая информацию и знания с помощью указанных товаров, индивид, безусловно, получает и определенное образование в данной сфере, повышает свое знание предмета, свою профессиональную квалификацию и т.д.
 • Участие потребителя услуги в ее формировании – большинство услуг в современной экономике не предполагают активного взаимодействия между исполнителем и заказчиком – тем, кто оказывает услуги и ее потребителем.
 • Непостоянство качества является не просто характерным свойством образовательных услуг, но и одной из самых главных проблем всей системы образования. Зависимость от многих параметров, причем ряд из которых не поддается прогнозированию и количественной оценке (например, физическое состояние преподавателя в момент оказания услуги, его настроение и т.п.), делает образовательную услугу «товаром», постоянное высокое качество которого гарантировать практически невозможно.
 • Отсроченность результата – экономический эффект (отдача) от образовательной услуги может проявиться только через определенный промежуток времени.

Не следует отождествлять образовательные услуги и результаты образовательного процесса (знания, умения, навыки, компетенции, приобретенные обучаемыми). Эти понятия, безусловно, связаны. Качество образования обучаемого во многом обусловлено качеством предоставляемых ему образовательных услуг, однако далеко не всегда высокое качество образовательной услуги гарантирует высокие образовательные результаты, поскольку последние в значительной степени зависят от желания, способностей и возможностей самого обучаемого. Данную особенность С. Беляков называет «неэквивалентностью услуги и результата ее потребления» [с.25].

Некоторые авторы рассматривают в качестве результата образовательной услуги прирост способностей обучаемого, однако, данный параметр, во-первых, трудно поддается измерению, а во-вторых, не представляется возможным дифференцировать, какой объём способностей был обеспечен потреблённой услугой, а какой другими источниками (самообучением, с помощью родителей и т.д.).К особенностям ОУ следует отнести также их высокую общественную значимость.

[1] См., например, Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании: Учебное пособие. М.: Интерпракс, 1995; Панкрухин А.П. Цикл из 4 публикаций по проблемам маркетинга образовательных услуг в журнале «AlmaMater». «Вестник высшего образования». 1997 г.

[2] См., например, Зотов В.Н. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных услуг и научно-технической продукции: Автореферат диссертации на соискание уч.степени к.э.н. М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1997.

[3] Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образования, учебное пособие. М.: Российское педагогическое агентство, 1998. С. 35.

[4]См., например, Зотов В.Н. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных услуг и научно-технической продукции: Автореферат диссертации на соискание уч.степени к.э.н. М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1997.

[5]Галайда О.В. Экономические аспекты зарубежного опыта предоставления образовательных услуг и возможности его использования в Российской Федерации :дисс. ... канд. эконом. наук : 08.00.14 / Галайда Оксана Викторовна; [Место защиты: Дипломат. акад. МИД РФ].- Москва, 2008.

[6]Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: "Ростинтэр", 1996. - 704 с.

[7]См., например, Ruth Jonathan. Educational 'Goods': Value and Benefit. Journal of Philosophy of Education 31 (1), 1999. P. 59–82; Heyneman S.P. The growing international commercial market for educational goods and services. InternationalJournalofEducationalDevelopment, Volume 21, Number 4, July 2001.

September 10, 2020

1. Интернационализация образования и развитие рынка образовательных услуг. Вопросы экспорта образования рассматриваются странами в положениях национальной образовательной политики в рамках процесса интернационализации, которая определяется как процесс интегрирования международного, межкультурного или глобального измерения в цели, задачи или способы поставки высшего образования.

К числу несомненных преимуществ интернационализации относят увеличение доступности высшего образования, универсализацию знания, появление международных стандартов качества и развитие инновационного характера высшего образования, а также расширение и укрепление международного сотрудничества, активизацию академической и студенческой мобильности.

Интернационализация образования все в большем числе стран становится объектом и предметом целенаправленной политики со стороны государства, ориентированной на решение конкретных национальных политических, социальных и экономических проблем.

2. Факторы, влияющие на разработку стратегий интернационализации, включая экспорт услуг. Различные факторы, особенно скорость экономической глобализации и распространения ИКТ, а также внедрение рыночных механизмов оказывают все более возрастающее влияние на интернационализацию высшего образования в отдельных странах.

Интернационализация высшего образования и, в частности, мобильности студентов и трансграничная деятельность вузов дают экономическую выгоду, связанную с рыночной стоимостью предоставления услуг на международном образовательном рынке. Политика по вопросу платы за обучение является ключевым элементом общего воздействия интернационализации на торговый баланс. Фактически, ряд стран сделали международное образование существенной частью своих стратегий социально-экономического развития, а взимание полной платы за обучение иностранных студентов используется как источник получения дохода. Однако рыночная стоимость интернационализации выходит за рамки доходов от платы за обучение, которые вместе с наличием сопутствующих расходов, связанных с пребыванием иностранных студентов в стране и составляющих существенный вклад в национальную экономику принимающей страны, можно рассматривать как преимущества краткосрочного характера. Существуют также преимущества долгосрочного характера, выражающиеся в появлении новых рабочих мест, развитии инфраструктуры и потенциала системы образования.

Исходя из характеристик процесса интернационализации высшего образования в эру глобализации и учитывая позиционирование стран относительно направлений участия в процессе предоставления образовательных услуг на международном рынке, можно определить три типа ориентации стран: ориентация на импорт, ориентация на импорт-экспорт и ориентация на экспорт (см. Таблица 1).

В последнее десятилетие появились новые формы трансграничного высшего образования. Они включают не только международную мобильность студентов, но также мобильность образовательных программ и образовательных институтов. Такое развитие событий явилось следствием действия четырех различных, но не исключающих друг друга подходов: согласованный подход, миграция квалифицированной рабочей силы, получение дохода, расширение возможностей, которые определяют стратегические направления интернационализации высшего образования с учетом экспортно-импортной составляющей, а также роли экономических аспектов (см. Таблицу 2).

Каждая страна разрабатывает стратегию интернационализации высшего образования исходя из собственных экономических и политических возможностей, принимая во внимание размеры и географическое положение, историю и культуру, качество и отличительные особенности своей системы высшего образования, роль языка своей страны в мире, а также опыт работы в области развития международного сотрудничества.

Большой интерес представляет наличие геополитических аспектов в стратегиях интернационализации стран (см. Таблица 3). Большинство стран вполне конкретно определяет не только географию приложения усилий в развитии экспорта образовательных услуг, но и указывает структуры, посредством которых планируется реализация этих замыслов.

Практически в каждой из рассмотренных стратегий подчеркивалось значение языковой политики для успешного развития процессов интернационализации и усиления экспортного потенциала высшего образования стран. С одной стороны, внимание к вопросам изучения иностранных языков, в первую очередь английского, представлено в стратегиях как непременное условие участия в международной деятельности. С другой стороны, каждая страна испытывает потребность в распространении своего родного языка, но масштаб этой деятельности может служить показателем истинных планов относительно характера присутствия страны на рынке образовательных услуг (см. Таблица 4).

За последнее десятилетие экономическая составляющая стратегических планов развития становится все более важной для стран-участниц процесса интернационализации, поскольку экономическая выгода все чаще становится целью развития международного сотрудничества в сфере образования. Таким образом, роль торговли образовательными услугами постоянно усиливается. Экономические стимулы заставляют совершенствовать национальные системы образования с тем, чтобы делать их более привлекательными для иностранного потребителя, улучшать качество предоставляемых образовательных услуг, усиливать конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

3.Сравнительный анализ содержательных аспектов стратегий интернационализации. Подробный анализ положений стратегий интернационализации проведен на примере четырех стран (Финляндия, Великобритания, Китай, Казахстан), которые различаются практически по всем параметрам – географическое положение, размер территории, численность населения, уровень экономического развития, уровень развития систем высшего образования и т.д., с тем, чтобы определить общие характеристики и тенденции развития интернационализации в этих странах, а также выявить особенности, которые могут представлять интерес для планирования и реализации подобного направления деятельности.

Сравнение ключевых положений, которые лежат в основе разработки стратегий, показывает, что все четыре страны нацелены на совершенствование своих систем образования для расширения своей конкурентоспособности и влияния в мире, а стратегии интернационализации являются тем политическим инструментом, который определяет пути их движения к намеченным целям (см. Таблица 6).

Были рассмотрены конкретные цели стратегий образования этих стран (см. Таблицу 7). Для удобства сравнения цели были сгруппированы по 6 направлениям:

 • Позиционирование на международной арене.
 • Степень готовности к рынку.
 • Развитие национальных систем образования.
 • Международная деятельность.
 • Межкультурное взаимодействие.
 • Этика международных отношений.

Данные, представленные в таблице, позволяют заключить, что цели развития интернационализации у четырех стран достаточно близки, различия же в них соответствуют различиям в развитии систем образования в целом и в опыте международной деятельности как таковой. Следует отметить более четкую направленность на экспорт услуг у Великобритании; менее, но тоже достаточно ясные перспективы, обрисованные Финляндией. Китай и Казахстан по заявленным целям намерены заниматься расширением своих возможностей за счет импорта образовательных услуг.

В Таблице 8 отражены группы задач, посредством которых страны намерены реализовывать цели развития своих систем образования; три страны (за исключением Казахстана) считают себя готовыми и намерены работать над развитием экспортного потенциала с целью более активного внедрения на рынок образовательных услуг; полное согласие наблюдается у всех четырех стран в постановке задач по развитию, совершенствованию и диверсификации программ академической мобильности как непременного условия устойчивости процесса интернационализации систем образования и как эффективного средства расширения экспортного потенциала в сфере оказания образовательных услуг.

Наблюдаемое в последние десятилетия развитие трансграничного образования явилось прямым следствием того, что высшее образование во многих странах приобретает массовый характер, расширяется сфера использования новых информационно-коммуникационных технологий, возникла и получила признание идея развития экономики, основанной на знаниях, увеличилась интернационализация рынка труда и потребность в квалифицированной рабочей силе, все большее число частных фирм начинает предоставлять образовательные услуги и все более явно проявляет себя на международном рынке образовательных услуг. Соответственно происходит диверсификация способов поставки образовательных услуг (см. Таблица 9) где наряду с развитием мобильности студентов и преподавателей все большее развитие получают мобильность образовательных программ и мобильность образовательных институтов.

Международная студенческая мобильность в мире значительно увеличилась за последние три десятка лет с 0,6 миллионов человек в 1975 году до 2,7 миллионов в 2005. Эта тенденция указывает на то, что в ближайшие годы рост сохранится, чему способствуют процессы глобализации экономики и общества. Прогнозы исследований рынка показывают увеличение мобильности студентов к 2020 году до 5,8 миллионов, а к 2025 году – до 8 миллионов человек. В настоящее время большая часть потока локализуется в 6 странах: США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Япония. Более половины (54%) всех иностранных студентов обучается в четырех ведущих англоязычных странах: США, Великобритания, Австралия и Канада. Европа остается регионом, принимающим самое большое число иностранных студентов. Северная Америка принимает меньше студентов в абсолютном отношении, но занимает первое место по количеству регионов-поставщиков, среди которых азиатские студенты составляют почти две трети (60%). Азия возглавляет список регионов, направляющих студентов за рубеж для получения высшего образования, и составляет почти половину (43%) всех иностранных студентов, обучающихся на территории стран ОЭСР. Европа идет на втором месте (35%), за ней следует Африка (12%), Северная Америка (7%), Южная Америка (3%) и Азиатско- Тихоокеанский регион (1%).

В последние 15 лет возникли новые формы интернационализации, заключающиеся в перемещении через границу институтов и программ. Эти формы международных поставок, получившие название транснационального образования, соответствуют образовательной деятельности, при которой обучающиеся находятся не в той стране, где расположено высшее учебное заведение, выдающее дипломы.

Мобильность образовательных программ включает курсы дистанционного образования, предлагаемые вузом, расположенным за границей; совместные курсы или программы, предлагаемые внутренним вузом и его зарубежным вузом-партнером; а также франчайзинговые курсы и программы.

Мобильность институтов предполагает прямые инвестиции зарубежных партнеров. Наиболее полными формами мобильности институтов являются: открытие иностранных кампусов университетами и/или коммерческими поставщиками или создание нового высшего учебного заведения, в котором иностранный капитал принимает участие либо самостоятельно, либо в партнерстве с национальным вузом.

4. Направления развития процесса интернационализации как основы укрепления экспортного потенциала. Определен ряд направлений, представляющих перспективу развития процесса интернационализации и влияющих на процесс формирования экспортного потенциала (см. Таблица 10).

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о включении образовательных услуг в переговоры в рамках Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС), который проводит ВТО. Вопрос либерализации в сфере образовательных услуг вызвал горячие дискуссии, а многие страны до сих пор не выразили желания принять участие в этих переговорах. Но, несмотря на различие точек зрения, образование все больше рассматривается как потенциальная коммерческая ставка на будущее, в связи с чем взаимодействие в рамках ГАТС представляется перспективным направлением работы для стран, ориентирующихся на активное участие в международном рынке образовательных услуг.

Кроме этого, на современном этапе развития систем образования все большую важность приобретают вопросы, связанные с качеством высшего образования, выраженного в развитии системы определения рейтингов ведущих мировых университетов. Однако имеющиеся рейтинги имеют свои недостатки, поэтому - и в связи с важностью представления достоверной информации – процесс совершенствования механизмов и методологии сравнительных исследований требует дальнейшего объединения усилий национальных образовательных структур. Эффективные и прозрачные процедуры оценки качества, а также аккредитации и лицензирования важны и в смысле обеспечения защиты потребителя от рисков получения неверной информации, низкого качества поставляемого образовательного продукта, а также получения квалификаций сомнительной достоверности.

Деятельность высших учебных заведений в современном контексте неотрывно связана с исследовательской работой, возможность проведения которой на соответствующем научном и организационном уровне вносит свой вклад в развитие экспортного образовательного потенциала. Современное состояние науки и стремление вузов соответствовать все убыстряющемуся темпу ее развития вызывает к жизни новые формы организации исследовательской деятельности, одной из самых перспективных из них является создание межвузовских международных центров передовых исследований.

Наряду с мерами, улучшающими привлекательность национальных систем образования и создающих тем самым условия для расширения экспортного потенциала, существует необходимость регулирования потоков мобильности студентов и преподавателей для гарантии сохранения позитивного влияния этих процессов на развитие национальных систем образования. Следует развивать «культуру мобильности» посредством расширения обменов как постоянных элементов образовательных программ, создания программ «двойных» дипломов с зарубежными вузами, развитием схем зачета кредитов и механизмов признания степеней и дипломов и т.д.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что ключевыми параметрами для обеспечения конкурентоспособности страны в рассмотренных нами положениях стратегий являются: высокий уровень развития национальных систем образования, освоение нового и передового опыта, полученного в процессе сотрудничества с зарубежными странами, обеспечение качества предоставляемых на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг, наличие качественной образовательной и исследовательской инфраструктуры, развитие стратегических партнерств в различных видах, развитие мобильности, внимание к вопросам языкового образования и межкультурного взаимодействия. Национальные стратегические документы, учитывающие эти положения, имеют хорошие шансы на укрепление экспортного потенциала страны и на достижение высокого уровня успешности ее деятельности на международном рынке образовательных услуг.

Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью обусловлено многими кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии нашей страны.

Федеральная программа «Одаренные дети» указывает на необходимость обеспечения условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, а также нацеливает на выявление одаренности с раннего возраста, оказание адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработку индивидуальных образовательных маршрутов с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения. При этом необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка является взаимодействие педагогов, психологов и других специалистов между собой и с родителями. В связи с этим требуется серьезная просветительская работа среди специалистов сферы общего и дополнительного образования, а также родителей для формирования у них научно-адекватных, современных представлений о природе, методах выявления и путях развития одаренности.

Для всех учащихся главной целью обучения и воспитания является обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей, дарований с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности. Но применительно к одаренным детям эта цель особенно значима. Следует подчеркнуть, что именно на них общество в первую очередь возлагает надежды, связанные с решением актуальных проблем современной цивилизации. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей – важная задача обучения одаренных детей.

Важно учитывать, что выявлению таланта в предметной области служат конкурсы и олимпиады на всех ступенях развития.

На школьном этапе всероссийской олимпиады очень важно выявить мотивированного школьника и своевременно вовлечь его в работу в группе одаренных школьников в своей школе, либо в кружке или факультативе в школе, где такие занятия проводятся. От такого внимательного отношения к одаренному ребенку именно в 5 классе во многом зависит возможность развить талант ребенка полно с высокими достижениями в дальнейшем. Считаю, что знания по математике и окружающему миру за 4 класс позволяют организовать школьный этап по физике уже в 5 классе и тем более в 6 классе, когда дети обладают более развитым математическим аппаратом.

Для учеников 7-9 классов доминирует зона ближайшего развития – факультатив для малых групп школьников, дополняет его школьный предметный курс, а горизонтом развития является индивидуальная подготовка по задачам муниципального и регионального этапов олимпиады (силами регионального тренера из курирующего университета).

Достижением горизонта развития является диплом победителя муниципального и регионального этапов олимпиады.

Для учеников 9-11 классов доминирует горизонт развития, а дополняет его зона ближайшего развития: элективный курс и профильный школьный курс. Горизонтом развития является индивидуальная самоподготовка по задачам заключительного и международного этапов олимпиады при поддержке регионального тренера из курирующего вуза, а также обязательное регулярное участие в специализированных тренировочных сборах (силами всероссийских тренеров).

Достижением горизонта развития является диплом победителя заключительного этапа ВСОШ и высокая мотивация на право участия в международной олимпиаде.

В состав ресурсов системы развития одаренных школьников включены учебные пособия по предметному курсу, дополнительные пособия по отдельным темам олимпиадной подготовки, электронные образовательные ресурсы, в том числе дистанционные среды работы с талантливыми школьниками в партнерстве с вузами, программа олимпиадной подготовки, средства индивидуальной подготовки одаренных школьников, региональные и международные интернет-олимпиады, а также сетевые сообщества олимпиадников и тренеров.

Так как в нашем регионе нет ВУЗов, поэтому нет региональных тренеров из курирующего университета для подготовки к олимпиадам. И вся работа ложится на педагогов школ. Педагогам округа необходимо выбрать дистанционные среды для работы с одаренными детьми.

Теоретический анализ литературных источников, электронных ресурсов, дистанционных образовательных программ и обобщение имеющегося опыта по данной теме являются основными методами исследования по подготовке к выступлению.

Так, например, использование интернет ресурсов и образовательных программ образовательного центра «Сириус», созданного Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры 24 декабря 2014 г., по моей оценке, являются хорошими помощниками в организации работы с одаренными детьми.

Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также детей, добившихся успеха в техническом творчестве.

Для школьников, демонстрирующих успехи в точных, цифровых и естественных науках, в Центре «Сириус» организованы образовательные программы по математике, информатике, физике, химии, биологии, лингвистике и проектной деятельности. В программах участвуют ребята, успешно прошедшие дистанционное обучение, победители и призеры олимпиад и конкурсов, выполнившие задания, предложенные руководителем программы. Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в Центре для детей бесплатные.

Каждая программа длится 24 дня и включает в себя занятия с преподавателями ведущих вузов страны. Руководителями программ выступают выдающиеся российские ученые, тренеры национальных и региональных сборных по предметам, самые яркие и опытные педагоги.

После обучения в центре дети зачисляются на курсы сопровождения и далее проходят обучение дистанционно.

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных детей и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями одаренных. Этот процесс требует постоянного роста, мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной.

Следующим важным аспектом в нашем исследовании является описания речевого портрета, которая отвечает задачам диссертационного исследования.

Для начала, первой нашей задачей должно стать обнаружение в дискурсе языковой личности особенных, присущих только ей речевых форм и способов речевого поведения. Такая постановка проблемы требует сплошного обследования свода текстов личности с целью выявить наиболее характерные для нее приемы текстообразования, ее языковые предпочтения и «речевые доминанты».[1] Действуя словом, говорящий сознательно или бессознательно отдает предпочтение определенным стратегиям и формам поведения. В одной статье, под названием «Модель описания языковой личности медиаперсоны»[2] говорится о создание языкового портрета личности с установкой на поиск однотипных, повторяющихся фактов уровневого, суперсегментного и деятельностного характера предполагает изучение совокупности текстов (дискурса) данной личности в трех аспектах:

-коммуникативно-прагматическом,

-стилистическом,

-культурологическом.

В нашем исследовании речь идет, в первую очередь, о женщинах-управленцах и их динамика языковой личности, адаптируется к требованиям меняющегося мира, проявляется, прежде всего, в аспекте речевых стратегий и тактик, приемов достижения коммуникативных целей при возможном сохранении мировоззренческой (идеологической) целостности и речекультурной уникальности. Наличия константных и переменных составляющих речевого портрета, которые, варьируясь в составе модели, создают лингвопортретные варианты языковой личности. Варианты портрета, приобретая разный языковой облик, в своей основе имеют определенный набор параметров или аспектов.

При относительном многообразии существующих сегодня моделей описания языковой личности наиболее релевантной задачам исследования массмедийного дискурса является, на наш взгляд, модель М.А. Канчер[3], которая, как уже было отмечено выше, предлагает говорить о трех аспектах описания языковой личности: стилистическом, коммуникативном и лингвокультурологическом.

1.Анализ речевого поведения языковой личности в стилистическом аспекте, дополненный квалификацией принадлежности языковой личности к определенному типу речевой культуры и ее гендерными характеристиками;

2.Анализ речевого поведения языковой личности в коммуникативно-прагматическом аспекте, расширенный описанием «личностного комплекса» языковой личности и уровня общения, который выбирает языковая личность. Этот аспект предполагает выявление релевантных признаков коммуникативного поведения, набора коммуникативных стратегий и тактик, используемых политиком для воздействия на аудиторию, соотношение их с языковыми средствами выражения, а также с типами аргументации, превалирующими в его или ее речи. Описание данного аспекта - это ответ на вопрос: как действует языковая личность в предложенных коммуникативных ситуациях, задача - показать способы ее функционирования при взаимодействии с адресатом. Социально-культурные контекстные условия, в которых действует языковая личность, оказывает влияние на характер варьирования его речевого портрета.

3.Анализ речевого поведения языковой личности в культурологическом аспекте, предполагающий сопоставление речевого поведения с принятыми в данной культуре национальными традициями либо традициями различных культур с целью выявления в речевом поведении языковой личности национальных элементов, дополненный характеристикой жанровых параметров медиадискурса и выявлением степени соответствия речевого поведения медиаперсоны «формату» программы, а также характерного для языковой личности репертуара жанров. Также, сюда входит речевого поведения индивида, определяемый его характером и темпераментом; аспект, включающий предпочитаемые индивидом синтаксические и интонационные конструкции, клише и штампы, пласты фразеологии и лексики.

Предложенная модель описания анализируемого речевого феномена позволит создать варианты речевого портрета одной и той же личности, соответствующие разным социальным ролям прототипа.

[1] Ляпон М.В. Языковая личность: поиск доминанты // Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. М., 1995. С. 311-317.

[2] .Канчер М.А. О трех аспектах описания языковых личностей // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург, 2000. С. 312-319.

[3] Канчер М.А. О трех аспектах описания языковых личностей // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург, 2000. С. 312-319

Поскольку объектом нашего исследования является речевой портрет современной женщины-управленца, хотелось бы отметить что, в круг профессиональных обязанностей управленца входит её активное владение нормами языка, этики, коммуникации, навыками свободной воздействующей речи, знание и понимание принципов моделирования коммуникативно эффективного текста, приемов речевой борьбы, умение применять риторические технологии в профессионально и социально значимых ситуациях. В силу этого интерес лингвистов к речевой стороне профессионального управленца не угасает. Охарактеризуем исследовательские подходы к описанию языковой личности управленца, как женщины, так и мужчины.

Американцы утверждают: "Бизнес - это умение разговаривать с людьми". Эта непреложная истина обеспечила успех Дейлу Карнеги[1] (американский педагог ХХ века , лектор, писатель, оратор-мотиватор, который стоял у истоков создания теории общения, переведя научные разработки психологов того времени в практическую область, разработав собственную концепцию бесконфликтного общения и основал курсы по самосовершенствованию, навыкам эффективного общения, выступления) открывшему свой институт Д.К. в период тяжелой депрессии, поразившей американскую экономику. Первыми, кто прослушал в нем курс "Искусство умело пользоваться речью и оказывать влияние на людей в деловом мире", были предприниматели и специалисты, представлявшие экономическую и управленческую элиту Америки.

К тому времени Дейл Карнеги был уже известным лектором, успешно читавшим аналогичные курсы в Нью-Йорке и его окрестностях.

В его работах и лекциях показаны, правильно уметь выразить свою мысль ярко, образно, убедительно, доступно, уметь расположить к себе собеседника, аудиторию, уметь грамотно вести деловую переписку, составить текст документа должен не только менеджер, руководитель предприятия. Эти требования распространяются на всех людей, вступающих в социально-правовые отношения и руководящих действиями других людей.

На практике мы часто сталкиваемся с речевой беспомощностью и функциональной безграмотностью руководителей всех уровней. Неясное представление особенностей функционирования языка в различных сферах, непознание особенностей устной и письменной форм речи, жанровых особенностей документов, устных жанров и речевых норм не является, к сожалению, редкостью в среде управленцев, снабженцев, финансистов, как, впрочем, и среди представителей других профессий.

Сегодня лингвистические культурно-речевые курсы все чаще вводятся в учебные программы студентов-экономистов, управленцев и т.д. Однако объем их, очевидно, недостаточен.

В рамках нашего исследования, хотелось бы выделить три основные аспекта речевой культуры:

-нормативный (соблюдение речевых норм)

-коммуникативный (умение добиваться поставленной цели, используя все языковые возможности)

-этикетный (умение использовать этикетные формы и средства для достижения взаимопонимания и гармонизации диалога). Соблюдение речевых норм, грамотность речи - базовое важнейшее требование речевого общения.

Несоблюдение речевых норм: корявые, безграмотные обороты, лексические, грамматические и другие ошибки создают своеобразные помехи при восприятии речи. Такая речь (особенно устная) не только плохо усваивается, но и не с лучшей стороны характеризует ее (автора) адресата.

Ошибки сегодня попадают даже в министерские номенклатурные наименования, названия государственных учреждений:

Безграмотная звучащая и письменная речь обуславливает сдвиги в сознании воспринимающих (адресатов), создавая порочный круг. Требование соблюдения этикетных норм возрастает в условиях официальности. В публичной речи даже этикетные сообщения вводятся при помощи разрешительных этикетных же фраз:

«Позвольте мне поздравить Вас…»

«Разрешите мне прочитать приветствие от…»

Важнейшим принципом соблюдения этикетных норм является принцип вежливости, забота о чувстве внутреннего достоинства собеседника. Поэтому яркой чертой поведения цивилизованных управленцев является повышенная вежливость в общении с подчиненными, которая предполагает в том числе мотивацию принятых индивидуально решений. К сожалению, мы только приближаемся к этим азам корпоративной культуры.

Коммуникативный этикет речевой культуры представляет собой высшую ступень во владении языком. Языковое мастерство, умение выстроить речь, подчинив ее композицию определенному замыслу, умение пользоваться всем арсеналом выразительных и образных средств языка - все эти качества позволяют успешно использовать речевые тактики и стратегии в ходе деловых переговоров, обсуждений, диспутов, при подготовке докладов, презентационных речей и т.п.

Америка и Россия имеют различные традиции парламентской, судебной и особенно деловой риторики. Руководители США всегда отличались красноречием. Авраам Линкольн, Дэниел Уэбстер, Генри Клей, Уэндел Филиппс, Генри Уарг Бичер, Уильям Дженингс Брайон, Франклин Д. Рузвельт оставили образцы красноречия, которые стали национальным достоянием.

Это политическое красноречие питало все сферы речевого общения. Оно стало неотъемлемой составляющей речевого портрета удачливого менеджера, государственного чиновника, адвоката, публициста, проповедника.

Демократия была той благодатной почвой, которая питала стремление выделиться благодаря своим способностям, осуществить карьеру, самые смелые замыслы благодаря умению "влиять на людей, выступая публично". Равные возможности - вот тот естественный катализатор развития ораторского мастерства, который позволил закрепить в общественном мнении его значимость.

Устное деловое общение в России разительно отличается от письменного с его тяготением к языковому стандарту, использованием клишированных фраз, их строгой закрепленностью к текстовой структуре документа.

У американцев же деловое письмо продолжает традиции устной публичной речи. Так, в письмах, приведенных в книге Рона Теппера "Как овладеть искусством делового письма"[2] (250 писем и записок в помощь менеджеру), используются риторические вопросы, восклицания, цитаты из Библии, философских трудов, житейские мудрости, пословицы и прочее. Канцелярией Белого Дома предпринимались попытки регламентировать стиль изложения деловых писем, однако к действенным результатам они пока не привели.

Также, хотелось бы добавить, что в области деловой переписки мы обладаем традициями с тысячелетней историей. Поэтому вполне понятно, что арсенал стандартных средств у нас очень велик. Он отражает все многообразие производственных и экономико-правовых ситуаций. Это значительно облегчает задачу составителя делового письма. Такое составление нельзя в полном смысле назвать творческим процессом. Американец же упивается стихией творчества, составляя деловое письмо, реализует в нем свой риторический идеал.

Разность культур, частое различие в приоритетах (американец как никто умеет ценить время, уважать чужое мнение, как бы оно ни отличалось от его собственного, ценить свободу), в привычках (в обществе не принято обсуждать "острые" темы - политика, менеджера, деньги, здоровье) и, наконец, различие традиций в составлении деловых писем объясняют тот факт, что при обилии на книжных прилавках переводной, в основном американской, литературы о стиле и приемах ведения переговоров и пособий по деловой переписке, проблему речевой подготовки отечественных специалистов они не решают. Вместе с тем именно у американских менеджеров, чьи достижения признаны во всем мире, мы должны учиться способам рационального менеджмента, то есть использовать модели речевого поведения, эффективность которых проверена временем, а не слепо копировать американский стиль делового общения.

[1]Дейл Карнеги в библиотеке Максима Мошкова — книги

[2]https://www.kodges.ru/nauka/obrazovanie/119268-kak-ovladet-iskusstvom-delovogo-pisma.-250-pisem.html

Выявив и охарактеризовав общие подходы к изучению языковой личности, нам необходимо рассмотреть социолингвистический подход к речевому портретированию.

Социолингвистический подход к изучению рассматриваемого явления основан на утверждении о том, что человек реализуется как языковая личность только в социуме, в результате общения с людьми. Языковая личность занимает определенную социальную позицию в обществе, где проигрывает определенные социальные роли. Согласно В. В. Наумову, «языковая личность - это наивный носитель языка, способный реализовать в речевой деятельности некую совокупность языковых средств, характеризующих определенную часть языкового коллектива (социальную группу) в данный промежуток времени» [1]. Представители данного направления такие как М. А. Канчер, Е. В. Бакумова, В. В. Красных, и др. предлагают выделять типы языковых личностей по объективным статусным признакам:

-возраст

-пол

-уровень образования

-стиль жизни и т.д.

Языковая личность в социолингвистическом аспекте может быть охарактеризована с позиций либо заданного социального типа, либо определенных знаков, рассматриваемых как индикаторы статуса или роли [Карасик 2002: 13]. В первом случае анализ направлен на выявление тех знаков, которые характеризуют заранее определенный тип личности (телевизионного ведущего, политика, предпринимателя, учителя и т.д.). Такой анализ представляет собой построение «речевого портрета» языковой личности [Крысин 2001]. Во втором случае предметом поиска является совокупность характеристик того социального типа, который выделяется на основании заданных знаков, например, определенных характерных фраз. Фактор влияния социального положения человека в обществе на особенности его речевого поведения очевиден, однако следует отметить, что социальное достаточно сложно трансформировано в языке, вследствие чего социальная статификация языка и структура речевого поведения людей не находят себе прямых аналогий в структуре общества [Токарева 2006].

Социолингвистический подход к речевому портретированию позволяет идентифицировать языковую личность как часть возрастной, тендерной, социальной категории и профессиональной группы.

В рамках нашего исследования нам необходимо выделить основные характеристики социолингвистического подхода, такие как: объекты речевого портретирования - гендерная языковая личность, языковая личность определенного поколения, языковая личность определенной профессии.

Для начала, выделим объекты речевого портретирования - гендерная языковая личность.

В последнее время, вопрос к гендерной лингвистике значительно возросло, ведь это связано с продолжающимися процессами эмансипации в современном обществе и усилением роли категории политкорректности. Фокус изучения проявлений социального пола в языке направлен на выделение различий между языковой личностью женщины и мужчины. К речевому портретированию можно отнести работы, в которых исследователи обращаются к анализу «принципов организации речевого поведения», «распределения «жанров» и ролей в разговоре» и «различных моделей речевого поведения» женщин и мужчин [Бахтин, Головко 2004: 69-77], см., например: [Голян 1997; Горошко 1996; Грэй 2001; Крейдлин 2005; Купина,Шалина 1998].

Некоторые лингвисты-гендерологи все же предпочитают оперировать понятием речевого портрета. Например, И.В. Голубева и В.М. Войченко в монографии «Женщина третьего тысячелетия: штрихи к речевому портрету» (2011) используют термин при структурной характеристике более узкого явления, чем тендерная языковая личность, - языковой личности женщины определенного поколения [Голубева, Войченко 2011]. Довольно часто термины «речевой портрет» и «языковая личность» встречаются в гендерных исследованиях политического дискурса [Гриценко 2007; Диасамидзе 2010; Стрелкова 2006; Табурова 1999].

Далее, в нашем исследовании стоит выделить объект речевого портретирования - языковая личность определенного поколения.

Одной из проблем социолингвистики является отражение поколенческих изменений в языке. Речь идет не о постоянной естественной динамике языка, а об изменениях, «опирающихся на язык трех поколений, «стандарт» определяется с ориентацией на среднее поколение»[2].

Основное внимание исследователей уделено речи детей и онтогенезу их языковой компетенции, поэтому в этом вопросе социолингвистический подход к речевому портретированию смыкается с психолингвистическим. Истоки речевого портретирования ребенка можно найти в знаменитом дневнике известного отечественного лингвиста А.Н. Гвоздева, который на протяжении семи лет ежедневно вел наблюдения за своим сыном. Содержание дневника переросло в речевой портрет Жени Гвоздева, поскольку в нем описываются речевые ситуации, поведение ребенка, особенности восприятия им окружающего мира[3]. Язык и возраст в социолингвистике подвергаются изучению в аспекте проявления степени развития коммуникативной компетентности по отношению к «стандарту» среднего поколения и языковых примет (особенно лексических) людей одного возраста.

Немаловажным стоит также рассмотреть объект речевого портретирования - языковая личность определенной профессии.

К понятию «профессия» относятся не только наименования конкретных видов деятельности в соответствии с трудовой специализацией (фотограф, повар, ученый, преподаватель), но также целые социальные классы, рамки которых весьма размыты ввиду их неоднородности и могут толковаться по-разному.

Последнее, более широкое значение профессии реализовано в речевом портрете современного русского интеллигента Л.П. Крысина. Лингвист объясняет, что интеллигент в его понимании - это не обязательно представитель социального слоя интеллигенции, а «человек, обладающий большой внутренней культурой (высшее образование при этом может и отсутствовать)» [Крысин 2001: 92]. Л.П. Крысин рассматривает класс интеллигентов в разделении по параметрам возраста, территориального расположения и технического / гуманитарного склада ума.

Предметом анализа речевого портрета интеллигента выбраны «два класса лингвистических и социокультурных характеристик»:

1.особенности в наборе языковых средств (главным образом, фонетических и лексико- семантических;

2. особенности в речевом поведении представителей интеллигенции.

Близким этому типу объекта речевого портретирования является исследование М.П. Котюровой, Л.С. Тихомировой, Н.В. Соловьевой «Идиостилистика научной речи. Наши представления о речевой индивидуальности ученого»[4]. Ведущей задачей анализа речевой индивидуальности явилось выявление разных видов стилистической организации научного текста с опорой на специфические языковые приметы ученого, особую речевую манеру и стиль исследователя. Исследователи, анализирующие языковую личность с профессиональной стороны, создают репрезентативную галерею портретов, связанных, прежде всего, с речевой деятельностью говорящего. В нее входят речевые портреты радио- и телеведущих, спортивных комментаторов, врача и государственного служащего и т.д.

Социально-речевые портреты многообразны в плане подхода к социальному расслоению общества. И внутри группы профессионалов конкретной области, и внутри целых классов обнаруживается специфический стиль и манера общения. Маркёром профессиональной идентификации следует признать набор ключевых слов и определенное речевое поведение.

[1]Наумов В. В. Лингвистическая идентификация личности [Текст] / В. В. Наумов. - М.: ДомКнига, 2006.

[2]Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. - М. : Искусство, 1979. - С. 250- 296.

[3]Гвоздев А. Н. От первых слов до первого класса. Дневник научных наблюдений / А. Н. Гвоздев. - Серия «Психология, педагогика, технология обучения». - Изд. 2. - М. : URSS, 2005. - 320 с

[4]Котюрова М. П. Идиостилистика научной речи. Наши представления о речевой индивидуальности ученого / М. П. Котюрова, Л. С. Тихомирова, Н. В. Соловьева. - Пермь : ГОУ ВПО «Перм. гос. ун-т», НОУ ВПО «Зап.- Урал. ин-т экономики и права», 2011. - 394 с.

В рамках настоящего исследования необходимо отметить, что изучение языковых особенностей личности сосредоточилось в рамках специальной дисциплины, «лингвистической персонологии» [Нерознак 1996], которая занимается изучением «персонотекста», т.е. «проявлений свойств языковой личности, как отражение особого качества языковой способности его автора или адресата» [Голев 2004а: 15].

Существуют базовые термины лингвоперсонологии, такие как - «языковая личность» и «речевой портрет» - они находятся в тесной взаимосвязи. Языковая личность как объемная модель, определяемая с позиций языкового сознания и речевого поведения, получает свою текстовую репрезентацию в виде речевого портрета. В лингвоперсонологии языковая личность является объектом речевого портретирования. В ряде работ термины «языковая личность» и «речевой портрет» соположены и выступают как контекстные синонимы, но, так или иначе, существуют некоторые отличия между этими понятиями.

Для начала, хотелось бы определить, что такое «личность».

По мнению социолога Владимира Леонидовича Абдушенко «Личность- понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и предметной деятельности».[1] Под «Личностью могут понимать или человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» — в широком смысле слова), или устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности».[2]

Что касается современного русского языка, то, если обратиться к

словарю С.И.Ожегова — под «личностью понимается - человек как носитель

каких-нибудь свойств, лицо (в 3 знач.)», т.е. как член общества.[3]

Согласно словарю Д.Н.Ушакова «Личность - отдельное человеческое я, человеческая индивидуальность, как носитель отдельных социальных и субъективных признаков и свойств.»[4]

Таким образом, личность - это не только объект и продукт общественных отношений, но и активный субъект деятельности, общения, сознания, самосознания.

В последнее время в отечественном языкознании сформировалось особое направление, изучающее языковую личность с точки зрения описания ее речевого портрета. Термин «языковая личность» получает в современном языкознании различные трактовки: учеными обосновывается существование личности речевой, коммуникативной, словарной (этносемантической), филологической, совокупной языковой личности.

Понятие «языковой личности» в научный обиход ввел академик В.В. Виноградов [Виноградов 1980:120-146]. Будучи непревзойденным специалистом по художественной литературе, он изучал соотношение языковой личности, художественного образа и образа автора. Ю.Н. Караулов же решил не зацикливаться на беллетристике и в своих рассуждениях стал мыслить шире и за основу взял принятое в психологии понятие «личность» и решил рассматривать его как многоплановую дискурсивную единицу, делая акцент на том, какую роль в речепостроении конкретного человека играет взаимоотношение языка и мышления. Языковая личность – это не «частноаспектный коррелят личности вообще» (как правовая или экономическая личность) [Караулов 2010: 38], а это совокупность личностных характеристик человека и его вербальных особенностей. В языковой личности на первый план выступает глубинное языковое содержание личности, которое является стимулом к ее развитию и которое дает ей новое самосознание и самоотражение, оно насыщает ее поступки новыми смыслами и разумениями, и в итоге порождает деятеля, который через свое вербальное поведение может влиять на других.

Параллельно с «языковой личностью» в отечественной лингвистике используется понятие «речевой портрет». Его появление связывают с именем выдающегося отечественного ученого М.В. Панова, выдвинувшего в середине 60-х годов ХХ века идею фонетического портрета [Панов 1990]. В дальнейшем термин получил развитие в трудах таких ученых, как Т.Г. Винокур, Т.И. Ерофеева, Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Л.П. Крысин, Т.М. Николаева, Н.Н. Розанова, К.Ф. Седов и др. Из известных нам определений «речевого портрета» хочется выделить два.

По мнению Т.П. Тарасенко, Речевой Портрет – это «совокупность языковых и речевых характеристик коммуникативной личности или определенного социума в отдельно взятый период существования» [Тарасенко 2007: 8]. Автор отмечает, что в Речевой портрет находят отражение такие аспекты личности, как: 1) возрастные, 2) гендерные, 3) психологические, 4) социальные, 5) этнокультурные, 6) лингвистические.

Г.Г. Матвеева определяет Речевой портрет как «набор речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего» [Матвеева 1998: 14]. Одним из свойств речевого портрета она выделяет фиксирование вербального поведения, доведение его до автоматизма в случае повторения определенных речевых ситуаций. Также Г.Г. Матвеева говорит о том, что, как и языковая личность, речевой портрет может быть индивидуальным и коллективным.

Таким образом, основным отличием понятия «языковая личность» от понятия «речевой портрет» являются временные рамки анализа функционально-коммуникативных характеристик человека. Речевой портрет можно описывать как статическую величину, которая рассматривается в определенный отрезок времени и которая детерминируется условиями, задающимися особенностями жанра и регистра речи. «Языковой личности» же свойственна динамика в ее развитии. В зависимости от многочисленных и постоянно меняющихся экстралингвистических параметров трансформируется репертуар языковых средств, меняются такие характеристики речи, как общее тематическое содержание, конфигурация межличностных отношений участников коммуникации, отражающаяся на использовании ими в речи «формальной» и «неформальной» лексики, формы речевого общения (устная/письменная, подготовленная/спонтанная речь, монолог/диалог) и т.д. В отличие от «языковой личности» «речевой портрет» предполагает некий срез в развитии коммуникативного потенциала человека, а, с другой стороны, его можно представить как совокупность характеристик, составляющих речевой имидж личности, это то, как традиционно воспринимает и оценивает данного человека общественность, то есть некий стереотипный образ.

Ознакомившись с понятиями «языковая личность» и «речевой портрет», перейдем к подходам к изучении языковой личности. Наиболее полно данный феномен описан в работе Ю.Н. Караулова, который понимает под языковой личностью «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью»[5]. Ученый разработал уровневую модель языковой личности, включающую три структурных уровня:[6]

1) вербально-семантический уровень (или семантический структурный, инвариантный), который отражает степень способности лингвистической личности говорить на обычном языке;

2) когнитивный уровень, который показывает актуализацию и идентификацию соответствующих знаний и понятий языковой личности, которые создают коллективную и / или индивидуальную когнитивную область: этот уровень предполагает отражение лингвистической модели жизни, тезауруса и культуры личности;

3) прагматический уровень (высший) содержит раскрытие и характеристики мотивов и целей, которые движутся в процессе развития языковой личности.

Это понятие трехуровневой системы языковой личности, созданное Ю.Н. Караулов, соотносится с тремя типами коммуникативных потребностей, которые выделяются в науке: 1) фактическая, 2) информационная, 3) исполнительная. Эти уровни являются обобщенным типом личности без учета индивидуальных и специфических особенностей, которыми обладает каждый человек (носитель языка). Но мы всегда должны помнить, что может быть много конкретных языковых личностей, и все они отличаются друг от друга по значимости вариаций каждого уровня, состоящего из конкретной личности. Это показывает, что языковая личность - это многослойная и многокомпонентная парадигма речевой личности, которая имеет свои индивидуальные черты наряду с общими. В то же время каждая языковая (речевая) личность является языковой личностью в парадигме реального общения с людьми во время разговора, что связано со многими факторами. В частности, на уровне языковой личности есть национально-культурная особенность языковой личности и национально-культурная особенность самого общения с другими личностями.

Также, следует отметить, что современная лингвокультурология ставит следующие аспекты языковой личности:

1) ценностная, мировоззренческая составляющая воспитания, то есть система ценностей или жизненного смысла, которая застревает в голове человека с самого начала его формирования как части общества; процесс, когда язык очень важен. Это язык, который обеспечивает начальный и глубокий взгляд на формирование личности, формирует лингвистический образ мира и иерархию духовных представлений, которые лежат в основе формирования национального характера и реализации в процессе разговора;

2) культурологический компонент - это уровень культурной адаптации как эффективного метода повышения интереса к языку. Привлечение культурных фактов к его родному (или изучающему) языку при формировании языковой личности, которые занимаются правилами языкового и неязыкового поведения, способствует формированию навыков правильного и эффективного воздействия на партнера по общению;

3) личностный компонент, который является чем-то индивидуальным и внутренним, что есть у каждого человека, если он или она рассматривается как личность. Это связано с этими двумя компонентами, а не только с ними.

Перечисленные обзоры объединяют значительный объем существующих к настоящему моменту работ по анализу речевого портрета и обнаруживают богатый исследовательский арсенал с точки зрения объекта, предмета и способа лингвистического описания.

[1] Абушенко В. Л. Личность // Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. — Мн.: Изд. В. М. Скакун, 1998.

[2] Кон И. С. Личность // БЭС

[3]Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. проф.

Н.Ю.Шведовой. 16-е изд., испр. М., 1984

[4] https://slovar.cc/rus/ushakov/409759.html

[5]Караулов Ю.Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М.: Наука, 1989. С. 3-8.

[6] Karaulov J.N. Russian language and linguistic identity. Moscow, 1987.

В истории нашей страны Спиридон Михайлович Михайлов (Яндуш) (1821-1861) известен как этнограф, историк, писатель и просветитель. За десять лет научной и литературной деятельности Спиридон Михайлов опубликовал 34 работы, оставил в рукописях около двух десятков трудов. В 1854 году он избран членом-сотрудником Русского географического общества, которое через пять лет отметило его научные заслуги серебряной медалью, а в 1856 году он был удостоен звания члена-корреспондента Казанского статистического комитета. В 1859 году С.М.Михайлов удостоился серебряной медали за службу в качестве переводчика. Архивные документы подтверждают связи С.М.Михайлова и с Академией наук России, от которой он имел благодарность за присланные в Академию ценные материалы. Научными и литературными трудами С.М.Михайлова пользовались видные ученые России и других стран. Труды С.М. Михайлова посвящены изучению географии, эко­номики, статистики, демографии Козьмодемьянского, Ядринского, Свияжского уездов Казанской губернии, истории населенных пунктов, этнографии, материальной и духовной культуре марийского, чувашского и русского на­родов.

С.М. Михайлов происходил из чувашской семьи, но большую часть своей жизни прожил и проработал в городе Козьмодемьянске, на марийской земле, где и написал основную часть своих трудов. В городе Козьмодемьянске улица Красная переименована в улицу им. С.М. Михайлова.

Труды Спиридона Михайловича «О Козьмодемьянске», «Ещё о Сундырской горе», «Масленица у горных черемис Казанской губернии»; «Свадьбы горных черемис Казанской губернии» и др., правдиво изображают быт и культуру чувашей, марийцев и русских.

Спиридон Михайлов оставил уникальное наследство и яркий след после себя. Судя по его трудам, можно делать вывод – этнограф объездил горный край вдоль и поперек. Где же эти михайловские места в нынешнем Горномарийском районе?

Известно, пять лет (с 1829 по 1833 годы) Спиридон Михайлович жил в доме Козьмодемьянского купца Т.Ф. Михеева. Уцелел ли этот дом? Во время пожара 1833 года, когда было уничтожено 418 домов, дом Михеева в числе немногих уцелел. В 1840 году дочь Михеева Анна вышла замуж за В.И. Монина. Этот дом, называемый «монинским», в перестроенном виде до сих пор сохранился по адресу – улица Пугачева гора, 3. Рядом с домом в настоящее время находится обелиск Воинской Славы. Двухэтажный, длиной примерно в 25 метров дом добротно стоит, упершись о Пугачеву гору, сохраняя тайну живущих в нем около двух столетий назад. Сруб из толстых бревен обшит доской, заметен кирпичный фундамент. Как и все купеческие дома, он не лишен украшений из деревянных кружев. На сохранившемся доме на Пугачевой горе необходимо поместить мемориальную доску.

Спиридон уехал из Козьмодемьянска двенадцатилетним мальчишкой и вернулся двадцатилетним парнем. Где он поселился, пока неизвестно, но известен дом, где умер. Это дом купца 3-й гильдии Г.М. Масленникова, приобретенный Михайловыми незадолго до смерти главы семьи. Проживший всю жизнь в нищете ученый занял деньги на покупку дома.

О своей причастности к горному краю он пишет: «Предки мои были служилые горные черемиса Ядринского полка. Пращур мой Тевель в 1696 году был под Азо­вом вместе с козьмодемьянскими стрельцами»[3]. Козьмодемьянску он посвятил несколько трудов. «Я городом, его церквами и обитателями был очарован… Любил я тестю своему, переведенному на службу в го­род Яранск Вятской губернии, писать письма о всех замечательностях и новостях козьмодемьянских. Любил по врожденной привычке блуждать и мечтать по живописным окрестностям Козьмодемьянска, знакомым мне с детства. Я радостно при­ветствовал горы, холмы и кусты, сроднившиеся со мною; часто говорил себе: «О милый мой город и святые храмы. Я опять в ваших стенах»[4]. К сожалению, многие дома, связанные с именем С. Михайлова в Козьмодемьянске не сохранились.

С. Михайлов подробно описывает Сундырскую гору, известную как «Аламнер»: «Гора сия с древними укреплениями находится по течению р. Волги на правой стороне, при селе Малом Сундыре, ниже г. Козьмодемьянска примерно в 15, а от Казани выше в 160 верстах. По преданиям старожилов, р. Волга будто бы протекала прежде под самою этою горою, когда существовал на оной город, и при подошве горы был затон ее, где теперь расположено село Малый Сундырь, на низменной равнине, а в затоне будто бы приставали к го­роду суда с солью.

Гора сия, когда подъезжаешь к ней, представляется величественною, как грозный исполин; а вид с нее самый очаровательный. Осматривая сию гору, я долго блуждал по ней: мне напомнила она о минувшей жизни и славе моих едино племенных народов. Увлеченный этой фантазирую, держа в руке карандаш и бумагу, я сел на развалины укрепления и впал в глубокое размышление»[2].

С.М. Михайлов также описывает историческое место Горномарийского района, которое в настоящее время ушло под волны Волги: «Неподалеку от Кузнецовых деревень, на устье реки Сундырки, впадающей здесь в Волгу, находится местность, называемая Торговицкой ватагой. В настоящее время ватага эта нечто иное, как обширные поемные луга, перерезанные зеркальными озерами, изобилующими рыбою, также речками и ручьями, между которыми растет тальник и красуются вековые осокори и ветлы. По преданиям старожилов, в древнейшие времена и, вероятно, еще в эпоху цветущего состояния Булгар, существовала здесь ярмарка»[1].

Можно предположить, что посещая горномарийские деревни, своими глазами видел красоту горномарийских деревень: «У горных черемис находятся лучшие сады в деревнях Малых Юльялах, Юлькушарге, околодке Шелаболках, селе Малом Сундыре, Носолах, а у русских в Троицком посаде и деревнях Красногорке и Болонихе»[4].

Спиридон Михайлович был участником многих праздников в Еласах, Кузнецово и описал их проведение: «В самое заговенье, то есть в последнее воскресенье пред Сырною неделею, горные черемисы со всего уезда собираются на трех пунктах: в селениях Чермышеве - Еласове, Кузнецове и Малом Сундыре - и здесь общим катаньем встречают масленицу»[3]. Почему собирались они в этих именно селениях, возможно объяснить предположением, что эти места в прошлом были ознаменованы важными для всего народа событиями.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что труды С.М. Михайлова могут служить важным источником изучения быта и этнографии горных мари. Также на наш взгляд, по михайловским местам Горномарийского района и города Козьмодемьянска можно организовать автобусную экскурсию для школьников и учителей района, краеведов и всех интересующихся историей и культурой горных мари для популяризации Горномарийского района. С.М. Михайлов оставил яркий след за свою короткую жизнь. Его труды до сих пор остаются востребованными, так как он сам проживал среди марийского населения и его описания самые правдивые.

Для оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта необходимо проведение анализа.

Анализ фин. состояния предприятия – расчет, оценка и интерпретация комплекса финансовых показателей, характеризующих различные стороны деятельности предприятия [12, с. 112].

Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей:

1) определение финансового положения;

2) выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном разрезе;

3) выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии;

4) прогноз основных тенденций финансового состояния.

Основными задачами анализа финансового состояния предприятия являются:

1) оценка динамики состава и структуры активов, их состояния и движения;

2) анализ абсолютных относительных показателей финансовой устойчивости предприятия оценка изменения ее уровня;

3) оценка динамики состава и структуры источников собственного и заемного капитала, их состояния и движения;

4) анализ платежеспособности предприятия и ликвидности активов его баланса [5, с.288-289].

В процессе анализа используются различные приемы и методы с учетом поставленных целей и задач, а также имеющихся в распоряжении аналитика информационных, временных и человеческих ресурсов и технического обеспечения.

Анализ финансового состояния делится на внутренний и внеш­ний. Они существенно отличаются по своим целям и содержанию.

Внутренний финансовый анализ — это процесс исследования меха­низмов формирования, размещения и использования капитала с це­лью поиска резервов укрепления финансового состояния, повыше­ния доходности производства и наращивания собственного капитала субъектом хо­зяйствования.

Внешний финансовый анализ представляет собой процесс исследо­вания фин. состояния субъекта хозяйствования с целью про­гнозирования степени риска инвестирования капитала и уровня его доходности.

Существуют различные подходы к проведению анализа фин. состояния предприятия.

В.В. Ковалев подробно рассматривает основные принципы и последовательность методики анализа фин. состояния. Детализация процедурной стороны методики анализа финансового состояния зависит от поставленных целей, а также от различных факторов временного, информационного и методического обеспечения. Логика аналитической работы предлагает проведение анализа фин. состояния предприятия в виде экспресс - анализа финансового состояния и детализированного анализа финансового состояния.

Основными методами анализа финансового состояния А.Д. Шеремет называет горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный. В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и относительные изменения величин различных статей баланса за определенный период.

Сравнительная характеристика методик оценки финансового состояния предприятия представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика методик оценки финансового состояния предприятия

Критерии сравнения

Автор методики

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С.

Ковалев В.В.

Стоянова Е.С.

Наличие и содержание подготовительных процедур

Ознакомление с данными бухгалтерской отчетности

Ознакомление с аудиторским заключением

Ознакомление с данными бухгалтерской отчетности

Наличие дублирования этапов анализа

Дублирование отсутствует

Дублирование отсутствует

Дублирование этапа «Оценка имущественного состояния»

Степень подробности и детальности рассмотрения этапов

Этапы рассмотрены очень подробно и доступны к пониманию

Этапы рассмотрены достаточно подробно

Этапы рассмотрены очень подробно, рассматривается ЭФР

Степень раскрытия экономического содержания используемых показателей

Экономическое содержание раскрыто достаточно полно

Экономическое содержание раскрыто достаточно полно

Экономическое содержание раскрыто достаточно полно

Степень детализации анализируемых данных

Высокая степень детализации, в пределах данных бухгалтерской отчетности

В пределах данных бухгалтерской отчетности

В переделах данных бухгалтерской отчетности

Источники исходной информации

Бухгалтерская отчетность, а также данные производственного и управленческого учета

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность

Таким образом, для анализа финансового состояния организаций применяются разнообразные методы и методики диагностирования финансового и технико-экономического состояния предприятия. Однако все они не лишены недостатков, так как решают конкретную задачу.

Е. С. Стояновой уделяется внимание специфическим методом анализа: это расчеты эффекта финансового рычага и операционного рычага, а также расчету финансовых коэффициентов. В методике В.В. Ковалева анализируется влияние факторов влияющих на изменение показателей финансового состояния.

Наиболее оптимальной является методика А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, потому что данная методика является наиболее полной и содержательной. В ней подробно описаны не только основные этапы анализа финансового состояния предприятия, но она и довольно доступна для пользователей.

Результаты анализа финансового состояния предприятия, полученные с помощью методики Шеремета, дают возможность определить какой фазе жизненного цикла предприятия соответствует его фин. состояние и помогают спрогнозировать его фин. состояние. Используемая методика предназначена для обеспечения управления финансовым состоянием предприятия и оценки финансовой устойчивости в условиях рыночной экономики [6].

Методика проведения анализа финансового состояния, предлагаемая А.Д. Шереметом предназначена для обеспечения управления фин. состоянием предприятия и оценки фин. устойчивости его деловых партнеров в условиях рыночной экономики. Она включает элементы, общие как для внешнего, так и для внутреннего анализа. Основы методики могут быть адаптированы к требованиям конкретного внешнего пользователя и поэтому имеют универсальный характер, вытекающий из универсальности рыночных отношений, объединяющих различные формы собственности и различные виды экономической деятельности.

Методика включает следующие блоки анализа: общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период; анализ финансовой устойчивости предприятия; анализ ликвидности баланса; анализ деловой активности и платежеспособности предприятия.

Далее, исходя из предложенной методики А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, необходимо проанализировать ликвидность и платежеспособность предприятия.

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью да­вать оценку кредитоспособности предприятия, то есть ее способности своевре­менно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие соотношения, представленные в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели ликвидности (абсолютно ликвидный баланс)

Активы

Условное обозначение ликвидности баланса

Пассивы

А1

³

П1

А2

³

П2

А3

³

П3

А4

£

П4

Активы предприятия в зависимости от скорости превращения их в деньги делятся на 4 группы:

А1 – наиболее ликвидные активы - денежные средства и краткосрочные ценные бумаги.

А2 – быстрореализуемые активы - дебиторская задолжен­ность (кроме задолженности учредителей по взносам в уставный капитал), НДС по приобретенным ценностям, товары отгруженные.

А3 – медленно реализуемые активы - производственные запасы и затраты (кроме расходов будущих периодов), задолжен­ность учредителей по взносам в уставный капитал, долгосрочные финансовые вложения.

А4 – трудно реализуемые активы - нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство и другие вне­оборотные активы, не включенные в группу А3, а также вклады в ус­тавные капиталы других организаций.

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:

П1 – наиболее срочные обязательства - кредиторская за­долженность, а также ссуды, не погашенные в срок.

П2 – краткосрочные обязательства - краткосрочные креди­ты, заемные средства.

П3 – долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты и за­емные средства).

П4 – постоянные пассивы - уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, фонды накопления, фонды социаль­ной сферы, целевые финансирование и поступления, нераспреде­ленная прибыль.

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективу. Организация может быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем.

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам её финансово-хозяйственной деятельности.

По степени устойчивости можно выделить четыре типа финансовых ситуаций (таблица 3).

Пределом финансовой неустойчивости является кризисное состояние предприятия. Оно проявляется в том, что наряду с нехваткой «нормальных» источников покрытия запасов и затрат (к их числу может относиться часть внеоборотных активов, просроченная задолженность и т.д.) организация имеет убытки, непогашенные обязательства, безнадежную дебиторскую задолженность.

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин отмечают, что финансовая неустойчивость считается нормальной (допустимой), если величина привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и заемных средств не превышает суммарной стоимости производственных запасов и готовой продукции (наиболее ликвидной части запасов и затрат).

Если указанные условия не выполняются, то финансовая неустойчивость является ненормальной и отражает тенденцию к существенному ухудшению финансового состояния.

Таблица 3 - Тип финансовых ситуаций

Тип финансового состояния

Формула

Пояснения

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния

S =

{1, 1, 1}

При абсолютной финансовой устойчивости предприятия не зависит от внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покрываются собственными ресурсами. В российской практике такая финансовая устойчивость встречается крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости.

2) Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, гарантирующая его платежеспособность

S =

{0, 1, 1}

Это соотношение показывает, что организация использует все источники финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты

3) Неустойчивое финансовое состояние

S =

{0, 0, 1}

Сопряженное с нарушением платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств, сокращение дебиторов и ускорение оборачиваемости запасов

4) Кризисное финансовое состояние

S =

{0, 0, 0}

При котором организация находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность предприятия и прочие оборотные активы не покрывают даже его кредиторской задолженности и прочие краткосрочные пассивы

По результатам анализа разрабатываются мероприятия по улучшению финансового состояния.

Таким образом, финансовое состояние предприятия является важнейшей характеристикой его деловой активности и надежности. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом в эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров. Оценка финансового положения предприятия должно дать руководству предприятия картину его действительного состояния, а лицам, заинтересованным в его финансовом состоянии, сведения, необходимые для беспристрастного суждения, например, о рациональности использования вложенных в организация дополнительных инвестициях.

Источник информации может находится как в самой организации, так и вне ее. По данному признаку многие авторы такую информацию подразделяют на: внешнюю и внутреннюю.

К внешней относится информация, характеризующая:

1) основных контрагентов;

2) конкуренцию в отрасли и основных конкурентов;

3) общеэкономическую и политическую ситуацию в стране;

4) состояние фондового рынка и рынка капитала;

5) отрасль и перспективы ее развития;

6) состояние собственников хозяйствующего субъекта и команду управления.

К внутренней информации относится:

1) информация, содержащаяся в учредительных документах;

2) нормативно-плановая информация;

3) учетная информация;

4) прочая информация.

Внешний анализ проводится на основе публичной отчетности, содержащую лишь весьма ограниченную часть информации о деятельности предприятия.

В качестве информационного обеспечения экономического анализа может использоваться финансовая отчетность предприятия, рассматриваемая как единая система данных об имущественном и фин. положении предприятия и о результатах ее хозяйственной деятельности [12].

Формы бухгалтерской отчетности утверждены приказом Минфина России от 02.07.2011 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности» (с изменениями внесенными приказами Минфина России от 04.12.2011 № 154н). Однако этим приказом Минфин России утвердил в качестве образцов лишь примерные формы отчетности, предоставив предприятиям право вносить в них изменения. Однако права предприятий не безграничны: разрабатывая собственные формы бухгалтерской отчетности, они должны соблюдать определенные требования. Главное – сохранить принципы построения этих форм. Разрабатывая собственную версию баланса, предприятие не вправе нарушать порядок расположения статей. Их необходимо размещать по степени возрастания ликвидности (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство и т.д.). Кроме того, запрещается изменять коды итоговых строк баланса. Они должны оставаться в том же виде, что и в образце, утвержденном Минфином.

Если бухгалтер считает, что данных, указанных в типовых формах, для формирования полного представления об имущественном и финансовом положении предприятия недостаточно, в бухгалтерскую отчетность можно включить дополнительные показатели.

Основным источником информации для анализа финансового состояния служит баланс предприятия.

Баланс показывает состояние хоз. средств и их источников в текущий момент. Они постоянно изменяются и находятся в движении. Это движение отражается на счетах с помощью двойной записи.

В актив баланса включаются статьи, в которых объединены определенные элементы имущества предприятия по функциональному признаку.

Активы предприятия по сроку использования подразделяются на:

 • 1)внеоборотные (или постоянные) активы - ресурсы, приобретенные для долгосрочного использования (основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения и др.);
 • 2)оборотные (или текущие) активы (или оборотные средства) - ресурсы, приобретенные с целью их использования в течение обычного производственного цикла предприятия или одного года. Сюда относят: производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, свободные денежные средства предприятия, краткосрочные финансовые вложения, величину дебиторской задолженности и прочие оборотные активы.

Во втором разделе пассива баланса представлены заёмные средства: долгосрочные (на срок более 1 года) и краткосрочные.

В расчетах с кредиторами отражены суммы, начисленные, но ещё не перечисленные в бюджет, органам социального страхования и обеспечения, задолженность поставщикам за материалы и т.д. Наше предприятие временно использует эти средства в своем обороте (до перечисления), хотя реально они ему не принадлежат.

Собственный капитал включает уставной капитал (акционерный капитал, добавочный капитал, резервный капитал) и дополнительный капитал, представляющий собой накопленную прибыль, как распределенную, так и нераспределенную.

Заемный капитал разделяется на долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства (или текущие пассивы).

Основной принцип бухгалтерского учета – «равенство активов и пассивов».

Баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения [10].

Отчет о финансовых результатах является информационной основой для анализа эффективности предприятия, в частности она позволяет оценить качество, динамику и структуру прибыли предприятия, конкурентоспособность продукции, выпускаемой организацией, и рентабельность продаж. Важнейшей формой выражения деловой активности предприятия является фин. результат ее деятельности. Сведения о формировании и использовании прибыли рассматриваются наряду со сведениями об имущественном положении в качестве наиболее значимой части бухгалтерского отчета предприятия. «Отчет о прибылях и убытках» построен таким образом, что в нем отдельно отражаются доходы и расходы по различным направлениям деятельности предприятия. Раздел первый «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» представляет информацию о доходах, расходах и прибыли, полученной от основной деятельности - производства и продажи продукции, товаров, работ, услуг.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, являясь основным доходом предприятия, используется с целью формирования информационной базы для анализа и оценки таких важнейших показателей результативности работы как: оборачиваемость активов, средняя продолжительность сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности, материалоотдача и затратоемкость (в том числе по отдельным статьям расходов, формирующих себестоимость производства и продажи продукции).

Информационная система анализа финансового состояния должна формироваться и постоянно совершенствоваться с учетом реализации ряда тре­бований к ней, а именно соблюдения таких принципов, как: аналитич­ность, объективность, рациональность, оперативность, полезность, что является необходимым условием получения достоверной оценки эффективности анализа финансового состояния в условиях глобального финансового кризиса.

Финансовое состояние предприятия – экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на конкретный момент времени.

Например, А.Д. Шеремет под финансовым состоянием понимает способность предприятия финансировать свою деятельность в целом. Оно характеризуется обеспеченностью фин. ресурсами, необходимыми для стабильного функционирования предприятия, эффективностью их использования и целесообразностью размещения, финансовыми взаимоотношениями с др. физическими и юридическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [6, c. 231].

По мнению Е.В. Негашева и А.Д. Шеремета, финансовая устойчивость - одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия. Особенно яркое отражение эта мысль нашла в предложенной А.Д. Шереметом и Е.В. Негашевым классификации состояния предприятия по степени его финансовой устойчивости. Ими было выделено четрые основных типа фин. состояния, в которых может находиться организация:

1) абсолютная устойчивость финансового состояния,

2) нормальная устойчивость финансового состояния,

3) неустойчивое финансовое состояние,

4) кризисное финансовое состояние.

Следует обратить внимание на то, что для оценки финансовой устойчивости предприятия ими рекомендована определенная система показателей, в которую не входят такие показатели как ликвидность, платежеспособность, рациональность размещения и использования имущества.

Позицию, почти полностью совпадающую с названными ранее авторами, занимает О.В. Ефимова. Хотя она и не дает точного определения сущности фин. состояния и фин. устойчивости, это в целом видно из содержания ее работы [4].

Несколько иную позицию по раскрытию сущности фин. состояния предприятия, его финансовой устойчивости и взаимосвязи между ними занимает Г.В. Савицкая. С одной стороны она характеризует понятие финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия, как экономическую категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на конкретный момент времени. Но наряду с этим подчеркивается, что финансовая устойчивость предприятия зависит от результатов его коммерческой и производственной деятельности. Изложенный подход, по существу, совпадает с характеристикой, данной указанными выше авторами [5].

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что перечисленные авторы придерживаются позиции, что финансовое состояние является более широким понятием, чем финансовая устойчивость, а финансовая устойчивость выступает одной из составных частей характеристики фин. состояния предприятия. Необходимо отметить, что, к сожалению, не все авторы занимают столь четкую позицию по указанным вопросам.

Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности предприятия:

1) от выполнения производственных планов,

2) снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли,

3) роста эффективности производства,

4) от факторов в сфере обращения и связанных с организацией оборота товарных и денежных фондов

4.1) от улучшения взаимосвязей с поставщиками сырья и материалов, покупателями продукции,

4.2) от совершенствования процессов реализации и расчетов.

Фин. состояние предприятия считается устойчивым, если оно способно своевременно производить платежи и финансировать свою деятельность на расширенной основе. Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов в срок и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами, без нарушения производственных циклов. Поэтому финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности, направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования [27, c. 84].

Так, фин. состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если финансовый и производственный планы успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, что приводит к уменьшению выручки и суммы прибыли в частности и, как следствие, ухудшение фин. состояния предприятия и его платежеспособности.

Можно отметить таким образом, что устойчивое фин. положение оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности, должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование.

В статье рассматриваются проблемы построения интегрированной системы управления на автомобильных предприятиях на основе процессного и системного подходов, моделирования в соответствии с требованиями Национальных и Межгосударственных стандартов на системы управления.
Ключевые слова: автомобиль, техническое обслуживание, ремонт, интегрированная система.
Проблема разработки и внедрения интегральной системы управления на автомобильных предприятиях связано с особенностями их работы.
Деятельность автомобильных предприятий имеет общие функции с предприятиями сферы материальных услуг ввиду большого объема работ.
Наличие сложной производственно-технологической структуры на предприятиях придает им свойства малых предприятий, которым присущи значительные отличия в создании и внедрении интегрированной системы
управления. Рассмотрим основные особенности автомобильных предприятий влияющих на построение ИСУ.
Техобслуживание - это целый комплекс производственных процессов, процессов менеджмента и предоставления услуг. По данным специалистов АДИ (ТУ) на территории России в ближайшие годы будут действовать следующие формы обслуживания автомобилей:
• дилерские предприятия (15-25% объемов работ);
• ремонтные предприятия (45-60%);
• мастерские транспортных предприятий (5-10%);
• самообслуживание (до 20-25%), которое также должно поддерживаться вторичным рынком (предоставление рабочих мест, оборудование, инструмент, информационное обеспечение и т.п.).
В основном предприятия имеют узкоспециализированные производства, в которых функционирует следующая модель: «закупка сырья
- производство - сбыт», ориентированная на установленный сектор оптовых потребителей. Однако с имеющейся узкой специализацией, например, ремонт агрегатов, автомобильные предприятия оказывают широкий спектр
услуг:
• подбор, заказ и доставка необходимых для ремонта оборудования, запасных частей и материалов;
• поиск, оценка, покупка новых и подержанных агрегатов;
• гарантийный ремонт;

• заправка, мойка, уборка и хранение;

• техническое обслуживание и ремонт автомобилей в течение их эксплуатации;
• инструментальный технический осмотр и подготовка к нему;
• продажа запасных частей, материалов, комплектующих изделий и принадлежностей;
• техническая поддержка на линии, выезд к месту поломки, эвакуация;
• переоборудование и дооснащение, тюнинг автомобилей и агрегатов;
• сбор и утилизация отходов, образующихся при эксплуатации и ремонте;
• информационное обеспечение владельцев ;
• обучение и повышение квалификации персонала автотранспортных предприятий.
Особенности организации технического обслуживания и ремонта АТС, влияющих на уровень качества услуг:
• ограниченное время оказания услуг для снижения простоев автомобилей;
• неравномерный спрос на услуги;
• необходимость учета индивидуальных требований заказчиков;
• высокая квалификация персонала;
• окончательная оценка качества услуги потребителями в процессе эксплуатации.
К качеству работ ТО и Р автомобилей добавляется качество обслуживания, которое включает:
• своевременную и достоверную информацию и рекламу о составе, стоимости и особенностях выполнения услуг;
• достоверность получения услуг (удобное время);
• гарантия выполненных работ;
• выполнение требований заказчика;
• предоставление отчетности о выполненных работах;
Качество оказываемых услуг автомобильными предприятиями, зависит от следующих факторов:
• уровня организации технологического процесса (применение информационных систем и необходимого ПО, в том числе технологических карт с указанием трудоемкости операций, перечня необходимых запасных частей и материалов);
• технологического проектирования и оснащения предприятия технологическим оборудованием;
• высокая квалификации работников всех категорий;
• используемых запчастей (гарантия качество запасных частей, работа локальной сети базы данных, доставка в срок);
• методов управления автомобильным предприятием;
• организации маркетинговой деятельности;
• управления экономической деятельностью предприятия;
• аналитической деятельности предприятия;
• синхронизированной документальной базы;
• учёт требований рынка и нормативной документации.

Взаимодействие работников с физическими и химическими опасными и вредными производственные факторами:

• движущиеся механизмы, производственное оборудования;
• повышенные или пониженные температуры воздуха рабочей зоны;
• повышенный уровень шума на рабочих местах;
• повышенный уровень вибрации;
• недостаток естественного освещения;
Основным химическими факторами опасными и вредными для работника является работа с нефтепродуктами, загазованность воздуха рабочей зоны. 
Техногенное и естественное воздействие автомобильных предприятий на окружающую среду включает в себя выброс вредных веществ, выбрасываемых стационарными источниками с отходящими газами, вентиляционным воздухом, стоками. Наибольший вред оказывают следующие вещества: оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа и
другие твердые частицы, свинец и его соединения, прочие тяжелые металлы.
Объекты и показатели экологического контроля на предприятиях:
• воздух, почва, вода;
• вредные факторы условий труда;
• законодательные акты;
• реагирующие меры по расследованиям несчастных случаев;
• проверка состояние оборудования, техническое обслуживание, ремонт, утилизация оборудования, и его безопасная эксплуатация.

 Рисунок 1- Схема организации ТО и ремонта АТС с диагностикой на универсальной станции автосервиса

Вклад стационарных источников, находящихся на балансе предприятий, в загрязнение окружающей среды составляет 15-20%. Таким образом, производственно-техническая база автомобильных предприятий , предназначенная для проведения ТО и ремонта автомобилей, является одной из важнейших структур в части экологической безопасности

автотранспортного комплекса в целом. Поэтому наряду с главной целью - обеспечением заданного уровня качества ТО и ремонта и уровня производственной безопасности при проведении работ стоит также цель обеспечения собственной экологической безопасности.
Данные особенности автомобильных предприятий с учетом высокой конкуренции услуг могут привести к уходу потребителей или партнеров в случае негативной оценки качества услуг, росту эксплуатационных затрат в
случае ненадлежащего состояния экологической и производственной безопасности. На основании приведенных особенностей организации автомобильных услуг, схема взаимодействия процессов организаций будет
иметь следующую цепь: «организация работы с клиентами - подготовка производства работ - производство работ ТО и Р». Схема организаций автомобильного бизнеса, влияющие на создание интегрированной системы
управления приведены на рисунке 1.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аринин И. Н. Моделирование процессов технического обслуживания и
ремонта автомобилей: Практикум / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов. - Владимир:
Изд-во ВПИ, 2017.-88 с.
2. Баженов Ю. В. Проектирование предприятий автомобильного транспорта:
практикум: Учебное пособие для ВУЗов / Ю. В. Баженов. - Владимир: Изд-во
ВлГУ, 2018.-212 с.
3. Латышев М. В. Управление качеством в процессах автосервиса / М. В.
Латышев, А. Г. Сергеев. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. - 160 с.

Скачать

1.1 Основные теории жизненного цикла организации с точки зрения социологического подхода

На сегодняшний день в рамках экономической науки насчитывается широкий круг теорий и взглядов, раскрывающих проблематику развития современной организации, наиболее значимое место среди которых занимают теории трансформации или теории жизненного цикла организации.
Жизненный цикл организации - это модель, которая предполагает, что компании со временем проходят через довольно предсказуемую последовательность этапов развития. Эта модель связана с изучением организационного роста и развития. Он основан на биологической метафоре живых организмов, которые имеют регулярный характер развития: рождение, рост, зрелость, упадок и смерть. Аналогичным образом, жизненный цикл бизнесов, как правило, имеет четыре или пять стадий развития: запуск, рост, зрелость и спад, причем диверсификация иногда рассматривается как дополнительная стадия между зрелостью и спадом [10, с.80].
По мере продвижения компаний по жизненному циклу организации критерии их эффективности меняются. Компании стремятся изменить свои стили управления, системы вознаграждений, организационные структуры, процессы коммуникации и принятия решений, а также корпоративные стратегии.
По мере взросления компаний они, как правило, стремятся стать более инновационными, или диверсифицируются путем приобретения [5, с.10].
Несмотря на полезность этой модели, исследователи бизнеса отмечают, что компании не всегда развиваются линейно, как предполагает модель ЖЦО. Вместо этого компании могут сначала испытывать небольшой рост, а затем снижать продажи, прежде чем перейти в стадию роста. Или они могут подвергаться всплескам роста и упадка, что затрудняет их размещение на какой-либо конкретной стадии. Тем не менее, модель отражает общие этапы, которые испытывают компании при разработке.
Рассмотрим, каким образом осуществляется разработка модели жизненного цикла организации.
В то время как ряд теоретиков бизнеса и менеджмента ссылались на стадии развития в начале и середине 1900-х годов, Мейсон Хэйр, редактор тома организации модемов тома 1959 года, в целом признан одним из первых теоретиков, использовавших биологическую модель для организационного роста и развития, утверждал, что организационный рост и развитие следует регулярной последовательности. А. Чандлер, автор книги «Стратегия определяет структуру» 1962 года, повлиял на последующее исследование ЖЦО, опираясь на свой аргумент, основанный на исследовании четырех крупных фирм США, что со временем стратегия фирмы менялась, и в структуре фирмы должны происходить соответствующие изменения. С начала 1970-х годов число этапов жизненного цикла, предложенных учеными-предпринимателями, варьировалось от трех до десяти, но большинство моделей ЖЦО имеют четыре или пять этапов.
Жизненный Цикл Организации - важная модель из-за ее предпосылки и ее предписания. Предпосылка модели заключается в том, что требования, возможности и угрозы как внутри, так и за пределами коммерческой фирмы будут различаться в зависимости от стадии развития, в которой находится фирма. Например, угрозы на этапе запуска отличаются от угроз на стадии зрелости. По мере того, как фирма проходит этапы развития, изменения в характере и количестве требований, возможностей и угроз оказывают давление на изменения в деловой фирме. Л. Бэйрд и И. Мешулам в своей статье в «Академии управленческого обзора» утверждали, что организации переходят с одного этапа на другой, потому что соответствие между организацией и ее средой настолько неадекватно, что-либо эффективность и / или результативность организации серьезно снижается, либо выживание организации находится под угрозой. Рецепт модели ЖЦО состоит в том, что руководители компании должны изменить свои бизнес-цели, стратегии и устройства реализации стратегии, чтобы соответствовать внутренним и внешним характеристикам каждого этапа. Таким образом, различные этапы жизненного цикла компании требуют изменений в целях, стратегиях, управленческих процессах фирмы (планирование, организация, укомплектование персоналом, управление, контроль), технологиях, культуре и принятии решений.
Множество факторов способствуют прохождению компаний через ЖЦО. Начнем с того, что компании обычно следуют этапам развития отраслей, в которых они работают. Следовательно, большинство компаний в зрелой отрасли также являются зрелыми, и поэтому такие компании должны запускать новые продукты или услуги, или более конкурентоспособные маркетинговые стратегии.
Изменения в предпочтениях клиентов могут привести к тому, что обе компании и их отрасли перейдут на другую стадию развития. Например, потребители могут выбрать альтернативные продукты, которые имеют более совершенную технологию, имеют больше функций или более просты в использовании.
Поэтому важнейшим фактором является изменение спектра продуктов или услуг. Потребности и желания потребителей могут привести к изменению продуктов и услуг, а инновационные продукты и услуги могут вызвать потребности и желания потребителей. Отрасли, которые зависят от технологий, исследований и инноваций, наиболее подвержены старению и упадку в результате изменений продукта. Кроме того, продукты и услуги имеют свои собственные жизненные циклы, которые включают прохождение через одни и те же этапы: запуск, рост, зрелость и упадок. Кроме того, если в отрасли существуют значительные барьеры для входа, она будет более стабильной, чем в отраслях без таких барьеров.
Содействие новому росту. Чтобы избежать спада, компании могут предпринять различные корректирующие действия на стадии зрелости или спада, чтобы начать новый цикл разработки или, по крайней мере, предотвратить выход из бизнеса. Начиная со стадии зрелости, компании могут обойти спад, сосредоточившись на позициях продуктов или услуг и внедрив новые методы привлечения и удержания клиентов. По словам Лероя Томпсона-младшего, автора книги «Освоение вызовов перемен», чтобы стимулировать новый рост, компании также должны пытаться внедрять инновации, и поэтому руководство компании должно делать упор на креативность.
По мере взросления компания должна уделять все больше внимания внешним факторам, которые могут привести к ее снижению. Если компания не сможет проявить инициативу на стадии зрелости, она может столкнуться с еще более сложной задачей - попытке предотвратить свое падение. Кроме того, если компании ожидают созревания и внедряют политику, которая поможет им стать более инновационными на этом этапе, они могут уменьшить влияние этапа зрелости и легче инициировать новый этап запуска или роста (например, посредством внутрипроизводственного обучения).
Зрелость и упадок, как правило, являются результатом того, что компании привыкли вести бизнес определенным образом на начальных этапах и этапах роста и не могут отказаться от этих деловых привычек, когда они перестают приносить плоды. Если бизнес-стратегия была успешной, компании, как правило, не вносят изменений, пока не станет слишком поздно, пока они не начнут снижаться. Чтобы не потерять позиции, Томпсон рекомендует компаниям придерживаться маркетинговой позиции, которая подразумевает определение потребностей и желаний клиентов и стремление их удовлетворить.
Охарактеризуем стили управления. Томпсон, Л. Грайнер, Лоуренс М. Миллер и другие соотносят этапы жизненного цикла с различными стилями управления, необходимыми для продолжения роста.
Начальная стадия, которая включает в себя рост благодаря творчеству и дальновидности, в конечном итоге приводит к лидерским и организационным проблемам. Должны быть приняты более сложные и более формализованные методы управления, в которых особое внимание уделяется действиям и контролю. Если основатели не могут или не будут брать на себя эту ответственность, они должны нанять кого-то, кто может дать этому человеку значительные полномочия. Стадия роста успешна благодаря контролю и руководству, но такой стиль управления может вызвать кризис автономии. Менеджеры более низкого уровня должны получить больше полномочий, чтобы организация продолжала расти. Кризис предполагает преодоление нежелания менеджеров делегировать полномочия.
На стадии зрелости компании могут расти за счет делегирования, однако делегирование может привести к проблемам контроля внутри диверсифицированных компаний. Поскольку менеджеры более низкого уровня предпочитают брать на себя ответственность за свои собственные отделы и отделы без вмешательства со стороны остальной части организации, руководители высшего уровня считают, что они теряют контроль над своей диверсифицированной компанией. Компании также внедряют системы координации, чтобы их различные бизнес-подразделения и отделы могли работать вместе. Эти усилия, однако, имеют тенденцию вызывать наплыв волокиты. Методы координации, такие как группы продуктов, формальные процессы планирования и корпоративный персонал, со временем становятся бюрократической системой, которая вызывает задержки в принятии решений и сокращение инноваций.
На этом этапе компании могут стать слишком большими и диверсифицированными, чтобы эффективно функционировать с негибкими правилами и плотной бюрократией.
На последнем этапе компании должны делать упор на рост посредством совместной работы, которая включает использование команд, расширение прав и возможностей работников, устранение бюрократических проволочек, сокращение числа сотрудников корпорации, упрощение формальных систем, расширение конференций и образовательных программ, а также внедрение более сложных информационных систем. Поскольку спад и закрытие вероятны, если компании будут действовать в том же направлении, что и на стадии зрелости, они должны принять такую политику и внедрить такие изменения, чтобы предотвратить сокращение продаж и апатию сотрудников. Следовательно, компании должны перезапустить или изменить себя на этом заключительном этапе жизненного цикла организации.
Рассмотрим организационное проектирование и организационные изменения. Давайте для начала определим, в чём же заключается суть организационного проектирования [15, с.210].
Главная мысль организационного проектирования – это разработка неких организационных компонентов, а также взаимоотношений в создаваемой, то есть моделируемой, системе, реализация которых приводит к возникновению организационного целого, что включает в себя свойства как высокой надежности, так и устойчивости, а также экономичности.
У любого процесса есть свои глобальные цели, задачи. У организационного проектирования есть три возможных краеугольных задачи, в за.
Вариант 1. Собственно, создание самой системы. Это, в целом, очевидно.
Вариант 2. Это точечное усовершенствование существующей на данный момент организационной системы, что обеспечивает целесообразность дальнейшей работы структуры.
Вариант 3. И, наконец, ещё одной целью организационного проектирования может стать коренное преобразование ныне существующей системы.
Организационная система представляет из себя сочетание 2 частей [10, с.82].
1. В первую очередь, это механизм внутреннего функционирования, что включает компоненты, обязательные для управленческой и производственной деятельности (организационные, а также функциональные структуры, организационные документы, положения об отделах и службах, должностные инструкции, производственное оборудование, компьютерную и организационную технику, офисную мебель, сети связи и систему документооборота);
2. Второй частью системы является механизм взаимоотношений с внешней средой, что включает в себя компоненты, обязательные для формирования комфортного делового поля внешних отношений организации (законодательные акты, договоренности, контракты, соглашения и т.п.).
Структуры, становящиеся объектами организационного проектирования, придают тому черты комплексности и системной целостности. Если говорить о важности и вкладе данного этапа в организационную деятельность, то проектирование способно рассматриваться в качестве подготовки действия или продукта, то есть подготовительное действие, которое представляет из себя осмысление всего, что находится на стадии подготовки.
Неотъемлемой частью организации являются организационные изменения. Организационные изменения - это создание нового организационного устройства, подходящего характеру изменений внешней среды. Организационные изменения проходят со искажением привычных и поддерживаемых сотрудниками организации ценностей, правил и шаблонов действия, а ещё общепринятых методов принятия решений, которые превращаются в препятствие в процессе адаптации организации к темпу и направлениям рыночных изменений. Организационные изменения проходят зачастую очень болезненно и далеко не скоростными темпами. У организационных изменений есть несколько этапов.
В самом начале организационные изменения проходят через этап «разморозки». Характерной чертой вышеупомянутого этапа является рождение дисбаланса между движущими и стабилизирующими структурами в организации. На данном этапе очень важно найти и объединить движущие силы организации, а также идентифицировать и сократить до минимума сдерживающие силы.
Далее следует этап «изменения». Этот этап становится одним из самых болезненных, ведь именно в процессе его реализации происходит ломка устаканившихся норм и ценностей. В течение этого этапа актуально вовлечение главных сотрудников в создание новых целей и разработку программ изменения, а также обучения пассивного большинства сотрудников.
Последней стадией организационных изменений является этап «заморозки». Последний этап организационных изменений представляет из себя фиксацию положения дел в организации на новом уровне. Обновленное состояние организации обязано стать относительно постоянным и дефендированным от рандомных изменений.
Сфера сопротивления
Очевидность сопротивления Рационализация.
Наиболее популярны явные формы инструментального сопротивления.
- Материал сложен и непонятен;
- Указание не выполняется, с приведением причины, почему оно не выполнилось Возмущение.
Наиболее популярны формы эмоционального сопротивления.
- Бунты несогласия;
- Группа готова встать на сторону критикующих
- Вынесение личных и/или внешних претензий на первый план
Избегание.
Наиболее популярны скрытые
формы инструментального
сопротивления.
- Организация тех. сбоев, ухудшение информации
- Сетование на сложности, обструкция реформ
- Переход на частности, задержка времени Аморфность.
Наиболее популярны скрытые формы эмоционального сопротивления.
- Парадокс выученной беспомощности
- Создание группировок, сплетни
- Попытка вставить в обсуждение некие личные дела не к месту
Рисунок 1 - Сфера сопротивления организации

Нужно понимать, что ни сотрудники организации – люди, нельзя просто так взять и насадить на них все желаемые руководством изменения, не получив никакого фидбэка от собственного штаба [11, с.197]. Потому, наш следующий пункт – факторы, определяющие отношение сотрудников к изменениям в организации.
В первую очередь, это параметры организационных изменений: вектор развития, размах, уровень бескомпромиссности, возможность сотрудников для ознакомления с информацией и внедрение в процесс решения вопросов, связанных с реорганизацией, начальный уровень недовольства. Далее пункт о характеристиках непосредственно организации: уровень развития, тайминг существования, обстановка в коллективе, отношение лидерских групп к изменениям, тонкости организационной культуры.
Также есть некая каста факторов, находящихся за рамками нашей организации. Эта каста факторов в наше время исследована очень плохо возможно потому, что их инфлюенс на отношение команды сотрудников к инновациям весьма сложно выделить и проанализировать отдельно от влияния других более очевидных факторов. Замыкают наш список характеристики или тонкости поведения, собственно говоря, сотрудников организации: удовлетворенность команды определенными изменениями будет так или иначе обозначена их социально-демографическими и индивидуальными характеристиками, чертами мотивации и устройства личности в целом (рис. 1).
В рамках современных условий существует множество подходов к организационным изменениям. Организационные изменения: эволюционный и адаптационный подходы. Процесс организационных изменений включает в себя совокупность организуемых, планируемых и подконтрольных перемен в сфере производственных процессов предприятия. Иногда изменения происходят вопреки желания управляющих, а иногда организации включают какие-либо изменения в свои стратегии. Организационные изменения могут принести бизнес-сфере как пользу, так и вред: спровоцировать или снижение или рост. Организационные изменения включают в себя создание чего-то нового в устройстве и работе организации, которая соответствует изменениям внешней и внутренней среды, а также текущим потребностям организации. Организационные изменения могут быть рассмотрены полностью с противоположных сторон.
Это может быть определено как внутренняя политика организации с постоянно меняющейся структурой. Но это также может исходить из анализа прогнозируемой перспективы развития организации с выходом на стратегически важные для организации рынки, с изменяющимися формами собственности с течением времени.
Изменение целей и стратегий обычно является отправной точкой для изменения других аспектов деятельности организации. Если целью является новый продукт, то он требует исследований и разработок, нового производства и, возможно, приглашения нового персонала. Постоянное совершенствование финансового компонента приводит к изменениям, например, к повышению эффективности. Достижение такой цели, как повышение качества может привести к изменениям практически во всех сферах деятельности организации, от квалификации персонала до культуры организации. Большинство запланированных важных организационных изменений начинаются с новых или измененных целей и стратегий, которые затем приводят к новым организационным изменениям [14, с.162].
На организацию имеет влияние большое количество постоянно меняющихся условий. Ими могут быть политическая, экономическая, социальная и технологическая области, а также корпоративная среда – потребители, поставщики, конкуренты – вынуждают вносить организационные изменения, с тем чтобы организация соответствовала рыночным условиям.
Силы, оказывающие влияние на перемены внутри организации, имеют место быть как в самой организации, так и со стороны внешней среды. Если это плановые организационные изменения, то они являются специальными и осуществляются работниками непосредственно внутри самого предприятия.
Но если эти изменения стихийные, спонтанные, то, как правило, это ничем хорошим для организации не закончится. Потребность в изменениях стала проявляться достаточно часто и их влияние на жизненный цикл предприятия уже не рассматривается как исключительное явление. Организации рождаются, растут, ликвидируются. Они могут как возродиться, так и вовсе уйти с рынка.
Важно заметить, что организации стремятся к уравновесить свою социальную структуру, в том числе состояние относительного равенства противоборствующих в них сил, основным условием которого является формирование стабильных стандартов отношений их членов и внешней среды. Когда в организации происходят перемены, сотрудникам приходится тем или иным образом вносить коррективы в свое отношение и какое-то время находиться в состоянии дисбаланса.
Любые действия работников, направленные на противостояние осуществлению перемен в процессе работы, представляют собой сопротивление изменениям. Независимо от характера изменений, работники будут стремиться защитить себя от их последствий. Реакция людей на производимые в организации изменения рассматривается с множества сторон. Бывают случаи возникновения эффекта цепной реакции, когда перемена, непосредственно относящаяся к индивиду или небольшой группе людей, может привести к прямой или косвенной реакции остальных работников в силу того, что все они заинтересованы в том или ином событии.
Однако в один и тот же период защитная фаза может находиться в активной и пассивной форме.
Активная защитная фаза может принимать различные формы не закрытой оппозиции к форменным изменениям организации. Пассивная фаза может существовать и проявлять себя как скрытое противоборство.
В любом случае это может привести процесс к дополнительным затратам. Также возможно нарушение стабилизации. Зачастую процесс приходит к отрицательным проявлениям, в виде задержек в организационных изменениях. Отрицательно отношение сотрудников к организационным изменениям можно с полной уверенностью разбить на следующие сегментарные части: 1) личное сопротивление; 2) групповое сопротивление
Отрицательное отношение команды организации нарастает в коллективе в основном под давление основной массы работников. Об этом можно говорить, как о проявлении своего рода симбиоза - усиления оппозиционных сил к структурным изменениям в интеграции людей. В таком случае даже если ответная реакция отдельных индивидуумов не имеет явно выраженного отрицательного посыла, это порождает создание коллективного разума, который, в свою очередь, с легкостью вычленяет проблемы и достаточно быстро устраняет их.
Очень важная проблематичная задача, которая стоит сегодня перед современными организациями - это важность нахождения структурных частей, которые должны быть подвергнуты реформации, подготовки реформ и поддержки их в различных сферах работы компании. Компания в процессе организационных реформ подразумевает в себе как структурную, так и кадровую сторону. В границах структурной единицы организации осуществляется процесс создания комфортных условий, с целью достижения успешного развития. Осуществляется этот процесс с помощью изменений в управленческой сфере организации. Кадровый подход притворяется в жизнь за счёт повышения образованности сотрудников в их сфере деятельности, а также их готовности к осуществлению и реализации их собственных обособленных от основной деятельности организации инициатив. Экономическая и социальная деятельность делает ставку на симбиоз обоих концепций.
Стабильно-работающее предприятие работает над тем, чтобы осуществить поддержание корпоративной культуры. Кроме того, важно учесть тот факт, что изменения, в процессе которых должно существенно измениться поведение людей, влечет за собой неопределенность относительно гарантированности работы, привыкания к новым условиям, социальных взаимоотношений в будущем.
В случае, когда организационные изменения осуществляются исключительно на доброжелательных и демократических началах, большинство конфликтов и сопротивлений со стороны сотрудников сходят на нет. При таком раскладе, климат внутри организации должен способствовать как хорошему настроению сотрудников, так и улучшению показателей. Но, если сотрудники имеют причины сопротивляться грядущим переменам, то управляющие должны попробовать понять их и найти компромисс в сложившейся ситуации.
Сам процесс изменения предприятия может быть достаточно длительным и привлекающим в себя огромное количество ресурсов. Но, в то же время, процессы организационных изменений достаточно похожи на ряд отличных процессов, имеющих связь с обобщенные принятием решений. Первый этап процесса изменений – это принятие факта необходимости и необратимости изменений, который является следствием разрыва между текущими и желаемыми положениями в структуре организации.
Управляющие компанией должны брать в свое внимание ряд изменений внешней среды. Либо же они должны убирать нежелательные для них факторы внутренней среды. В любом случае, основаниями для организационных изменений является разрыв между желаемыми и действительными показателями организации. Ожидаемыми факторами могут являться рост прибыли, увеличение производительности и эффективности, выпуск нового вида продукции.
В рамках данной темы важно сказать о типах организационных изменений. Важным аспектом является выявление отраслей для дальнейших изменений. Один из вариантов структурных изменений включает структурные и кадровые аспекты. В рамках структурного подхода предпринимаются усилия по изменению институционального регулирования в целях создания благоприятных условий для достижения общих целей институционального развития. Кадровый подход предусматривает проведение мероприятий по повышению квалификации персонала и содействие его подготовке к принятию и осуществлению изменений. Экономическая и социальная эффективность основана на сочетании обоих подходов.
Важнейшей формой изменений, которая может затрагивать деятельность любой организации, является рост размером предприятия. Хоть существуют наиболее типичные процессы расширения, высвобождение рабочих часто является проявлением этого. Управляющие должны определить список лиц, которые будут вынуждены покинуть организацию. Неправильное увольнение может стать очень дорогим для организации [9, с.436].
Есть также ряд других организационных изменений, которые могут возникнуть в области человеческих отношений. Компания может нанять новых сотрудников с конкретными профессиональными данными или опытом работы. Например, многие организации, расширяя деятельность на международном уровне, ищут потенциальных сотрудников среди свободно говорящих на нескольких языках и знакомых с различными культурами других народов. Сосредоточение внимания на компьютеризации и автоматизации привело к тому, что многие организации искали сотрудников с высоким уровнем образования и с конкретными компьютерными знаниями. Однако набор новых сотрудников - это не единственный способ приобрести некоторых специалистов. Многие компании используют интенсивное и постоянное обучение персонала без перерыва в производстве, чтобы навыки и знания сотрудников всегда соответствовали текущему времени.
Переход к разработке новых продуктов или предоставление новых услуг может позволить компании обратить на себя внимание в новой для себя рыночной нише. Финансовая грамотность многих крупных компаний, как известно, основывается на их способности производить новые продукты значительно раньше своих конкурентов. Многие современные компании стоят свое развитие на внедрении в свою деятельность инноваций. Но стоит взять во внимание тот факт, что успешность новых продуктов и услуг на рынке зачастую очень мала. Известен тот факт, что только треть новых стартапов способны достигнуть какого-либо успеха на рынке.
Достаточно хорошо известный факт, что уровень технологии в организации является важнейшим условием повышения производительности и гибкости производства, а также его конкурентоспособности на рынке. Часть из них можно назвать передовыми технологиями производства, большинство из которых требуют использования современных компьютеров и современных средств массовой информации.
Это связано с тем фактом, когда сотрудники организации сталкиваются с такими функциями, как использование компьютерных программ, планирование требуемых материалов, гибкие производственные системы и модули, роботы и цифровое управление, автоматическая подача материалов и компьютерное производство.
Технологические изменения, такие как компьютеризация или роботизация также основаны на изменениях в использовании людей или назначении рабочих мест. Широко используемым подходом к производству и предоставлению услуг является создание многофункционального оборудования. С помощью технологического оборудования квалифицированные работники разных специальностей находятся в тесном контакте, могут обмениваться идеями и обсуждать проблемы. Это дает гибкость общей организации работы. Работники делят широкий диапазон работ и определены с конечным продуктом.
Координация задач осуществляется быстро и эффективно. В результате повышается качество продукции и эффективность работы.
Изменения очень редко начинаются и продолжаются с одинаковым темпом. Изменения могут быть проведены как осторожно и медленно, так и радикально, и быстро. Они либо имеют запланированный характер, либо вызваны совершенно незапланированными процессами. Организация следит за изменениями внешней среды и, при необходимости, определяет необходимость перемен.
Эволюционные изменения - это долгосрочный и заранее планируемый процесс модернизации с участием большого круга задействованных сторон, который осуществляется, как правило, через партнерство и взаимное доверие. Это не влияет на глубокие качественные изменения в организации, но в отношении оптимизации процессов и повышение общей рентабельности производства изменения есть.
Это делается сверху вниз и снизу-вверх. Инструментами эволюционных изменений можно считать совершенствование технологий, сокращение издержек, содействие работе и повышение квалификации персонала, делегирование полномочий [18, с.21].
Адаптационный подход - это усвоение коллективом меняющихся условий внешней и внутренней среды. Внутренняя адаптация происходит, когда изменения относятся к внутреннему составу компании. Изменения, чаще всего, являются положительными для компании и команды.
Адаптация относительно организационных изменений включает сотрудника в определенную бизнес-среду. В данном случае он адаптируется не только работник, но и сама компания. Сотрудник работает для того, чтобы в перспективе удовлетворить свои личные потребности. Компания принимает сотрудника, потому что у нее есть цели и задачи, для достижения которых нужны определенные ресурсы, в том числе человеческие. Сотрудники составляют уникальную группу с определенной квалификацией и навыками. Начальник платит работнику за работу и предъявляет требования, как коллективу, так и каждому работнику.
Подводя черту вышеизложенному материалу, стоит сказать, что каждой организации необходимо разработать свою стратегию организационных изменений, которая поможет достичь общих целей. В зависимости от того, что именно преследует организация, она может с наименьшими затратами и с достижением наибольшей прибыли достичь желаемого результата.
Организационные изменения могут быть направлены на модернизацию стратегии, технологии, продукции, структуры или культуры. Под управлением изменениями понимается воздействие управля ющей системы на организацию в связи с переменами во внутренней и (или) во внешней обстановке.
Существует много различных взглядов на то, как нужно управлять изменениями. Самой популярной на данный момент является теория Джона Коттера и Дэна Коэна. Джон Коттер и Дэн Коэн наши современники, авторитетные люди в области бизнеса, консалтинга и, особенно, управления изменениями. Ещё в семидесятые годы двадцатого века Коттер вместе с Л. Шлезингером систематизировал перечень возможных стратегий по осуществлению изменениями. В основе подхода Джона Коттера лежит идея о том, что изменения в отношениях – самый эффективный путь к организационным изменениям. Однако эта теория получила много критики в свой адрес. Многие ученые, специалисты в области теории организации считают, что наиболее эффективный способ – это изменение организационного контекста, то есть внутренней среды. Однако, остановимся подробно именно на теории Джона Коттера.
Джон Коттер и Дэн Коэн десятилетиями наблюдали за организациями, которые пытались с помощью изменений, абсолютно разных, будь то реструктуризация, изменение корпоративной культуры, ребрендинг или какие-либо другие, повысить свои конкурентные преимущества. На основе этого, они сделал вывод о том, что процесс изменений проходит в несколько последовательных этапов. Нарушение этой последовательности или отказ от какого-то из них приводит к иллюзии быстрых изменений, но уводит от желаемого результата. Также, основываясь на этом, они выделили 8 шагов управления изменениями:
1. Создание атмосферы необходимости незамедлительных изменений. Помочь этого достигнуть может изучение конкурентных преимуществ своей организации и организации – конкурентов; изучение внутренних и внешних факторов организации; выявление и анализ потенциальных угроз, кризисов и в противовес благоприятных возможностей, которых можно будет достигнуть путём изменений.
2. Вторым, немаловажным шагом является создание авторитетной группы реформаторов. То есть, это влиятельные члены организации, которые, объединив усилия смогут оказать содействие в проведении изменений.
3. Обязательно необходимо определить стратегию организации, создать видение компании.
Создание образа, желаемого будущего, поможет активизировать сотрудников.
4. Пропагандирование нового видения и новой стратегии организации. При этом необходимо использовать простые метафоры, аналогии. Также в этом может помочь авторитетная группа реформаторов.
5. На пятом шаге организация уже должна перейти к действию и создать условия для осуществления стратегии. Для этого могут быть предприняты различные действия, например, изменение структуры, изменения обязанностей или любые другие шаги, которые смогут устранить препятствия для осуществления изменений.
6. Планирование промежуточных результатов и достижение их. Обязательно необходимо планировать первые шаги, пропагандировать и награждать первые результаты.
7. Закрепление достижений и расширение преобразований. Необходимо создавать атмосферу доверия к новых подходам, к изменениям, распространять успешный опыт по всей организации, делать кадровые перестановки и т.д.
8. Учреждение, формальное закрепление новых подходов. Это значит, что необходимо формализовать правила поведения, обозначить взаимосвязь между результатами и вознаграждениями, создать условия для развития корпоративной культуры.
Основываясь на этих шагах, авторы также обращают наше внимание на ошибки, которые допускают организации при проведении изменений. Однако следование этому алгоритму еще не означает, что весь процесс приведёт к успеху, так как преобразование организации – это сложный процесс, который проходит абсолютно по-разному у разных компаний, поэтому его сложно вписать в рамки какой-либо последовательности. Об этом говорили и сами авторы. Но, следует отметить, что на данный момент - это наиболее детальный алгоритм действий, который может помочь менеджеру в управлении изменениями.
Эта теория была предложена авторами в середине 1990-х и до сих пор многие менеджеры пользуются этой последовательностью при внедрении изменений.
Изменение корпоративной культуры является одним из типов изменений, с которым сталкивается организация. Корпоративная культура – это модель поведения, некие правила внутри организации, которые сформировались с течением времени, в процессе функционирования, адаптации и поддерживаемые всеми сотрудниками. Корпоративная культура может включать в себя следующие элементы:
 миссия
 стиль общения сотрудников в организации
 модель поведения сотрудников
 история компании
 слоган или девиз
 традиции компании
 корпоративная пресса и другие.
Следовательно, изменения в культуре связаны с изменением ценностей, ожиданий, установок, убеждений, поведения сотрудников.
Существует много различных подходов, теорий к изменению корпоративной культуры. Рассмотрим несколько наиболее популярных:
1. Модель механизмов изменения культуры Эдгара Шейна- была предложена в конце XX века.
Основана на том, что в зависимости от стадии развития организации существуют разные методы, механизмы изменения корпоративной культуры (табл. 1).
Таблица 1 - Методы, механизмы изменения корпоративной культуры (по Э. Шейну)
Стадии развития организации Механизмы изменения корпоративной культуры
1. Основание, формирование, становление незначительные изменения путем общей и частной эволюции
изменение путем внутри корпоративной терапии
изменение путем создания гибридных культур
2. Расцвет, стабильность(«средний возраст») изменение путем систематической подпитки избранных субкультур
плановое изменение путем реализации проектов развития организации и создания параллельных обучающих систем
размораживание и изменение в следствие технологического фактора
3. Зрелость и «закат» изменение посредством внедрения «людей со стороны»
размораживание посредством скандалов и развенчания мифов
управление посредством преобразования
изменение путем навязывания убеждений
разрушение и перерождение

Рассматривая другие теории, Шейн отмечал, что они очень ограничены и сконцентрированы на отдельных элементах культуры. В качестве примера Эдгар Шейн упоминал теорию Камерона-Куинна, которую мы и рассмотрим следующей.
2. Модель конкурирующих ценностей Камерона-Куинна.
В основе теории Кима Камерона и Роберта Куинна лежит предположение о том, что корпоративную культуру организаций можно разделить на 4 типа: клан, адхократия, иерархия и рынок.
Таким образом, обобщая все выше сказанное, стоит отметить, что в ходе функционирования организации необходимо производить учет всех факторов в совокупности. Изучение этапов организационных изменений, подходов к ним, а также процессов управления, целей, миссии, методологии является неотъемлемым и применимыми для любой организации.
К настоящему времени можно четко выделить два подхода к исследованиям жизненных циклов организаций. Первый подход носит исключительно эмпирический характер и включает в себя исследования с применением количественных методов, изучение конкретных кейсов или лонгитюдные наблюдения.

1.2 Направления исследования жизненного цикла организации

Необходимо отметить, что во многих исследованиях отмечается зависимость успешности деятельности компании от подчиненности ее теории жизненных циклов. Данная теория является одной из современных направлений развития управленческой мысли в России и мире.
Исследований жизненного цикла организации к настоящему моменту времени уже разработано достаточно большое количество.
Основные модели, их разработчики и годы разработки представлены в следующей таблице 2.
Таблица 2 - Модели жизненного цикла организации
Автор Название модели Год разработки
А. Даун (Downs) Движущие силы роста 1967
Г. Липпитт и У. Шмидт (Lippit, Scmidt) Управленческое участие 1967
Б. Ливехуд (Liverhud) Органическое эволюционное развитие 1969
Б. Скотт (Scott) Стратегия и структура 1971
Л. Грейнер (Grainer) Этапы развития и кризисы роста организации 1972
У. Торберт (Tornbert) Ментальность членов организации 1974
Ф. Лиден (Lyden) Функциональные проблемы 1975
Д. Кац и Р. Кан (Katz, Kahn) Организационная структура 1978
И. Адизес (Adizes) Теория жизненных циклов организации 1979
Дж. Кимберли (Kimberly) Внешний социальный контроль, структура работы и отношения с окружающей средой 1979
Д. Миллер и П. Фризен (Miller, Fhesen) Траектории развития организации 1983
Э. М. Коротков Модель жизненного цикла организации 2003
Мироненко Ю. Д., Тереханов А. К. Модель организационного развития 2004
Е. Емельянов и С. Поварницына Жизненный путь организации в бизнесе с социокультурной точки зрения 2006
Дж. Агарони, Х. Фальк, Н. Иехуда (Aharony J., Falk H., Yehuda N.) «Жизненный цикл предприятия» 2006

Оценивая представленные выше модели и направления исследования жизненного цикла организации необходимо представить наиболее известные:
Одной из наиболее ранних моделей описания жизненного цикла организации является теория А. Дауна, которая возникла на примере описания правительственных комитетов.
Исследователь предложил в рамках данной теории рассматривать три основных стадии роста и развития предприятия:
- 1-ая стадия, так называемая «борьба за автономию», возникающая до формального рождения или же сразу после него, характеризующаяся стремлением обретения законности и необходимостью ресурсов для достижения «порога выживания» организации;
- 2-ая стадия, которая называется «стремительным ростом» включает быстрое расширение организации, которая подчеркивает инновационность и креативность развития;
- 3-я стадия («замедление») характеризует уточнение и формализацию правил и процедур функционирования организации.
Следующей по времени основной начальной теорией жизненного цикла предприятия, работающего в частном секторе, является теория, разработанная Г. Липпитом и У. Шмидтом в монографии «Управленческое участие», 1967 года, в которой они представили три стадии развития организации:
- «рождение», когда в его процессе создается система управления организацией и достигается ее жизнеспособность;
- «молодость», характеризуемая развитием репутации и устойчивости компании;
- «зрелость» в рамках которой предприятие стремится достигнуть своей уникальности и обеспечить способность к приспособлению у меняющимся условиям хозяйствования.
В своем труде «Органическое эволюционное развитие» (1969 год) Б. Ливехуд утверждал, что человек и организация развиваются по одним и тем же биологическим законам.
Саму организацию исследователь рассматривал в качестве совокупности трех равных по своей значимости подсистем: технической, социальной и экономической. Также в своей модели он отмечал, что проводить изменения можно в любой из подсистем, составляющих организацию, но при этом они должны будут затрагивать все ее составляющие.
Автор выделял следующие фазы развития организации:
Пионерная фаза. Доминантной в это время является экономическая подсистема. Организация при этом остается насколько возможно простой - она приспособлена под личностные качества руководителя и зависит от тех нужд потребителей, которые он намерен удовлетворить.
Фаза дифференциации, т.е. формализации и рационализации всех «стихийных» процессов. Доминантной становится техническая подсистема, внимание сконцентрировано на создании и совершенствовании структуры управления.
Фаза интеграции. Определяющим фактором развития становится коллектив совместно работающих людей, являющийся источником творческой энергии, необходимой для обновления организации и достижения целей.
Ассоциативная фаза. В этой фазе все три подсистемы находятся в своей высшей точке развития и гармонии. Это фаза социального партнерства и кооперации. Главным процессом в такой организации становится ассоциированный процесс индивидуального обучения и развития человека.
Как видно, модель Б. Ливехуда предусматривает однонаправленный характер развития. Границы фаз развития нечеткие. Новым является рассмотрение трансформаций с точки зрения приоритетности подсистем организации и более значительный акцент на социальных аспектах.
4. Модель Б. Скотта «Стратегия и структура» (1971) описывает три отдельных типа организаций, которые следуют в исторической последовательности. Согласно этой модели, фирмы развиваются от неформальной («шоу одного человека») до формализованной бюрократии, и затем до разнообразных промышленных конгломератов.
5. Л. Грейнер: «Проблемы лидерства на стадиях Эволюции и Революции» (1972) [5, 7, 10, 17]. Автор выделяет ряд факторов, важных для развития организации: возраст организации; размер организации; этапы эволюции; этапы революции; темпы роста отрасли. Организация в своем развитии проходит через пять эволюционных этапов, которые сменяют друг друга вследствие возникновения специфических кризисов, приводящих к революционным преобразованиям в организации:
Этап 1: Творчество (творческая или «интуитивная» фаза роста). Организация развивается благодаря реализации творческого потенциала основателей. Основное внимание сосредоточено на производстве и продаже нового продукта (услуги). Общение между сотрудниками носит скорее неформальный характер.
По мере роста организации наступает кризис лидерств, так как выросшее количество сотрудников уже не может эффективно управляться только неформальными методами и необходимо большее внимание уделять менеджерским функциям.
Этап 2: Направленный рост (развитие, основанное на руководстве), в основе которого – четко спланированная работа и профессиональный менеджмент. Характеризуется централизацией управления.
Углубляется функциональная специализация менеджеров низших уровней. Возникает кризис автономии, который заключается в различном понимании необходимой и достаточной свободы разных уровней управления: бюрократическая структура управления и концентрация большинства процессов принятия решений на ее верхних уровнях начинают ограничивать творчество менеджеров среднего звена.
Этап 3. Рост через делегирование. Происходит децентрализации организационной структуры. Мотивация улучшается на всех уровнях через делегирование полномочий и ответственности в принятии определенных решений с верхних уровней на более низкие. Компания становится в значительной мере диверсифицированным бизнесом. Проявляется кризис контроля - менеджеры высшего звена осознает потерю контроля над компанией в целом.
Этап 4: Рост через координацию. Преодоление кризиса контроля связано с изменениями в системе координации функционирования подразделений, составляющих организацию. В этот период в структуре организации выделяются стратегические подразделения, которые имеют достаточно высокую степень оперативной самостоятельности, но, вместе с тем, жестко контролируются из центра с точки зрения использования стратегических ресурсов организации: финансовых, технологических, трудовых и т. п.
Сложность систем и процедур начинает превышать их целесообразность. Появляются своеобразные границы между топ-менеджментом и функциональными подразделениями организации. Все это приводит к кризису границ (кризису «красных записей» или кризису запретов).
Этап 4: Рост через сотрудничество. Для преодоления кризиса границ необходимо привлечение специалистов, способных разрешать межличностные конфликты. Объединение команды в организации на этом этапе может произойти благодаря общности интересов и ценностей. Нужно найти решение, позволяющее управлять большим и сложным механизмом организации без использования громоздких формальных и контролирующих процедур (необходим Ренессанс Творца - этапа творческого развития).
Создание в организации команды единомышленников дает ей новый импульс к развитию. Данная стадия не является последней. Она лишь указывает на логическую завершенность определенного цикла развития организации. Л. Грейнер считает, что эта стадия может завершиться кризисом психологической усталости или доверия, когда все устают от работы как единая команда.
Данная модель имеет ряд ограничений [10]:
Во-первых, развитие организации фактически отождествляется с ее ростом, и в целом эта модель может быть применена только к очень большим компаниям.
Во-вторых, модель не имеет логического завершения, так как автор не сформулировал, какого рода кризис должен последовать за этапом сотрудничества.
В-третьих, модель описывает не развитие организации, а трансформацию со временем ее системы управления.
6. У. Торберт: «Ментальность членов организации» (1974). Развитие организации осуществляется параллельно процессу, проходящему от индивидуальности и разрозненности групп к чувству принадлежности к коллективу. Модель содержит девять стадий развития организации. При этом не уточняются механизмы развития.
7. Ф. Лиден: «Функциональные проблемы» (1975). На различных стадиях своего развития организации имеют проблемы, мешающие нормальному функционированию: проблема адаптации к окружающей среде, захват определенного сегмента рынка, приобретение ресурсов, достижение поставленных целей, поддержка образцов поведения. Первое, на чем фокусируется организация, по мнению Ф. Лидена, это адаптация и завоевание своей ниши в изменяющейся внешней среде. Это достигается, в основном, посредством введения инноваций. На второй стадии основными задачами являются приобретение ресурсов и развитие методов работы процедур. Третья стадия характеризуется приданием особого значения постановке целей и получению прибыли. На четвертой стадии акцент делается на поддержании поведенческих паттернов и институализации структур.
8. Д. Кац и Р. Кан: «Структура предприятия» (1978). Организационная структура, по мнению авторов, является отражением изменений, происходящих в организации в зависимости от стадии ее развития.
Исходя из этого, рассматриваются три стадии развития организации:
 стадия простых систем;
 устойчивая стадия предприятия;
 стадия разработки структур.
Представление организации в качестве открытой системы, активно взаимодействующей с внешней средой, позволило авторам предположить, что главные предпосылки успешной деятельности находятся не внутри организации, а вне ее. Также это представление выполняет функцию методологического принципа организации и анализа данных, полученных в результате диагностики конкретной организации.
9. И. Адизес: «Теория жизненных циклов предприятия» (1979) [1, 10]. Развивая идеи Л. Грейнера, Ицхак (Айзек) Адизес предположил, что развитие организации, подобно функционированию биологических систем (прослеживается в названии отдельных этапов), носит циклический характер и состоит из десяти этапов: выхаживание, младенчество, «давай-давай» (go-go), юность, расцвет, стабильность, аристократия, ранняя бюрократия (охота за ведьмами), бюрократия, смерть.
И. Адизес детально описывает каждый этап модели не только с точки зрения управленческих технологий, но и корпоративной культуры и организационного климата. Он отмечает, что на каждой стадии роста организации возникают проблемы, которые делятся на болезни роста и организационные патологии.
Автор показал, что в отличие от биологических систем, организация в состоянии расцвета может находиться долгое время, при условии обеспечения правильного стратегического и тактического управления. Если организация попадет в одну из «ловушек», то прекращает свое существование даже до достижения расцвета. Кроме этого организация имеет возможность, даже находясь на стадии спада, восстановиться и продолжить свое развитие.
И. Адизес не уточняет параметр роста организации (по вертикали), отмечая, что конкретный параметр зависит от отрасли [10, 14].
10. Дж. Кимберли: «Внешний социальный контроль, структура работы и отношения с окружающей средой» (1979). Автор утверждает, что первая распознаваемая стадия развития возникает еще до фактического создания организации. На этой стадии происходит выстраивание ресурсов и формирование будущей идеологии. Все это приводит к переходу на вторую стадию развития, включающую выбор «главных схем перемещения», найм персонала. Третья стадия включает формирование идентичности. На четвертой стадии правила становятся более жесткими, структура - формализованной, организация становится более консервативной и предсказуемой в ответ на давление внешней среды.
11. Модель Д. Миллера и П. Фризена (1984) [19, 20]. Авторы определяли стадии развития через четыре параметра: стратегию, структуру, организационную среду и стиль принятия решений. Основные стадии жизненного цикла организации включают в себя: создание (рождение), рост, зрелость, упадок (спад).
Последняя стадия не обязательно должна завершаться ликвидацией организации - возможным считается ее возрождение или преображение (расцвет).
Разработаны критерии для определения, на какой стадии развития находится организация, одним из них является уровень продаж.
12. Э. М. Коротков (2003) предложил модель, включающую пять стадий жизненного цикла организации [3]:
Первая стадия - эксплерентная, характеризует рождение предприятия и формирование его первоначальной структуры.
Вторая стадию развития - патиентная, характеризуется тем, что предприятие завоевывает какой-либо сегмент рынка, упрочняет свои рыночные позиции, вырабатывает конкурентные стратегии.
Третья стадия развития - виолентная. В этот период предприятие достигает зрелого состояния, устойчивого положения на рынке. Конкурентоспособность его высока, оно чувствует себя уверенно.
Четвертая стадия - коммутантная, которая представляет собой состояние предприятия в период упадка, старения, когда наиболее значимые параметры жизнедеятельности заметно ухудшаются, а развитие, понимаемое как дальнейшее совершенствование, теряет смысл, заходит в тупик.
Пятая стадия - леталентная, характеризуется деструктуризацией предприятия, прекращением его существования в прежнем виде. Это, распадающиеся предприятия в связи с невозможностью их эффективного функционирования, или предприятия, на которых происходят диверсификация с глубоким изменением профиля деятельности и полной или частичной заменой прежних технологических процессов, а также сменой персонала.
13. Д. Лестер, Дж. Парнелл, А. Каррагер (2003), разработали эмпирическую шкалу для измерения стадий жизненного цикла организации, с помощью которой можно предсказать изменение характеристик организации при переходе с одной стадии жизненного цикла на другую [18].
14. Мироненко Ю.Д., Тереханов А.К. (2004) предлагают линейную модель, выделяя пять уровней организационного развития компании:
 реализованная бизнес-идея;
 структуризация (формализация бизнес-структур и рациональное управление функциями);
 рациональное управление процессами (оптимизация бизнес-процессов);
 рациональное управление потенциалом компании;
 рациональное управление нематериальными активами предприятия.
В отличие от модели Л. Грейнера, эта модель отражает зависимость уровня развития компании от затрат на ее организационное развитие. Под затратами на организационное развитие компании понимаются затраты на организационные мероприятия, которые должна проводить компания для преодоления кризисных точек [13].
Однако эта модель описывает развитие системы управления, а не организации в целом.
15. Е. Емельянов и С. Поварницына (2006) выделяют четыре этапа жизненного цикла организационного развития, для каждого из которых характерна определенная система взаимоотношений между сотрудниками, организацией и внешней средой [8]:
Этап «Тусовка» - преобладают неформальные отношения, равноправие, идеологическое (харизматическое) лидерство и непрофессиональное управление. Особенности деятельности определены технологическим процессом, регламентом, руководителем.
Этап «Механизация» - повсеместная формализация отношений, процессов и процедур. Организация переходит к регулярному менеджменту. Значительно углубляется разделение труда, составляются подробные должностные инструкции и правила внутреннего распорядка. Большое значение придается стандартизации и утилитарности. Нововведения встречают существенное сопротивление.
Этап «Внутреннее предпринимательство» - главной задачей организации, которая фактически представляет собой несколько разных бизнесов, становится повышение эффективности деятельности.
Имеет место широкое делегирование полномочий, децентрализация власти, внутренние предпринимательские инициативы сотрудников и подразделений, которые регулируются детально разработанной политикой и стратегией организации. Важнейшими ценностями становится профессионализм сотрудников, способность добиться поставленной цели максимально эффективным образом. Часто формируются командные отношения и способы работы.
Этап «Управление качеством» - компания нацеливается на захват стратегических приоритетов на рынке через создание собственных стандартов качества. Высочайший уровень производства основывается на внедрении и развитии идеологии «внутреннего клиента», когда каждое подразделение компании становится заказчиком для одних подразделений и исполнителем для других. Однако в целом технологическая цепочка ориентирована на конечный результат, работает на клиента организации.
Авторы модели уточняют, что каждый из этих макроэтапов подразделяется на шесть стадий: формирование, рост, стабилизация, стагнация, кризис, распад. Как правило, смена этапов сопровождается значительными трансформациями внутри организации при попытке разрешить кризис каждого отдельного этапа.
В исследовании Дж. Агарони, Х. Фалька и Н. Иехуды (2006) со ссылкой на подход, сложившийся в рамках теории жизненного цикла предприятия, выделяется четыре основных стадии развития. При этом отмечается, что главные различия в тенденциях развития предприятия на различных стадиях заключаются в таких характеристиках, как степень неопределенности, с которой сталкивается компания, структура активов и наличие возможностей для осуществления инвестиций [9].
Таким образом, проектирование процесса развития организация, с использованием модели жизненного цикла, позволяет исследовать ее текущее состояние, распознать свойственные каждому этапу цикла факторы риска с целью их нивелирования, идентифицировать слабые стороны, а также определить возможности для более прогрессивного роста. В этом контексте модель жизненного цикла — специфический управленческий инструмент, который можно «примерить» для любой организации в целях разработки конкретного плана действий, в том числе на долгосрочную перспективу.

Как сделать библиотеку центром притяжения молодёжи? Что необходимо для её развития? «Библиотеки должны обслуживать молодёжь не потому, что это хорошо для самих библиотек, а потому, что это хорошо, прежде всего, для молодых людей. То, что хорошо для молодёжи, полезно и для общества» – этот принцип действий американских библиотекарей. Молодые читатели - это наиболее мобильная и активная часть читателей библиотеки.

Сегодня библиотечное пространство – еще и виртуальное пространство библиотеки. Нужно вести работу на виртуальной «молодёжной площадке» – в Интернете, где можно разместить библиотечные анонсы и новости. Для удобства читателей специалисты библиотеки должны сочетать традиционные и электронные виды информационно-библиографического обслуживания. Главным информационным продуктом библиотеки является электронный каталог. То, что читатели могут теперь пользоваться электронными ресурсами библиотеки, меняет к лучшему их представления о ней.

Continue reading →

Возрастные границы молодого поколения предопределяют его психологические особенности. Если в биологическом смысле молодость – это период достижения физиологической зрелости, а в социальном – достижение самостоятельности в принятии решений, то в психологическом смысле, для каждого индивида, молодость – это период формирования характера и самоидентификации. Формирование характера включает в себя: самосознание, мировоззрение, критическое отношение к окружающему миру.

Самосознание – это целостное представление индивида о самом себе, эмоциональное отношение к самому себе, самооценка своей внешности, интеллекта, морально-волевых качеств, осознание своих достоинств и недостатков. Самосознание выступает источником целенаправленного самосовершенствования и самовоспитания молодого человека.

Мировоззрение – это целостная система взглядов, знаний и убеждений индивида, его жизненная философия, которая опирается на усвоенную ранее значительную сумму знаний и сформировавшуюся способность к абстрактно-теоретическому мышлению, без чего разрозненные знания не складываются в единую систему. Мировоззрение становится основой взаимодействия молодого человека с социальным окружением.

Критическое отношение к окружающему миру – это стремление индивида заново и критически осмыслить все окружающее, самоутвердиться, создать собственные теории смысла жизни. Для молодого человека свойственны максимализм суждений, своеобразный эгоцентризм мышления – разрабатывая свои теории, он ведет себя так, как если бы мир должен был подчиняться его теориям, а не теории действительности (6,с. 46; 90, с. 250).

На формирование характера значительное влияние оказывает окружающая молодого человека социальная среда. Если социальное окружение не уделяет должного внимания его развитию, то индивид становится неуравновешенный и вспыльчивый или, напротив, скрытым и замкнутым. Если же речь идёт о гиперопеке со стороны социального окружения, то индивид становится эгоистичным и требующим поклонения. В обоих случаях у молодого человека подсознательно закрепляются искажённые механизмы становления собственного «Я» и осознания своего предназначения в обществе.

Отношение молодёжи к окружающей социальной среде неоднозначно, оно характеризуется стремлением доказать свою независимость и самобытность и сопровождается типичными поведенческими реакциями: пренебрежительное отношение к советам взрослых, недоверие и критика старшего поколения, иногда открытое противодействие. Молодой человек предпочитает опираться на моральную поддержку сверстников. Даже преступления среди молодежи, как правило, носят групповой характер, совершаются под влиянием группы.

Переход из подросткового возраста в юношеский и молодёжный сопровождается определёнными психологическими особенностями, которые, указывая на значительные индивидуальные различия, тем не менее, характеризуют ряд общих тенденций в развитии молодого поколения. Юноши и девушки, так же как и подростки, подвержены эмоциям, обидчивы, импульсивны, склонны к категоричным суждениям, к недостаточно продуманным поступкам. В юности, больше чем в других возрастах, наблюдаются быстрые, непредсказуемые и частые переходы от одного настроения к другому: от радости к унынию, от веселья к грусти, от эйфории к подавленности и т.д.

Итак, можно выделить следующие социально-психологические особенности молодого поколения:

-меняется отношение к себе и окружающему миру, формируется самооценка;

- появляется оценка собственных способностей, потребностей, осуществляется попытка построения определённых жизненных планов;

-для молодёжи характерна высокая степень эмоциональности в поведении;

-молодому поколению свойственно стремление к изоляции, одиночеству;

- в молодёжной среде изменяются приоритеты во взаимоотношениях: более значимыми становятся отношения со сверстниками, менее значимыми – отношения с представителями старшего поколения;

-для молодёжи характерна категоричность суждений, юношеский максимализм.

Современная российская молодёжь- это примерно 27 % от общей численности населения страны. Молодёжь, в силу своих социально-психологических, возрастных особенностей, выполняет социальные функции, порой противоречивые и не однозначные. С одной стороны, она отличается определёнными собственными ценностными ориентациями и недостатком жизненного опыта, с другой – является объектом и субъектом социализации, адаптации и воспитания со стороны взрослых. Молодёжи присуща социальная мобильность и экономическая инициатива, вместе с тем, налицо её неполная включённость в социально-политические отношения и некоторая индифферентность. Этим в значительной степени объясняется всё возрастающее внимание к молодёжи, которое активно демонстрируют разные страны, в том числе Россия(с4)1

«Государство поддерживает развитие библиотечного обслуживания наименее социально и экономически защищенных слоёв и групп населения, к которым отнесены пользователи детского и юношеского возрастов.»(2.ст.14)

«Закреплено право данных групп населения на библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных государственных детских и юношеских библиотеках, а также в библиотеках образовательных учреждений в соответствии с их уставами».(2,ст.8)

«Публичная библиотека должна стараться удовлетворять потребности всех групп общества, независимо от возраста, состояния здоровья, экономического или социального положения людей. Однако она несёт особую ответственность за удовлетворение потребностей детей и молодёжи».(3)

«Миссия библиотеки, придающей значение обслуживанию юношества, состоит в том, чтобы помочь личности успешно перейти от детства к взрослости, создавая как доступ к ресурсам, так и среду, отвечающую специфическим потребностям юношества для интеллектуального, эмоционального и социального развития» (4)

Задача привлечения молодых людей в стены библиотеки напрямую связана с проблемой её выживания как социального института: если сегодня молодёжь не пойдет в библиотеку, завтра она не приведёт туда своих детей.

Библиотека должна добиться того, чтобы её образ ассоциировался в сознании молодёжи:

1. с «домом» знаний и гарантом свободного доступа к информации;

2. с помощью в социальной и профессиональной адаптации;

3. со средой для реализации способностей, талантов;

4. с местом проведения интеллектуального досуга и общения.

Продукция собственного производства, выпускаемая предприятием общественного питания, контролируется по органолептическим и физико-химическим показателям, которые определяют полноту вложения сырья.

Работники ТПЛ, СТПЛ в соответствии со своими функциональными обязанностями производят отбор проб полуфабрикатов, обеденной продукции, кулинарных и кондитерских изделий.

Прежде чем производить отбор проб, работники обязаны ознакомиться с нормативно-технической документацией (НТД), в соответствии с которой готовится продукция.

Continue reading →

В зависимости от применяемых средств измерений методы подразделяются на измерительные, регистрационные, расчетные, социологические, экспертные и органолептические.

1.Измерительные методы базируются на информации, получаемой с использованием средств измерений и контроля, и с их помощью определяют такие показатели, как масса, размер, оптическая плотность, состав, структура и др.

Использование технических средств осуществляется в соответствии с методикой проведения измерений и предполагает использование приборов и реактивов.

Методика проведения измерений включает:

 • ·методы измерений;
 • ·средства и условия измерений, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению показателей качества;
 • ·формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды.
 • ·устный опрос;
 • ·распространение анкет-вопросников;
 • ·организация выставок-продаж, конференций, аукционов, совещаний, выставок, дегустаций и т.п.

Основными достоинствами измерительного метода являются его объективность и точность. Этот метод позволяет получать легко воспроизводимые числовые значения показателей качества, которые выражаются в конкретных единицах: граммах, литрах, ньютонах.

К недостаткам этого метода следует отнести сложность и длительность некоторых измерений, необходимость специальной подготовки персонала, приобретение сложного, часто дорогостоящего оборудования, а в ряде случаев и необходимость разрушения образцов.

Измерительный метод во многих случаях требует изготовления стандартных образцов для испытаний, строгого соблюдения общих и специальных условий испытаний, систематической проверки измерительных средств.

Все многочисленные методы исследования (измерительные методы), в зависимости от того, что является основанием для анализа, т.е. от вида используемого процесса, делятся на:

- методы осаждения - выделение из исследуемого раствора твердой фазы мало растворимого осадка.

- соосаждение - способность осадка, который выпадает из многокомпонентной системы, в большей или меньшей степени захватывать другие компоненты системы за счет сокристализации или адсорбции примеси на образующейся твердой фазе.

- экстракция - метод разделения, концентрирования и извлечения веществ из водной фазы в несмешивающуюся с ней органическую фазу.

- метод последовательных экстракций - применим для определения в водном растворе относительно мало экстрагируемых веществ в присутствии избытка родственного легко извлекаемого вещества.

Анализ ( метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования) бывает:

-элементарный - методы определения отдельных элементов. Основан на разложении вещества с образованием неорганических соединений, в который входит определяемый элемент, с последующим концентрационным определением полученного соединения.

-функциональный - методы количественного определения функциональных групп в органических соединениях. Основан на выполнении реакций, характерных для данной функциональной группы и изменении количества продуктов реакции или израсходованного элемента.

-молекулярный - методы определения индивидуальных соединений в их смесях. Основан на выделении соединения из смеси и проведением с этим веществом цветной реакции.

Методы анализа по точности делятся на:

-субъективные (визуальные методы определения окраски, помутнения и других свойств)

-объективные (определение концентрации одной из составных частей исследуемого объекта путем измерения одного из физических свойств с помощью приборов)

Методы анализа по массе навесок, взятых на исследование, делятся на:

- макроопределительные (масса навески от 0,1 г)

- микроопределительные (масса навески 10-3-10-2 г)

- полмикроанализ (масса навески 0,05-0,1 г)

- ультрамикроанализ (масса навески 10-4-10-12 г)

По природе аналитического сигнала методы можно подразделить на следующие группы:

1.1Физические методы - группа методов, основанных на измерении с помощью приборов физических свойств анализируемого вещества или раствора, зависящих от изменений количественного состава продукта.

При физических методах анализа применение химических реакций исключается. Физические методы имеют низкие пределы обнаружения, дают объективные результаты. Недостатки: они не всегда являются специфическими, т.к. на измеряемую величину оказывает влияние присутствие в продукте примеси.

Применяют для определения физических свойств продукции - плотности, коэффициента рефракции, вязкости, липкости и др. К таким методам относятся микроскопия, поляриметрия, колориметрия, рефрактометрия, спектроскопия, реология, люминесцентный анализ и др.

1.2 Химические методы - основаны на использовании химических реакций, при этом исследуют ход реакции, изменение состояния компонентов.

Отличаются высокой точностью, но невысокими пределами обнаружения. Некоторые являются длительными по времени.

Применяют для определения состава и количества входящих в продукцию веществ. Они подразделяются на количественные и качественные - это методы аналитической, органической и биологической химии.

1.3 Физико-химические методы (инструментальные) - большая группа методов, основанная на измерении физических свойств, проявляющихся в результате выполнения химических реакций.

Отличаются низкими ??? пределами обнаружения и быстротой. Это методы, в которых соединены способы разделения и определения нутриентов.

Позволяют определять большой спектр показателей качества, характеризуются большим диапазоном обнаружения, селективностью и экспресс-скоростью. они незаменимы при определении ультра малых количеств вещества (1010%). Могут быть включены в автоматизированную технологическую линию.

1.4 Биологические методы – делят на микробиологические и физиологические

Микробиологические методы - определение количества вещества в сырье на основе использования микробиологических культур на биологических подопытных животных. Эти методы основаны на том, что для жизнедеятельности, роста и размножения микроорганизмов необходима среда оптимального состава.

Их используют для определения пищевой и биологической ценности продукции. Физиологические методы применяют для установления степени усвоения и переваривания питательных веществ, безвредности, биологической ценности. Микробиологические метода применяют для определения степени обсемененности продукции различными микроорганизмами.

Инструментальные методы анализа широко применяются:

- при изучении химического состава сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,

- в виду их физико-химических, биологических и технологических возможностей

- для создания оптимальных технологических процессов для переработки сырья с максимальной пользой и наилучшими производственными показателями.

- для определения концентраций загрязняющих веществ в продуктах.

И настоящее время широко применяются самые современные физические и физико-химические методы анализа:

 • ∙ электрохимические,
 • ∙ спектральные,
 • ∙ методы глубокого разделения - хроматография
 • ∙ реологические методы
 • ∙ потенциометрический метод анализа
 • ∙ вольтамперометрические методы анализа

Реологические методы - позволяют определить структурные характеристики, прогнозируемые сроки хранения и реализации, консистенцию.

Потенциометрический метод анализа связи с использованием различных ион-селективных электродов (рН-метод) и потенциометрическое титрование.

Вольтамперометрические методы анализа (в частности полярография - виды полярографии: классическая, осциллографическая, дифференциальная, переменно-токовая, импульсная и др.) применяются в практике заводских и научно-исследовательских лабораторий. Полярографический анализ применяют для определения таких биологически активных соединений, как белки, аминокислоты, углеводы, витамины, а также микроэлементов и следов тяжелых металлом. Можно одновременно определить несколько элементов, например медь, свинец, олово и цинк, при их совместном присутствии.

Спектральные методы анализа - одни из самых распространенных и широко применяемых методов. Они позволяют получить наиболее полную информацию о важнейших свойствах вещества и устанавливать содержание веществ в объектах в диапазоне от 30- 40 % до 10-3 %.

К этим методам относят атомно-эмиссионный, спектрофотометрический, атомно-абсорбционный, нефелометрический, турбидиметрический, люминесцентный, а также рефрактометрический и поляриметрический.

В настоящее время разработано большое число фотометрических методов анализа. Они основаны на способности растворов поглощать электромагнитное излучение в видимой, ультрафиолетовой (близкой и дальней) и инфракрасной областях спектра. Их используют для определения большинства химических элементов (железа, меди, кобальта, никеля, хрома) и многих органических соединений (сахаров, белков, аминокислот и т.д.). Фотометрические методы применяют также для определения степени окисленности жиров, содержания пектиновых веществ, фенольных соединений, витаминов.

С помощью ИК-спектрометрии определяют содержание белка, жира и лактозы в пищевых продуктах, пестицидов, витаминов, пищевых красителей, а также контролируют технологические процессы при переработке сырья. Этот метод позволяет получать достаточно полную информацию о строении и составе веществ.

Для исследования продуктов используют флуоресцентное излучение, при этом источником возбуждающего электромагнитного излучения служит УФ-излучение или видимый свет с длинами волн от 250 до 500 нм. Люминесценцию наиболее широко применяют для идентификации и количественного определения витаминов, белков, жиров, углеводов и других веществ.

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) основана на резонансном взаимодействии магнитных моментов ядер и электронов, находящихся в сильном постоянном магнитном поле с перпендикулярным полем радиочастотного или микроволнового диапазона. Главное применение метода ЯМР - это определение отдельных компонентов (влаги, жира) без их предварительного разделения, а также структурные исследования веществ. В последние годы появились методы импульсного ЯМР, что привело к значительному расширению возможности применения этого метода и повышению точности определения.

С помощью методов хроматографии изучают состав и качество пищевых продуктов. Анализ основан на разделении смеси веществ сорбционными способами в динамических условиях. Это один из наиболее универсальных и эффективных методов разделения и анализа сложных органических и неорганических соединений.

Среди хроматографических методов широкое распространение получила газовая хроматография. С ее помощью можно разделить, идентифицировать и количественно определить большое число веществ: смеси углеводородов, летучие жирные кислоты, спирты, эфиры, альдегиды, кетоны, витамины, аминокислоты, углеводы и другие сложные соединения. Газовая хроматография позволяет идентифицировать ароматические компоненты пищевых продуктов. В последнее время получили распространение газохроматографические методы определения свободных жирных кислот, остаточных количеств пестицидов в молоке.

Ионообменную хроматографию используют как метод разделения и выделения веществ, предшествующий их количественному определению. Этот метод применяют для определения белков, аминокислот, хлорида натрия в молочных продуктах и т. д.

Наряду с рассмотренными методами, применяют и такие, как масс-спектрометрию, электрофоретические и другие новейшие методы исследования.

Использование реологических методов исследования позволяет получать готовые продукты постоянного, заранее заданного качества; научно обосновать понятия существенных аспектов качества; совершенствовать технологические процессы; применять высокопроизводительное непрерывно действующее автоматически управляемое оборудование; «конструировать» те или иные виды пищевых продуктов и т. д.

Современные физические и физико-химические методы исследования способствуют повышению надежности технохимического контроля на предприятиях и улучшению качества готовых продуктов.

2.Регистрирующие методы - это методы определения показателей качества продукции, осуществляемые на основе наблюдения и подсчёта числа определенных событий, предметов и затрат. Эти метода основываются на информации, получаемой путем регистрации и подсчёта определённых событий, например, подсчета числа дефектных изделий в партии и т.д.

Вопрос:

Могут ли данные методы гарантировать качество продукции по результатам единичных измерений?

3. Расчетные методы отражают использование теоретических и эмпирических зависимостей показателей качества продукции от её параметров. Эти методы применяют в основном при проектировании продукция, когда она ещё не может быть объектом экспериментального исследования. Этим же методом могут быть установлены зависимости между отдельными показателями качества продукции.

Вопрос:

Расчетные методы позволяют установить ...

4. Органолептические методы - методы, осуществляемые на основе анализа восприятий органов чувств (зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса). Значения показателей качества находят путём анализа полученных ощущений на основе имеющегося опыта

Органолептические свойства - это свойства объектов, оцениваемые органами чувств человека (вкус, запах, консистенция, окраска, внешний вид и т.д.) Органолептический анализ пищевых и вкусовых продуктов проводится посредством дегустаций, т.е. исследований осуществляемых с помощью органов чувств специалиста - дегустатора без применения измерительных приборов.

При этом методе не исключается использование некоторых технических средств (кроме измерительных и регистрационных), повышающих разрешающие способности органов чувств человека, например, лупы, микрофона с усилителем громкости.

Органолептический метод прост, всегда используется первым, часто исключает необходимость использования измерительного метода (дорогостоящее определение), требует малых затрат времени. Кроме доступности и простоты этот метод незаменим при оценке таких показателей качества, как запах, вкус.

Разновидностью органолептического метода являются:

 • ∙ сенсорный,
 • ∙ дегустационный,
 • ∙ экспертный,
 • ∙ социологический анализы.

Сенсорный анализ применяется для оценки качества продуктов питания. В результате определяют цвет, вкус, запах, консистенцию пищевых продуктов.

Дегустационный метод предполагает апробирование пищевых продуктов. Результаты дегустации зависят от квалификации эксперта, соблюдения условий дегустации: нельзя курить, использовать пахучие вещества, в том числе парфюмерию.

Несмотря на существенные преимущества органолептического метода, он имеет недостаток, выражающийся в его субъективности.

Очевидно, что точность и достоверность значений показателей качества, определяемых данным методом, зависит от способностей, квалификации, навыков и индивидуальных особенностей людей, определяющих соответствующие параметры свойств продукции.

5. Экспертный метод определения показателей качества основан на учете мнений специалистов - экспертов. Эксперт - это специалист, компетентный в решении конкретной задачи.

Экспертные методы оценки качества продукции применяют при невозможности или нецелесообразности по конкретным условиям оценки использовать расчётные или измерительные метода, при недостаточном количестве информации, при необходимости разработки специальных технических средств и т.п.

Их используют самостоятельно или в сочетании с другими методами:

 • ∙ при оценке уровня качества продукции в соответствии с нормативно-технической документации на продукцию и качество продукции(в баллах),
 • ∙ при выборе наилучших решений, реализуемых в управлении качеством продукции,
 • ∙ для классификации оцениваемой продукции потребителем,
 • ∙ для определения номенклатуры и коэффициентов весомости показателей качества;
 • ∙ для выбора базовых образцов и определения значений базовых показателей: измерения и оценки показателей с помощью органов чувств,
 • ∙ при оценке единичных показателей, значения которых определены расчетным или измерительным методом,
 • ∙ для определения комплексных показателей качества и в других случаях.
 • ∙ при определении обобщенных показателей на основе совокупности единичных и комплексных показателей качества, а также при аттестации качества продукции.

Оценка уровня качества продукции - это совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми. При проведении экспертной оценки качества продукции представляют в виде иерархической структуры.

Обобщенные показатели относят к самому высокому уровню, а групповые комплексные - к нижерасположенным. На нижнем уровне структурной схемы находятся единичные показатели. Число уровней иерархии определяется сложностью продукции, количеством показателей, целью и требуемой точностью.

Экспертный метод является совокупностью нескольких различных методов, которые представляют собой его модификации. Известные разновидности экспертного метода применяются там, где основой решения является коллективное решение компетентных людей (экспертов).

Квалификация эксперта определяется не только знанием предмета обсуждения. Учитываются специфические возможности эксперта.

Например, в пищевой промышленности при оценке качества продуктов питания учитывают возможности эксперта воспринимать вкус, запах, а также его состояние здоровья. Эксперты, оценивающие эстетические и эргономические показатели качества, должны быть хорошо осведомлены в области художественного конструирования.

При использовании экспертного метода для оценки качества формируют рабочую и экспертную группы (комиссии технические, дегустационные в др.).

Рабочая группа организует процедуру опроса экспертов, собирает анкеты, обрабатывает и анализирует экспертные оценки.

Экспертная группа формируется из высококвалифицированных специалистов в области создания и использования оцениваемой продукции: товароведы, маркетологи, дизайнеры, конструкторы, технологи и другие. Желательно, чтобы экспертная группа формировалась не для одной экспертизы, а как постоянно функционирующий орган с достаточно стабильным составом экспертов. При оформлении экспертной группы учитывают психофизиологические возможности эксперта и состояние его здоровы. Эксперт должен быть компетентным, деловитым и объективным.

6. Аналитические методы органолептического анализа (разновидность экспертного метода) основаны на количественной оценке показателей качества и позволяют установить корреляцию между отдельными признаками. К аналитическим относятся методы парного сравнения, треугольный, дуо-трио, ранговый, балльный и др.

Дегустационная комиссия должна состоять из 5 - 9 человек, обладающих специальными знаниями, навыками и проверенной чувствительностью.

Среди аналитических методов можно выделить группы качественных и количественных различительных тестов.

Методы качественных различий позволяют ответить на вопрос, есть ли разница между оцениваемыми образцами по одному из показателей качества (вкусу, запаху, консистенции, внешнему виду) или общему впечатлению о качестве, но не отвечают на вопрос, какова разница между образцами. К этой группе относятся методы сравнения: парного, треугольного, два из трех (дуо-трио), два из пяти. Они основаны на сравнении двух подобных образцов со слабовыраженными различиями. Образцы могут быть представлены в виде пары (парный метод), в виде проб из трех образцов (два из которых идентичны) или в виде проб из пяти образцов (один образец повторяется в пробе два раза, другой - три раза). Пробы должны быть закодированы.

Метод применяется в тех случаях, когда следует убедиться, имеются ли различия между двумя образцами продукта. Эти тесты применяют также при отборе дегустаторов,

К количественным различительным тестам относятся методы индекса разбавления и метод scoring. Эти методы позволяют количественно оценить интенсивность определенного свойства или уровень качества продукта в целом.

Метод индекса разбавлений предназначен для определения интенсивности запаха, вкуса, окраски продукта по величине предельного разбавления. Метод состоит в том, что жидкий продукт подвергают ряду возрастающих разбавлений до получения концентрации, при которой отдельные показатели не улавливаются органолептически. Показатель (индекс) вкуса, запаха, окраски выражается числом разбавлений или процентным содержанием исходного вещества в растворе.

Метод scoring основан на использовании шкал графических и словесных. Дегустатору предлагают два образца продукта, для которого оцениваемая характеристика имеет минимальное и максимальное значение, и один образец, для которого интенсивность характеристики не известна. При сравнении третьего образца с двумя первыми оценивается относительное значение характеристики и отмечается на шкале перпендикулярным штрихом с учетом расстояния от обоих концов.

Метод scoring (баллов) позволяет количественно оценить качественные признаки продуктов и открывает большие возможности для изучения корреляции между органолептическими свойствами продуктов и объективными параметрами измеряемыми инструментальными методами.

7. Социологический метод определения показателей качества основан на сборе и анализе мнений фактических и возможных потребителей продукции. Этот метод применяют для определения коэффициентов весомости.

Сбор мнений потребителей осуществляется различными способами:

Для получения достоверных результатов требуются научно обоснованная система опроса, а также методы математической статистики для сбора и обработки информации.

Социологический метод широко используют на стадии выполнения маркетинговых исследований, при изучении спроса, для определения показателей качества, оценки качества. Например, для выяснения требований, которым должен удовлетворять белый хлеб, разрабатывается опросный лист. Листы пересылаются по почте, при общении с покупателями в торговых точках.

Для обработки полученной информации нужно учитывать средний балл и количество будущих покупателей, которые за данный образец высказались. Затем определяют суммы баллов каждого из параметров и общую сумму баллов. Далее оценивают коэффициенты весомости каждого параметра и проверяют результаты суммированием.

8. Методы потребительской оценки ставят своей целью проверку реакции потребителей в связи с изменением рецептуры и технологических режимов. Одновременно с новым продуктом необходимо оценить существующий продукт, приготовленный традиционным способом. Поскольку потребители очень разные, рекомендуется соблюдать следующие условия:

 • ∙ к оценке привлекать широкий круг потребителей предпочтительно того региона, где продукт будет реализовываться. При этом следует ориентироваться на мнение такой категории лиц, для которой продукт предназначен. Например, к оценке качества изделий детского назначения привлекать детей соответствующего возраста и их родителей,
 • ∙ результат потребительской оценки будут более достоверными, если к дегустациям продуктов одной товарной группы привлекать постоянный коллектив оценщиков, предварительно прошедших ознакомление с правилами проведения дегустаций и применяемыми методами.
 • ∙ среднее значение показателей качества, их доверительные границы и интервалы распределения;
 • ∙ законы распределения показателей качества;
 • ∙ коэффициенты корреляции;
 • ∙ параметры зависимости исследуемого показателя качество от других показателей или числовых характеристик факторов, влияющих на исследуемый показатель качества,
 • ∙ сравнивать среднее значение или дисперсии исследуемого показателя для двух или нескольких единиц в целях установления случайности или закономерности различий между ними.

9. Статистические методы основаны на определении значений показателей качества продукции с использованием методов теории вероятности и математической статистики.

Область применения статистических методов чрезвычайно широка и охватывает весь жизненный цикл товара (проектирование, производство, использование и т.д.).

Статистические методы применяются в системах качества, при сертификации продукции систем качества. Методы математической статистики позволяют с заданной вероятностью проводить оценку качества изделий. Статистические методы способствуют сокращению затрат времени на контрольные операции и повышению эффективности контроля.

С помощью статистических методов можно определить:

При проведении статистического контроля принимается решение о приемке или забраковывании всей партии продукции по результатам контроля выборки.

Статистические методы можно использовать по всему жизненному циклу продукции, от определения требований в самом начале до их выполнения в конце.

Следует отметить, однако, что наиболее объективную информацию можно получить, только используя измерительные методы. По сравнению с органолептическим анализом они более длительные и сложные, но лишены субъективности эксперта.

Скачать

Особенности проведения внутреннего аудита на предприятиях малого бизнеса

Учитывая, что малые предприятия (кроме ИП), не освобождены от ведения бухгалтерского учета, составляют они и бухгалтерскую отчетность. А потому важно обеспечить достоверность сведений о финансовом положении малого предприятия, его финансовых результатах и движении денежных средств. Аудит как на раз направлен на то, чтобы представить пользователям квалифицированное мнение о достоверности составленной отчетности

Конечно, малое предприятие всегда может провести аудит на добровольных началах. Однако в некоторых случаях заказывать аудит своей финансовой отчетности малые предприятия обязаны. Ведь сам по себе статус малого предприятия не является основанием для освобождения от аудита.

Чтобы малые предприятия в 2019 году подлежали обязательному аудиту, достаточно, например, чтобы объем выручки за 2018 год превысил 400 млн. рублей или сумма активов бухгалтерского баланса на 31.12.2018 оказалась выше 60 млн. рублей.

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ не предусматривает какие-либо особенности аудита в отношении малых предприятий. В то же время, такие особенности могут содержаться в стандартах аудиторской деятельности саморегулируемой организации, членом которой является аудиторская компания, или даже в правилах самой аудиторской компании. Ведь некоторые особенности аудита малых предприятий при проведении проверки стоит учитывать. Так, для малого предприятия может быть особенно характерно, например:

ограничение или отсутствие разделения полномочий сотрудников, которые отвечают за ведение бухучета и подготовку отчетности;
преобладающее влияние владельца или руководителя на все стороны деятельности малого предприятия.
контроль остатков на балансе;
изучение отчетности;
арифметическая и нормативная проверка;
калькуляция и свод цифр;
хронологический свод (проверка совпадений дат и сроков);
изучение отдельных документов юридическими специалистами.
оценки эффективности бизнес-процессов;
изучения условий хранения;
эксплуатации активов.
в форме собственной службы внутреннего контроля / аудита;
внедрение аутсорсинга (полная либо частичная передача функции внутреннего контроля / аудита специальной компании либо постороннему консультанту);
внедрение косорсинга (создание органов внутреннего контроля / аудита в организации, но в некоторых случаях х с привлечением профессионалов из специальной организации либо наружного консультанта).
на современном этапе развития аудита в Российской Федерации деятельность подавляющего большинства аудиторов ограничивается только проверкой надежности финансовой отчетности. Но больший интерес для клиентов представляет возможность использования услуг аудитора в качестве компетентного консультанта. Отталкиваясь от того факта, что существует заинтересованность клиента в существенном спросе на рынке аудита, мы можем представить, что развитие аудита воздействует на расширение его консультационных услуг;
аудиторские отчеты носят постфактумный характер, в то время как большинству пользователей также нужно всесторонне изучить возможности развития компании в будущем, полностью изучить возможности его бизнеса. Эти трудности лежат в основе положительного развития внутреннего аудита как финансового явления, который синтезирует не только контроль, но и ряд прочих функций.
часто проводить переоценку контроля;
смотреть за ежедневным ходом операций;
уделять внимание не только показателям, но и на процесс работы сотрудников;
развивать самоконтроль сотрудника;
включить подчиненных в разработку способов и методов контроля;
остерегаться подчиненных, выступающих против контроля;
ввести систему мотивации и вознаграждения при достижении любого полезного эффекта.
Принятие во внимание таких особенностей может повлиять на планирование аудита малого предприятия, порядок оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, получение аудиторских доказательств.

Несмотря на то, что с 01.01.2017 аудиторская деятельность в РФ ведется в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), при планировании аудита субъекта малого предпринимательства можно обратиться также к Правилу (стандарту) аудиторской деятельности «Особенности аудита малых экономических субъектов» (одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 11.07.2000 Протокол № 1).

Что касается МСА, то особенности аудита малых предприятий часто включаются в качестве отдельных подразделов в стандарты.

Например, в МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» особенности малых организаций рассматриваются с точки зрения планирования общей стратегии аудита, руководства, контроля, обзорной проверки и документации.

Программа внутреннего анализа малого предприятия составляется параллельно с планом, имеет свободную форму. Все пункты, подразделы вписываются в соответствии с поставленными задачами. Данная проверка делится на три этапа: подготовительный, сбор данных, составление выводов. В проверке принимают участие все специалисты аудиторского отдела. Обязательно формируется чек-лист. Проводится[2]:

Аудит кассы и расчетных операций

Задача аудита кассы, расчетных операций заключается в том, чтобы сверить нормативную документацию с бухгалтерской отчетностью, проверить их точность, законность, прозрачность ведения документации. Это необходимо для того, чтобы избежать возможной ответственности перед налоговой службой, проверкой. Нормы ведения бухгалтерии описаны в указе ЦБ РФ №40.

Задача каждого специалиста – это грамотное составление финансовых документов (актов, квитанций, учета потока денежных средств). Среди основных нарушений можно выделить неправильный контроль кассовых сбережений, неверный учет прихода, расхода, ошибки в оформлении документов на оплату, выдачу заработной платы, отсутствие квитанции за те или иные операции.

Аудит основных средств и нематериальных активов

Порядок проведения данного контроля составляется на основании данных о наличии, передаче в актив малой компании тех или иных средств или нематериального владения (патенты, сертификация, акции). Изначально изучаются условия хранения средств, их наличие, объемы, структура. После этого составляется анализ по амортизации средств, финансовых затратах при хранении, обслуживании. Нематериальные активы изучаются на основании внутрифирменных стандартов, выписываются в отчетность с оценкой инвестиционной привлекательности, вероятной прибыли (трат).

Аудиторская проверка материальных ценностей

Учет, проверка материальных ценностей на том или ином малом предприятии проводится часто, входит в список общих условий проведения аудита. Процедура необходима для:

Проверка финансовых результатов и капитала малого предприятия

Положительным моментом проведения проверки финансовых результатов является возможность избежать риска налоговых штрафов. Редко когда менеджмент малого предприятия заказывает анализ капитала предприятия без оценки отчетности. В процедуру входит изучение денежных активов, оборота, формируются точные показатели прибыльности, выручки, формируется убыток по кварталам, месяцам. Это помогает руководству оценить всю финансовую ситуацию в организации, выделить для себя перспективные направления деятельности.

В задачи входит формирование стратегии будущего развития, составление детального плана по вероятной прибыли (составляется прогноз на основании данных рынка, текущих показателей компании). Финансовые результаты составляются на основании показателей продаж, объемов производства, курса валют, активов. Специалисты определяют достоверность информации, сравнивают документацию, подтверждают ее точность или указывают на ошибки.

Аудит финансовой отчетности

Изучение и проверка финансовой отчетности – важный параметр при проведении аудита. Финансовая документация формируется соответствующим отделом на малом предприятии. На основании этих документов подается налоговая отчетность

Во избежание аудиторского риска все работы ведутся только с актуальной документацией, информацией, подтвержденной на момент проверки. Среди аудиторов должны быть юридически грамотные специалисты, владеющие данными о законодательстве, всех изменениях, которые проводятся в сфере налоговых начислений, бухгалтерских отчетов. Только так заказчик может быть уверен в том, что получит объективный, точный результат (оценку финансовой отчетности).

1.4. Основные проблемы организации внутреннего аудита на предприятиях малого бизнеса и направления их решения
В современных рыночных условиях отношений между предприятиями усиливается конкурентность. Внутренний контроль в текущее время становится действенным инструментом для выживания и приспособления к таким условиям. Кроме того, при правильной организации системы внутреннего контроля предприятие имеет настоящую возможность не только «оставаться на плаву» перед лицом жесткой конкурентной борьбы, но даже занимать лидирующие позиции

Это выражает необходимость поддержания внутреннего контроля в организации, что диктует рынок.

Практический опыт показывает, что на предприятиях концепция системы внутреннего контроля отождествляется с концепцией системы внутреннего аудита.

Такая система может быть организована одним из следующих методов[5]:

Сложности, которые возникают на предприятиях из-за изменений как в экономике в целом, так и в финансовой работе самих компаний приводят к возникновению определенных вопросов в сфере аудиторской работы.

Главными из них являются [6]:

Для увеличения эффективности системы управления на предприятиях в рыночной экономике необходимо [7]:

Таким образом, в текущее время система внутреннего аудита чрезвычайно плохо развита на современных предприятиях. Управление большей части компаний считает применение внутреннего аудита дорогим и трудозатратным, однако они недооценивают значимость этой системы.

Отчетность российских компаний ненадежна, но не в направлении недооценки рисков. Скорее, наоборот, реальное положение дел характеризуется большей стабильностью, а часть дохода укрыта в официальных отчетах большей части компаний.

В итоге, законодательная реализация внутреннего контроля приведет к сближению настоящей и официальной отчетности, что, непременно, будет прибыльно государству, так как приведет к дополнительным поступлениям в бюджет [8].

Однако подобное сближение будет прибыльно для самих компаний, в связи с тем, что верная организация системы внутреннего контроля увеличит ее продуктивность и, как следствие этого, прирастит ее чистую прибыль. А также отражение в отчетности настоящих прибылей позволит компаниям привлекать инвестиции, что принципиально для многих фирм в условиях жесткой рыночной конкурентной борьбы.

Главным условием эффективности и объективности внутреннего аудита остается независимость внутренних аудиторов. Под независимостью понимается подчиненность внутренних аудиторов владельцам бизнеса (совету директоров)[9].

Важно понимать, что внутренний аудит нужен не только владельцам малой компании, но и топ-менеджменту. Правильная оценка существующей системы контроля, рекомендации по повышению эффективности управления, оценка эффективности деятельности, предоставление обоснованных предложений по их совершенствованию – необходимая информация для принятия правильных управленческих решений. Именно поэтому необходимо не только проведение аудита СМК, но и многосторонний аудит состояния компании. Только в этом случае внутренний аудит будет инструментом повышения эффективности и устойчивости бизнеса, что так необходимо компаниям в настоящее время в условиях кризиса в стране[10].

1.5. Внутренний аудит как инструмент повышения эффективности малых предприятий
В условиях неопределенности внешней среды, разделения функций владения и управления бизнесом роль внутреннего аудита резко возрастает. Хорошо налаженная работа внутренних аудиторов способствует оптимизации деятельности компании и выполнению обязанностей руководства.

В условиях развивающихся рыночных отношений роль современного внутреннего аудита постоянно возрастает и, в связи с этим, возрастает потребность в высококлассных специалистах в этой области.

Продуктивность службы внутреннего аудита почти во всем зависит от избранной методики его проведения.

Функционирование МСФО в условиях возрастающей финансовой нестабильности и рисков должно быть направлено на управление теми областями, которые способствуют улучшению деятельности компании. И это может быть лишь с внедрением научно аргументированных способов оценки рисков, изучения продуктивности контроля и оперативного информационного обеспечения [11].

Службе внутреннего аудита рекомендуется создать эталон (стандарт), регулирующий методологию аудита бизнес-действий и профессиональное поведение аудиторов в процессе проведения процесса аудита в целях увеличения его качества, в котором будут представлены советы по оптимизации бизнес-действий в организации.

Развитие форм внутреннего контроля является наиважнейшим направлением увеличения продуктивности системы управления современными малыми финансовыми субъектами. В числе форм внутреннего аудита более действенной, которая способна решить все задачи управления малыми предприятиями, является система внутреннего аудита малой организации.

Улучшение методики контроля внутреннего аудита, разработка его форм и видов становится определяющей задачей на современном этапе деятельности малых субъектов рынка. Совокупность используемых способов внутреннего аудита определяется в зависимости от его целевой направленности. Внутренний аудит определяется как одна из форм организации системы внутреннего контроля малого хозяйствующего субъекта, что позволяет предоставить ряд рекомендаций по управлению владельцам компании непосредственно по факту проверочных мероприятий.

Внутренний аудит предоставляет информацию обо всех выявленных значительных рисках, трудностях и нарушениях, надежности работы внутреннего аудита малого предприятия.

Задачей представленных советов аудиторов должно стать увеличение продуктивности бизнеса и обеспечение экономически действенной работы малых предприятий, ориентируясь на минимизацию бизнес-рисков.

В системе внутреннего аудита наиважнейшим является контроль эффективности работы, функциональное назначение которого определяется его принципами: оперативность, продуктивность использования ресурсов и результативность.

Главными контрольными процедурами аудита эффективности работы являются аналитические процедуры, которые были основаны на способах финансового и денежного изучения [12].

К сожалению, способы финансового и денежного изучения не получили широкого внедрения в аудите малых предприятий Российской Федерации. Фактически отсутствуют методические и научные разработки по использованию аналитических процедур при формировании аудиторских заключений о надежности характеристик отчетности.

Аудит хозяйственной работе малого финансового субъекта и его изучение ведутся, обычно, независимо друг от друга, что приводит к отсутствию связи между оценкой надежности характеристик аудируемой финансовой отчетности и показатели его изучения.

На практике это подтверждается тем фактом, что если российские специалисты в основном учитывают характер и источники собираемой информации, то западные исследователи делаю упор на определение основных процедур и способов ее сбора.

Ценность отдается проведению аналитических процедур, но не только исследованию финансовых документов, которые связаны с работой аудируемого лица. Внедрение аналитических процедур может быть более действенным, чем внедрение детализированных тестов исходя из убеждений сокращения времени и издержек на их реализацию.

Аудит с внедрением аналитических процедур позволит избрать лучший метод проведения контроля, сохранив при всем этом высокое качество работы аудитора.

Задачей аналитических процедур, как средства аудиторских доказательств, является выявление кризисных тенденций в работе малого хозяйствующего субъекта, арифметических и структурных просчетов при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка их существенности и воздействия на надежность характеристик отчетности.

Задачей аналитических процедур в системе эффективности внутреннего аудита является оценка динамики развития малого финансового субъекта, мониторинг денежного состояния, наличия кризисных и рисковых тенденций в работе, определение конкурентоспособности аудируемого субъекта в числе подобных компаний, выявление резервов и мобилизация их для увеличения рентабельности, эффективности и продуктивности. Все это делается в интересах и по указанию руководства организации[13].

Первоисточниками данных аудита эффективности являются балансовые характеристики, отчеты о финансовых итогах и остальные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, регистры бухгалтерского и налогового учета, первичные бухгалтерские документы.

В ходе проведения аудита эффективности хозяйственной работы малого финансового субъекта внутренний аудитор составляет аналитические таблицы, графики, диаграммы и оформляет их в виде рабочих документов. Одновременно аудитор может привлекать к проверке бухгалтерский и финансовый аппарат, юристконсультов, финансистов и управленческий персонал организации.

В процессе проверки внутренним ревизорам нужно получить данные о финансовом состоянии, денежных итогах, перспективах работы малого финансового субъекта и остальных качествах, которые связаны с работой компании.

Программа аудита эффективности включает ряд процедур контроля, структурированных в определенном порядке и последовательности действий аудиторов, необходимых для получения удовлетворительного количества аудиторских доказательств.

Оценка итогов проведенного аудита эффективности дает возможность аудиторам высказать мнение о функционировании малого хозяйствующего субъекта и найти пути его предстоящего развития. Внутренний аудит эффективности, его размер и цикличность, а также наиважнейшие направления проверки определяются владельцами и управленческим персоналом организации[14].

Для детализированного, углубленного изучения дебиторской и кредиторской задолженности в процессе аудита, кроме представленных способов финансового и денежного анализа, для проверки прогнозной информации нужно применять не только классические способы исследования, но также финансовые, математические и эвристические методы. Конкретизация используемых способов анализа в процессе аудита производится внутренними аудиторами с учетом задач, размера аудита, информационного обеспечения на базе их профессионального суждения и стандартизации аудиторских процедур.

В итоге, внедрение аналитических процедур в процессе аудита работы малого хозяйствующего субъекта приводит к выявлению областей потенциального аудиторского риска, что в конечном итоге содействует увеличению операционной продуктивности, более экономичному использованию ресурсов и росту рентабельности.

[1] Щербакова, Е. П. Внутренний аудит в системе управления холдингом: методический подход к идентификации объектов//Менеджмент. - 2018. - № 4

[2] Юнусова, Д.А. Значение и содержание внутреннего аудита организации / Д.А. Юнусова // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Общественные науки. - 2017. - № 2. - С. 19-25

[3] Медведчук, Е.П. Роль внутреннего аудита в системе управления экономическими субъектами / Е.П. Медведчук // Проблемы современной науки и образования. - 2017. - № 36 (118). - С. 40-43

[4] Павлюшкевич, Т.В. Проблемы и успехи внешнего контроля качества работы аудиторов // Вестник Академии знаний. - 2018. - № 1 (4). - С. 55-57

[5] Миронова, О.А. Внутренний контроль в организациях: проблемы и перспективы развития//Вопросы экономики и права. - 2018. - № 57. - С. 120-123

[6] Райимбердиева О. Р. Особенности проведения аудита на предприятиях малого бизнеса // Вопросы экономики и управления. — 2017. — №2. — С. 48-50. — [Электронный ресурс]. –Режим доступа: URL https://moluch.ru/th/5/archive/58/2113/ (дата обращения: 15.04.2019)

[7] Сонин А. Зачем компании внутренний аудит? / А. Сонин // Управление компанией. -2019. — № 8. – С. 18-20

[8] Растегаева Ф. С. Риск-ориентированный подход к системе внутреннего контроля. /Ф. С. Растегаева, Е. Ю. Марковникова // Молодой ученый. — 2016. — № 21 (125). — С. 469–471

[9] Растегаева Ф. С. Создание риск-ориентированного внутреннего контроля: анализ законодательной базы. / Ф. С. Растегаева, И. П. Сахирова, И. Н. Князева // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. — 2015. — № 3 (41). — С. 163–169

[10] Караев Э. Н. Сущность и виды внутреннего аудита // Молодой ученый. — 2016. — №4. — С. 394-397. — [Электронный ресурс]. –Режим доступа: URL https://moluch.ru/archive/108/26009/ (дата обращения: 15.04.2019)

[11] Васильева, Е.А., Гуськова Т.Н. Внутренний аудит как основополагающее звено развития внутрихозяйственного контроля в системе управления организацией / Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. - 2018. - № 4. - С. 125-127

[12] Беспалов, М.А. Модель внутреннего контроля ведения бухучета и составления бухгалтерской отчетности / М.А. Беспалов // Налоговый вестник. - февраль 2018 г. -№ 2

[13] Вахорина, М.В. Управленческая отчетность как объект внутреннего аудита//Финансовый менеджмент. -2017. -№3

[14] Дивеева С. А. Проблемы организации системы внутреннего контроля в кооперативах // Молодой ученый. — 2014. — № 4.2. — С. 92–96


Защита нарушенных прав не может быть признана эффективной, если судебные акты не исполняются в установленные сроки. На этот случай законодателем должны быть предусмотрены эффективные механизмы принудительного исполнения судебных актов. В государстве эффективное и своевременное исполнение судебных решений является показателем успешного функционирования судебной системы, а также государственных органов в целом. Без реального исполнения судебных решений на практике невозможно осуществить защиту нарушенных прав. Безупречное с юридической точки зрения судебное решение сводит на нет его не эффективное исполнение, поскольку таким решением не гарантируется ни быстрое ни полное восстановление нарушенных прав, ни происходит предупреждение противоправного поведения в будущем для иных лиц. В настоящее время отсутствуют реальные гарантии исполнения судебных решений. Стоит отметить, что недостаточная эффективность исполнительного производства обусловлена множеством факторов - как объективных, так и субъективных: высокая загруженность судебных приставов- исполнителей, отсутствие должного материального и технического оснащения, низкое денежное довольствие, отсутствие автоматизации работы между судебными приставами и иными государственными органами, в том числе надлежащего электронного документооборота и т.д. Все это препятствует эффективному исполнению решений суда, что в свою очередь ставит под сомнение осуществимость основных конституционных прав и свобод граждан.

Базой для реализации и эффективного использования мероприятий по обеспечению энергетической безопасности по перечисленным направлениям является система государственного регулирования в этой сфере. Государственное регулирование включает здесь соответствующие механизмы и инструменты экономического регулирования, стимулирования и поддержки принципиальных направлений и конкретных мероприятий по обеспечению энергетической безопасности. Принципиально важными являются правовые основы экономической и другой деятельности по обеспечению энергетической безопасности России, и ее регионов, содержащие необходимый свод законов, учитывающих особенности проблемы на разных уровнях.

13 мая 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Доктрина является стратегией планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.

В 20-страничном документе отмечено, что задачами по технологической независимости российского ТЭК стало импортозамещение, в частности — локализация производства иностранного оборудования или создание его отечественных аналогов, и развитие внутреннего рынка сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, в доктрине указано, что иностранные ограничения в отношении РФ мешают участию страны в международной энергобезопасности. Также в документе конкретизируются положения экономической безопасности страны до 2030 года, стратегии научно-технологического развития, основ госполитики в промбезопасности до 2025 года.

Предыдущая доктрина энергетической безопасности России была утверждена президентом 29 ноября 2012 года. В 2017 году Путин поручил внести изменения в доктрину с учетом возможных угроз энергобезопасности страны, связанных с развитием производства СПГ. В июне 2018 года были выработаны рекомендации по корректировке и дополнению ее положений.

Согласно опубликованному в прошлом году рейтингу энергетической безопасности, подготовленному Институтом мировой энергетики, на первом месте по уровню энергетической безопасности была Норвегия. Россия занимала 12-е место, а в худшем положении из 25 крупнейших мировых потребителей энергии оказалась Украина.

В доктрине говорится, что Россия поддерживает международные усилия по борьбе с изменениями климата, однако считает недопустимым рассмотрение вопросов изменения климата и охраны окружающей среды с предвзятой точки зрения. Также недопустимо «ущемление интересов государств — производителей энергоресурсов и намеренное игнорирование таких аспектов устойчивого развития, как обеспечение всеобщего доступа к энергии и развитие чистых углеводородных энергетических технологий».

Внутренними угрозами в документе названы, в частности, снижение качества минерально-сырьевой базы ТЭК (истощение месторождений), рост числа правонарушений в энергетической сфере.

В числе рисков, связанных с внутренними вызовами и угрозами, названа чрезмерная финансовая нагрузка на организации топливно-энергетического комплекса «в результате увеличения размеров налоговых, таможенных и иных платежей», нерациональное потребление энергоресурсов.

В документе обозначены задачи по совершенствованию государственного управления в области обеспечения энергобезопасности. Это, в частности, обеспечение стабильности налоговой политики и нормативно-правового регулирования в сфере энергетики, развитие конкуренции в отраслях ТЭК, долгосрочное и сбалансированное регулирование цен на товары и услуги естественных монополий.

В доктрине поставлена задача по развитию внутреннего рынка сжиженного природного газа (СПГ) «в целях обеспечения энергетической безопасности территорий, удалённых от Единой системы газоснабжения». В числе других задач – противодействие дискриминации российских компаний ТЭК на мировых рынках, планомерное осуществление импортозамещения в критически важных для ТЭК видах деятельности, в том числе локализация производства иностранного оборудования.

Кроме того, президент поручил развивать интеграцию со странами ЕАЭС и СНГ, углублять партнёрство в рамках БРИКС, ШОС, ОПЕК и ФСЭГ (Форума стран — экспортёров газа).

В доктрине устанавливается, что Правительство России проводит единую госполитику по обеспечению энергобезопасности, координирует соответствующую деятельность, а также ежегодно предоставляет главе государства доклад о состоянии энергетической безопасности и мерах по её укреплению.

Таким образом, обеспечение национальной безопасности является одной из важнейших задач любого общества и государства. Энергетическая безопасность – это одна из основных составляющих национальной безопасности, так как энергетика – является приоритетной отраслью в экономике страны, от которой зависит эффективность развития всего хозяйственного механизма. Улучшение и поддержание достойного уровня энергообеспечения населения страны является одной из приоритетных за дач, решение которой определяет стабильное развитие государства, то есть развитие, которое основано на рациональном потреблении исчерпаемых ресурсов.

Энергетика Российской Федерации, основой которой является топливно-энергетический комплекс, вносит значительный вклад в национальную безопасность и социально-экономическое развитие страны. Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации включает в себя нефтяную, газовую, угольную и торфяную отрасли, электроэнергетику и теплоснабжение, играет ключевую роль в формировании доходов бюджетной системы Российской Федерации.

Россия входит в число мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, объемам производства и экспорта энергоресурсов, а также по развитию, использованию и экспорту технологий атомной энергетики. Российская энергетическая инфраструктура, основу которой составляют Единая энергетическая система России, Единая система газоснабжения, система магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов, является одной из самых протяженных в мире и функционирует в различных природно-климатических условиях: от арктической до субтропической зоны [9, С.50].

Россия, исходя из своих национальных интересов, своего ресурсного и интеллектуального потенциала, с учетом необходимости достижения целей устойчивого развития, определенных Генеральной Ассамблеей ООН, вносит существенный вклад в обеспечение международной энергетической безопасности. Полномасштабному участию Российской Федерации в обеспечении международной энергетической безопасности препятствуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств в отношении Российской Федерации, в том числе в отношении нефтяной и газовой отраслей ее топливно-энергетического комплекса, а также противодействие, оказываемое рядом иностранных государств и международных организаций проектам в сфере энергетики, которые реализуются с участием Российской Федерации.

В целом Россия обеспечивает себе полную автономность в отношении энергетических ресурсов, экспортируя при этом около 45% угля и 30% природного газа и более 40% нефти в год, затрачивая на обеспечение собственного населения электроэнергией 35% энергоресурсов [20]. Таким образом, Россия может обеспечить собственные потребности в энергоресурсах, а те факторы, которые оказывают негативное влияние на энергетическую безопасность, в современных условиях не являются превалирующими.

Однако в настоящее наблюдается нарастание числа и обострение внешних и внутренних угроз энергетической безопасности. К числу ключевых внешним угроз можно отнести следующие:

 • недостаточную географическую диверсификацию экспортных поставок топливно-энергетических ресурсов из России, ограниченную товарную номенклатуру и приоритетную европейскую нацеленность;
 • неустойчивую конъюнктуру мировых финансовых и энергетических рынков в сочетании с нестабильностью военно-политической обстановки в основных регионах добычи энергоресурсов;
 • высокую политизированность отношений в энергетической сфере и обусловленные этим фактором дискриминационные действия отдельных стран, их сообществ и компаний по отношению к российским экспортерам.
 • дефицит инвестиций, способный привести к некомпенсируемому выбытию производственных мощностей объектов энергетического производства в условиях высокой изношенности оборудования и его низкого технического уровня;
 • зависимость предприятий топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, сервисных и инжиниринговых услуг;
 • трудовые конфликты на предприятиях отраслей топливно-энергетического комплекса.

К ключевым внутренним угрозам энергетической безопасности России можно отнести:

Последствия полной или даже частичной реализация угроз энергетической безопасности могут привести к существенному нарушению стабильности функционирования систем топливо- и энергоснабжения и может вызвать замедление развития экономики, а также обострение проблем социальной защиты населения. Поэтому обеспечение энергетической безопасности России в полной мере не может быть достигнуто без учёта этих угроз и максимального нивелирования негативных последствий в случае их реализации.

В современных условиях обеспеченность энергетическими ресурсами является особо важным фактором развития государственной экономики. Сложно найти сферу жизни общества, государства, которая не была бы связана с потреблением энергии. Однако обеспеченность стран мира энергией характеризуется значительной степенью дифференциации: одни страны имеют энергетические ресурсы в необходимом количестве для продолжительного беспроблемного использования, а другие являются энергодефицитными и вынуждены закупать её извне. Усугубляется такое «энергетическое неравенство» нарастанием и обострением угроз энергетической безопасности, которые значительно снижают возможности удовлетворения потребностей в энергетических ресурсах. Поэтому вопросам обеспечения энергетической безопасности уделяется самое пристальное внимание со стороны органов государственной власти, международные организаций, бизнеса, а научным сообществом справедливо исследуются различные аспекты этой проблемы.

Под энергетической безопасностью страны принято понимать составной элемент национальной безопасности, заключающийся в защищенности государства от всех возможных негативных событий, способных нарушить бесперебойное снабжение страны энергией [2, С.94]. Деятельность по обеспечению энергетической безопасности является непрерывным процессом и направлена на выявление и постоянный контроль потенциальных внутренних и внешних угроз, а также обоснование и применение наиболее эффективных направлений и способов их предупреждения и преодоления. Гарантией обеспечения энергетической безопасности является эффективно работающий механизм, способный при наличии внутренних и внешних угроз поддержать надежное функционирование топливно-энергетического комплекса и необходимый уровень энергообеспечения страны.

Место энергетической безопасности и соотношение ее влияния с другими видами составляющих в системе национальной безопасности можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Энергетическая безопасность в системе элементов национальной безопасности [5, C.310]

Энергетическая безопасность, из-за ее проникновения во все сферы жизни общества, является приоритетной составляющей обеспечения национальной и экономической безопасности. Данная система определяет прямое влияние энергетической отрасли на уровень национальной безопасности.

Энергетическая безопасность страны напрямую связана с надежным функционированием топливно-энергетического комплекса, преодолением зависимости российской энергетики от природного газа, развитием двух взаимодополняющих секторов промышленности — высокотехнологичного и сырьевого, диверсификацией рынков сбыта и снижением экспортно-сырьевой зависимости экономики.

Топливно-энергетический комплекс России имеет ряд особенностей, которые негативно сказываются на параметрах обеспечения её энергетической безопасности:

1) основные запасы энергетических ресурсов расположены в восточной зоне, а главные районы потребления сосредоточенны на западе России, что обуславливает наличие логистических издержек, связанных с транспортировкой добытого на востоке топлива в западные регионы;

2) большинство месторождений находятся в труднодоступных районах, из-за чего стоимость добычи топлива возрастает с каждым годом;

3) по уровню энергоэффективности российская экономика значительно отстает от наиболее развитых экономик мира, что обусловлено как объективными факторами (климат, рельеф, географическое положение и т.д.), так и заметным отставанием в уровне применяемых технологий.

Однако несмотря на наличие данных проблем, современные объемы добычи первичных энергоресурсов позволяют не только удовлетворять внутренние потребности, но быть в числе лидеров мирового энергетического рынка по поставкам углеводородного сырья. По итогам 2017 г. Россия заняла первое место в мире по объему добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию и США [5]. По данным Министерства энергетики, объем добычи нефти на 2017 г. составил 546,8 млн. тонн, добычи природного газа – 690,5 млрд. м3 и добычи угля – 407,8 млн. тонн, из них на экспорт ушло 238,7 млн. тонн нефти, 210,2 млрд. м3 газа и 181,3 млн. тонн угля [3, 4, 6, 9]. Показатель прироста экспорта нефтяного сырья в 2017 г. по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. составил 2,6 млн. тонн, или +1,1 %. Нефть является главной статьёй российского экспорта: в 2017 г. на неё пришлось 38 % экспорта в денежном выражении [8, С.20].

От уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на другой основной компонент экспорта — природный газ. Добыча природного газа, по данным Министерства энергетики, увеличилась на 7,4% относительно показателя в 2016 г. — до 690,5 млрд. м3. При этом Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа, формирующим около 20% его мирового экспорта. В 2017г. объем экспорта газа из России составил 210,2 млрд кубометров и увеличился по сравнению с 2016г. на 5,7% [8, С.20].

Выработка электроэнергии в России в 2017 г. составила 1073,6 млрд. кВт/ч, что больше уровня 2016 г. на 0,2%. Следует отметить, что в последние годы выработка электроэнергии в России постепенно увеличивается, но при этом также наблюдается и увеличение объема потребления электроэнергии, достигнут в 2017 г. отметки в 1059,5 млрд. кВт/ч (рис. 2).

Рис. 2. Потребление и выработка электроэнергии [20]

Подводя итоги, отметим, что для России характерно традиционно большое присутствие государства в экономике. При этом энергетическая сфера является объектом государственного регулирования ввиду ее особой значимости для экономики и социальной сферы. Ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности России играет государственная энергетическая стратегия [6, с.51], которой определяются приоритетные направления развития отрасли, формулирующая внешнюю энергетическую политику страны, регулирующая взаимодействие с бизнесом и действующая в интересах всего общества.